Vyhláška č. 562/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 313/2004 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu

Čiastka 236/2007
Platnosť od 06.12.2007 do30.06.2015
Účinnosť od 01.01.2008 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

OBSAH

562

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 26. novembra 2007,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 313/2004 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 2 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 313/2004 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod a štvrtý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.

2. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Robert Kaliňák v. r.

Ľudmila Benkovičová v. r.