Oznámenie č. 96/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o statuse misií a predstaviteľov tretích štátov pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy

Čiastka 44/2005
Platnosť od 23.03.2005
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku nadobudla dohoda platnosť 22. decembra 2004.

96

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júla 2004 bola v mene Slovenskej republiky v Bruseli podpísaná Dohoda o statuse misií a predstaviteľov tretích štátov pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1326 z 28. októbra 2004.

Prezident Slovenskej republiky ratifikačnú listinu k dohode podpísal 29. novembra 2004. Ratifikačná listina bola uložená 22. decembra 2004 u depozitára dohody, ktorým je vláda Belgického kráľovstva.

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 22. decembra 2004 na základe čl. 3 ods. b.

K oznámeniu č. 96/2005 Z. z.

DOHODA

o statuse misií a predstaviteľov tretích štátov pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy

Berúc do úvahy Deklaráciu o mieri a spolupráci vydanú hlavami štátov a vlád, ktoré sa zúčastnili na stretnutí Severoatlantickej rady v Ríme 7. a 8. novembra 1991, ktorá prizýva na založenie Severoatlantickej rady pre spoluprácu, a Vyhlásenie Rady pre atlantickú spoluprácu o dialógu, partnerstve a spolupráci z 20. decembra 1991,

odkazujúc na pozvanie do Partnerstva pre mier vydané a podpísané hlavami štátov a vlád členských štátov Organizácie Severoatlantickej zmluvy na stretnutí Severoatlantickej rady v Bruseli 10. januára 1994,

uznávajúc potrebu určiť status misií a predstaviteľov tretích štátov pri organizácii,

berúc do úvahy skutočnosť, že zmyslom imunít a výsad obsiahnutých v tejto zmluve nie je prospech jednotlivcov, ale zabezpečenie efektívneho výkonu ich funkcie v súvislosti s organizáciou,

sa strany tejto dohody dohodli takto:

Článok 1

Na účely tejto dohody

„organizácia“ znamená Organizáciu Severoatlantickej zmluvy,

„členský štát“ znamená štát, ktorý je zmluvnou stranou Severoatlantickej zmluvy uzavretej vo Washingtone 4. apríla 1949,

„tretí štát“ znamená štát, ktorý nie je zmluvnou stranou Severoatlantickej zmluvy uzavretej vo Washingtone 4. apríla 1949 a ktorý prijal pozvanie do Partnerstva pre mier a podpísal Rámcový dokument Partnerstva pre mier, je členským štátom Severoatlantickej rady pre spoluprácu alebo iným štátom, ktorý Severoatlantická rada vyzvala, aby založil misiu pri organizácii.

Článok 2

a) Členský štát, na ktorého území má organizácia svoje ústredie, poskytne misiám tretích štátov pri organizácii a členom ich personálu imunity a výsady poskytované diplomatickým misiám a ich personálu.

b) Členský štát, na ktorého území má organizácia svoje ústredie, okrem toho poskytne predstaviteľom tretích štátov, ktorí sú na dočasnej misii s cieľom zabezpečiť zastupovanie tretích štátov v súvislosti s činnosťou organizácie, na ktorých sa nevzťahuje odsek (a) tohto článku, počas ich pobytu na jeho území obvyklé imunity a výsady.

Článok 3

a) Táto dohoda bude otvorená na podpis členským štátom a bude podliehať ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení budú uložené u vlády Belgického kráľovstva, ktorá uloženie každej takejto listiny oznámi všetkým signatárskym štátom.

b) Ihneď potom ako dva alebo viaceré signatárske štáty vrátane členského štátu, na území ktorého má organizácia svoje ústredie, uložia svoje ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení, nadobudne táto dohoda platnosť vo vzťahu k týmto štátom. Táto dohoda nadobudne platnosť vo vzťahu ku každému ďalšiemu signatárskemu štátu dňom uloženia príslušnej listny.

Článok 4

a) Ktorýkoľvek štát môže túto dohodu vypovedať odoslaním písomného oznámenia o výpovedi vláde Belgického kráľovstva, ktorá o každej takejto výpovedi informuje všetky signatárske štáty.

b) Výpoveď dohody nadobudne účinnosť jeden rok po prijatí oznámenia vládou Belgického kráľovstva.

Na dôkaz toho podpísaní, na to riadne splnomocnení príslušnými vládami podpísali túto dohodu, ktorej texty v anglickom a francúzskom jazyku sú rovnako autentické.

Dané v Bruseli 14. septembra 1994.

Anglické znenie dohody