Oznámenie č. 116/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Čiastka 64/2007
Platnosť od 17.03.2007
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 15. októbra 2006.

116

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. januára 2004 bol v Londýne prijatý Dodatok k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Národná rada Slovenskej republiky s dodatkom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1312 z 26. októbra 2004 a rozhodla o tom, že ide o zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dodatok ratifikoval 18. decembra 2004.

Dodatok nadobudol platnosť 15. októbra 2006.

K oznámeniu č. 116/2007 Z. z.

DODATOK

k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Článok 1 Dohody o založení Banky bude zmenený podľa nasledujúceho znenia: (nový text je napísaný kurzívou)

Článok 1

Cieľ

V rámci podpory hospodárskeho pokroku a obnovy bude cieľom banky podpora prechodu k otvoreným trhovo orientovaným ekonomikám a podpora súkromnej a podnikateľskej iniciatívy v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa prihlásili k princípom parlamentnej demokracie, pluralizmu a trhovej ekonomiky a ktoré tieto princípy používajú v praxi. „Zámer banky môže byť vykonávaný aj v Mongolsku za tých istých podmienok. Preto akýkoľvek odkaz v tejto Dohode a v jej prílohách na „stredoeurópske a východoeurópske krajiny", „krajiny strednej a východnej Európy", „recipientskú krajinu (alebo krajiny)" alebo na „členskú recipientskú krajinu (alebo krajiny)" sa bude vzťahovať aj na Mongolsko.“

Anglické znenie textu