Oznámenie č. 249/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov (UNDP) o rozvojovej spolupráci

Čiastka 108/2005
Platnosť od 15.06.2005
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 15. septembra 2003 na základe článku VI ods. 6.1.

249

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. septembra 2003 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov (UNDP) o rozvojovej spolupráci.

Memorandum nadobudlo platnosť 15. septembra 2003 na základe článku VI ods. 6.1.

Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.