Predpisy v roku 1989

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení osobitného príspevku baníkom 30.01.1989
2/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialstickej republiky o odplatách vo vodnom hospodárstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
4/1989 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 Strážske
5/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovere o Systéme posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov 15.02.1989
6/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych veciach 15.02.1989
9/1989 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra 01.04.1989
o1/c1/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
10/1989 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky na ochranu verejného poriadku 14.02.1989
11/1989 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne ľudu a vo volebných obvodoch č. 15, 24, 53, 62, 66, 68, 92 a 118 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
14/1989 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy 01.05.1989
15/1989 Zb. Vyhláška Ministestva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 14.02.1989
16/1989 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o poplatkoch, náhradách a paušáloch náhrad pri vykonávaní zahraničných, zmenárenských a iných bankových operácií a služieb 01.03.1989
18/1989 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku 17.02.1989
19/1989 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 32 Nitra-západ a vo volebnom obvode č. 142 Spišská Nová Ves
20/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí (č. 155)
o1/c3/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c3/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
21/1989 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí 01.07.1989
22/1989 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 01.07.1989
o1/c6/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o4/c6/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o5/c6/1989 Zb. Oznámenie o uzavretí medzinárodných zmlúv
27/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Sloveneskej socialistickej republiky v oblasti cien (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
28/1989 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá 30.03.1989
29/1989 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu 01.07.1989
o3/c7/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
30/1989 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia na ochranu verejného poriadku
31/1989 Zb. Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia 01.04.1989
32/1989 Zb. Zákon o poslancoch Federálneho zhromaždenia 01.04.1989
33/1989 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 40 Halič
o2/c8/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o1/c9/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c9/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o3/c9/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
38/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkových odvodoch za neúmerný rast miezd a odmien za prácu 03.04.1989
39/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia železničnej dopravy na trati Břeclav-Brno 03.04.1989
40/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu udalostí 17. novembra 1939 03.04.1989
41/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov podnikov s obchodnou činnosťou, bytového hospodárstva a miestnej výroby a služieb 03.04.1989
42/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničních vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach 03.04.1989
o1/c10/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
43/1989 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 17. februára 1989 o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
44/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady 05.04.1989
45/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o poslancoch Slovenskej národnej rady 05.04.1989
46/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami 01.07.1989
47/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze vývozu niektorých plastických trhavín 05.04.1989
48/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 20.04.1989
o1/c11/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
49/1989 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 133 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
50/1989 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov 01.07.1989
52/1989 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
53/1989 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 188/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, v slovenskom vydaní
o1/c14/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c14/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
54/1989 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace 01.06.1989
o1/c15/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c15/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
61/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rastlín 30.06.1989
62/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o psychotropných látkach 30.06.1989
o1/c16/1989 Zb. Oznámenie Štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív, Praha
63/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti 01.07.1989
64/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory 01.07.1989
65/1989 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty 01.08.1989
66/1989 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 01.09.1989
o4/c17/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o5/c17/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o6/c17/1989 Zb. Oznámenie o uzavretí medzinárodných zmlúv
o7/c17/1989 Zb. Oznámenie o uzavretí medzinárodných zmlúv
67/1989 Zb. Zákon o národohospodárskom plánovaní 01.07.1989
68/1989 Zb. Zákon o organizácii Československé štátne dráhy 01.07.1989
69/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla 01.07.1989
70/1989 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zrušení vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese 01.08.1989
o1/c18/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c18/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o5/c18/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o6/c18/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
71/1989 Zb. Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
74/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve 01.07.1989
75/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla 01.08.1989
77/1989 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
78/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok) 01.01.1990
79/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 100 Kčs 24.07.1989
o1/c20/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c20/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
80/1989 Zb. Hospodársky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
81/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnom prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov a konkretizácii záväzných výstupov štátneho plánu pri dodávkach produkcie 01.08.1989
82/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o kolektívnych zmluvách 01.09.1989
84/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru 01.08.1989
85/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o udelení vedeckých hodností, vydávaných v Československej socialistickej republike a v Mongolskej ľudovej republike 15.08.1989
o1/c22/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o4/c22/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
88/1989 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 87 Sliač
89/1989 Zb. Pravidlá hospodárskeho mechanizmu pre štátne podniky miestnej výroby a služieb s malým počtom pracovníkov, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 8. júna 1989 č. 175
90/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášky č. 2/1984 Zb. 31.08.1989
91/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky 15.09.1989
92/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o priateľstve a spolupráci 15.09.1989
93/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach 31.08.1989
94/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 15.09.1989
95/1989 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický rozvoj, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 13/1988 Zb. o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách 31.08.1989
96/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou 25.09.1989
97/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Čínskou ľudovou republikou 25.09.1989
98/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmu 10.10.1989
99/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) 01.01.1990
100/1989 Zb. Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o bezpečnostnej ochrane jadrových zariadenií a jadrových materiálov 01.10.1989
101/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 29.09.1989
104/1989 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 01.01.1990
o1/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o3/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o4/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o5/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o6/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o8/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
108/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/1987 Zb. o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi 18.10.1989
109/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy 02.11.1989
110/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Burundi o kultúrnej spolupráci 02.11.1989
113/1989 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina 01.12.1989
114/1989 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
115/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) 01.01.1990
116/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku 01.01.1990
118/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 179/1988 Zb. 02.11.1989
121/1989 Zb. Vyhláška Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu 01.12.1989
o1/c28/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
124/1989 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej ústavy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky
125/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia 12.12.1989
126/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch 12.12.1989
127/1989 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon 01.12.1989
o1/c29/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c29/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o3/c29/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o4/c29/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
128/1989 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií 01.01.1990
129/1989 Zb. Zákon o rozpočtovej sústave Československej socialistickej republiky a o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá) 01.01.1990
130/1989 Zb. Zákon o Štátnej banke československej 01.01.1990
131/1989 Zb. Zákon o Zbierke zákonov 01.01.1990
132/1989 Zb. Zákon o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat 01.01.1990
133/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat 01.01.1990
134/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat 01.01.1990
o1/c30/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c30/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
135/1989 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 100/1960 Zb. ústava Československej socialistickej republiky 30.11.1989
136/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o informačnej sústave organizácií 01.01.1990
137/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodnom stravovaní 01.01.1990
138/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Karla Čapka 15.12.1989
139/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Jana Kupeckého 15.12.1989
140/1989 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 24/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky zberných surovín 01.01.1990
141/1989 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 99/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov 01.01.1990
142/1989 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 27/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdravotníckych a veterinárnych výrobkov 01.01.1990
143/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov o zmluve o príprave prepráv železničných vozňových zásielok 01.01.1990
144/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmene a doplnení vyhlášky č. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu 01.01.1990
145/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov 01.01.1990
146/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov v malých organizáciách 01.01.1990
147/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva č. 73/1967 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác 01.01.1990
148/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 84/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky 01.01.1990
149/1989 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona 01.01.1990
150/1989 Zb. Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 8. decembra 1989
152/1989 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike 01.01.1990
153/1989 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany 01.01.1990
154/1989 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedeckotechnického rozvoja 01.01.1990
155/1989 Zb. Vyhláška Štátnej banky československej o obehu zákonných peňazí a poskytovaní náhrady za poškodené peniaze 01.01.1990
156/1989 Zb. Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu 01.01.1990
157/1989 Zb. Zákon o dôchodkovej dani a o zmenách zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike (zákon o dôchodkovej dani) 01.01.1990
158/1989 Zb. Zákon o bankách a sporiteľniach 01.01.1990
159/1989 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, zákon o prečinoch a Trestný poriadok 01.02.1990
160/1989 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom 01.01.1990
o1/c34/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c34/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o3/c34/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o7/c34/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o8/c34/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o9/c34/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
161/1989 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii 28.12.1989
162/1989 Zb. Devízový zákon 01.01.1990
163/1989 Zb. Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky) 01.01.1990
165/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 18/1989 Zb. o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku 28.12.1989
167/1989 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na zrušenie uznesenia SNR z 31. októbra 1989 č. 115 vyhláseného pod č. 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia novej ústavy ČSSR, ČSR a SSR
168/1989 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany 01.01.1990
169/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej, ktorou sa vykonáva devízový zákon 01.01.1990
170/1989 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 49/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát 01.01.1990
o1/c35/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o3/c35/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o4/c35/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o5/c35/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o6/c35/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
171/1989 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 01.01.1990
172/1989 Zb. Zákon České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů 01.01.1990
173/1989 Zb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky 01.01.1990
174/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej socialistickej republiky (rozpočtové pravidlá) 01.01.1990
175/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií 01.01.1990
176/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov 01.01.1990
177/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšuje sadzba odvodu zo zisku a sadzba dôchodkovej dane 01.01.1990
178/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydávajú vysvetlivky k colnému sadzobníku obchodného tovaru 28.12.1989
179/1989 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác 01.01.1990
180/1989 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 91/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu a na priemyselné spracovanie 01.01.1990
181/1989 Zb. Vyhláška Správy federálnych hmotných rezerv o zmene vyhlášky č. 174/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky štátnych rezerv 01.01.1990
o1/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o3/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o4/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o9/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o10/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o11/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
182/1989 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii 28.12.1989
183/1989 Zb. Ústavný zákon o voľbe nových poslancov zákonodarných zborov 28.12.1989
184/1989 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 31/1989 Zb., o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia 28.12.1989
185/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky 12.01.1990
186/1989 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o přijímání ke studiu ve středních školách 01.01.1990
187/1989 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 01.01.1990
188/1989 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov 01.01.1990
189/1989 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii a spôsobe špecializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov 01.01.1990
190/1989 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami 01.01.1990
191/1989 Zb. Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu, ktorou sa ustanovuje spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných pracovníkov jadrových zariadení 01.01.1990
192/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu 01.01.1990
193/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani 01.01.1990
194/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zrušení niektorých finančnoprávnych predpisov 01.01.1990
195/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania 01.01.1990
196/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pružnom pracovnom čase 01.01.1990
197/1989 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les 01.01.1990
198/1989 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona 01.01.1990
199/1989 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 28/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov 01.01.1990
200/1989 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu 01.01.1990
201/1989 Zb. Vyhláška Štátnej banky československej o úverových vzťahoch socialistických organizácií 01.01.1990
202/1989 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré predpisy z odboru sociálno-ekonomických informácií 01.01.1990
203/1989 Zb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích 01.01.1990
204/1989 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1986 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 01.01.1990
205/1989 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 39/1979 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami 01.01.1990
206/1989 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
207/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o vykonávaní odvodu zo zisku na základe finančného plánu 01.01.1990
208/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií 01.01.1990
209/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti 01.01.1990
210/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb 01.01.1990
211/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností 01.01.1990
o1/c40/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c40/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o3/c40/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o4/c40/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
212/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania a Vykonávacieho predpisu k nej 30.12.1989
213/1989 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
Presunúť na začiatok