44

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 5. apríla 1989

o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Predstaviteľom národnej zvrchovanosti a svojbytnosti slovenského národa, najvyšším orgánom štátnej moci a jediným zákonodárným zborom v Slovenskej socialistickej republike, je Slovenská národná rada, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní úloh Slovenskej socialistickej republiky svojou ústavodarnou a zákonodarnou činnosťou, prerokúvaním základných otázok vnútornej politiky a kontrolou v rámci pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Slovenská národná rada ako najvyšší zastupiteľský zbor v Slovenskej socialistickej republike spolupracuje s Federálnym zhromaždením, s Českou národnou radou a s národnými výbormi.

§ 2

(1) Činnosť Slovenskej národnej rady vychádza zo zásad humanity, demokracie, pluralitného politického systému a zo vzájomného porozumenia politických strán a politických hnutí.

(2) Slovenská národná rada sa vo svojej činnosti opiera o aktívnu a iniciatívnu prácu každého poslanca. Uskutočňovanie svojich právomocí zakladá na zásade verejnej informovanosti kolektívneho prerokúvania a rozhodovania otázok, ktoré sú zverené do jej pôsobnosti a pritom dbá na verejnú mienku.

§ 3

(1) Rokovací poriadok Slovenskej národnej rady upravuje zásady rokovania Slovenskej národnej rady, jej styky s vládou Slovenskej socialistickej republiky a navonok.

(2) Svoje vnútorné pomery a podrobnejšie pravidlá svojho rokovania si Slovenská národná rada upravuje vlastnými uzneseniami.

DRUHÁ ČASŤ

PÔSOBNOSŤ SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

§ 4

Do pôsobnosti Slovenskej národnej rady patrí najmä:

a) uznášať sa na ústavných a iných zákonoch Slovenskej národnej rady a sledovať, ako ich orgány Slovenskej socialistickej republiky vykonávajú,

b) uznášať sa na podávaní návrhov zákonov Federálneho zhromaždenia,

c) dávať súhlas na medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie je potrebný zákon Slovenskej národnej rady,

d) rokovať a uznášať sa o zásadných otázkach vnútornej politiky Slovenskej socialistickej republiky, najmä o ďalšom hospodárskom a sociálnom rozvoji, o uplatňovaní vedecko-technického rozvoja, o rozvoji jednotlivých územných oblastí Slovenskej socialistickej republiky a o investičných zámeroch so závažnými dôsledkami pre ďalší hospodársky a sociálny rozvoj,

e) schvaľovať strednodobý štátny plán rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a štátny rozpočet Slovenskej socialistickej republiky, preverovať ich plnenie a schvaľovať štátny záverečný účet Slovenskej socialistickej republiky,

f) rokovať o programovom vyhlásení vlády Slovenskej socialistickej republiky, kontrolovať jej činnosť a činnosť jej členov, ako aj rokovať o dôvere vláde,

g) interpelovať vládu Slovenskej socialistickej republiky a jej členov a klásť im otázky vo veciach ich pôsobnosti,

h) rokovať o správach Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a o správach generálneho prokurátora Slovenskej republiky o stave zákonnosti v Slovenskej republike,

ch) rokovať o správach Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky o činnosti a poznatkoch orgánov ľudovej kontroly v Slovenskej socialistickej republike,

i) prerokúvať správy o riadení a kontrole činnosti národných výborov vládou Slovenskej socialistickej republiky,

j) upravovať v medziach ústavných zákonov Československej socialistickej republiky zákonmi Slovenskej národnej rady stupne a druhy národných výborov, ich postavenie, pôsobnosť a organizáciu, zaoberať sa podnetmi národných výborov, rokovať o ich činnosti a uznášať sa na opatreniach týkajúcich sa ich výstavby; pritom usmerňuje národné výbory na plnenie kľúčových úloh, zovšeobecňuje skúsenosti národných výborov, hodnotí účinnosť foriem a metód ich práce a pôsobí na uplatňovanie demokratických princípov v ich činnosti,

k) určovať počet členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, voliť a odvolávať predsedu Slovenskej národnej rady, podpredsedov Slovenskej národnej rady a ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady,

l) zriaďovať výbory Slovenskej národnej rady ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány, voliť a odvolávať predsedov a ostatných členov výborov,

m) zriaďovať a zrušovať zákonom ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky,

n) dávať súhlas na trestné alebo kárne stíhanie poslanca Slovenskej národnej rady alebo na jeho vzatie do väzby,

o) voliť, odvolávať a uvoľňovať zo sudcovskej funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky a zo sudcov zvolených do Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky voliť predsedu a podpredsedu tohto súdu,

p) dávať súhlas na trestné stíhanie alebo vzatie do väzby sudcov, ktorých zvolila, a to pre činy spáchané pri výkone sudcovskej funkcie alebo v súvislosti s ňou,

p) rokovať o výsledkoch občianskych kontrol nad výkonom trestu odňatia slobody,

s) zrušovať nariadenia alebo uznesenia vlády Slovenskej socialistickej republiky a všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev alebo iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ak odporujú ústavnému alebo inému zákonu Slovenskej národnej rady,

t) zrušovať všeobecne záväzné nariadenia krajského národného výboru a Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, ak odporujú ústavnému alebo inému zákonu, nariadeniu vlády alebo všeobecne záväznému právnemu predpisu ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,

u) rozhodovať o svojich vnútorných pomeroch a o podrobnejších pravidlách svojho rokovania.

§ 5

(1) Slovenská národná rada vykonáva svoju pôsobnosť tým, že prerokúva najmä:

a) návrhy, podnety, správy a vyhlásenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady,

b) návrhy, správy a vyhlásenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ako aj vyhlásenia jej jednotlivých členov,

c) návrhy, podnety a správy výborov Slovenskej národnej rady,

d) návrhy a podnety poslancov Slovenskej národnej rady,

e) interpelácie a otázky poslancov Slovenskej národnej rady,

f) iné návrhy, ak tak ustanoví zákon.

(2) Slovenská národná rada vykonáva svoju pôsobnosť aj voľbami, ktoré jej prislúchajú.

TRETIA ČASŤ

USTAVUJÚCA SCHÔDZA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

§ 6

(1) Poslanci Slovenskej národnej rady sa po svojom zvolení zídu na ustavujúcu schôdzu Slovenskej národnej rady.

(2) Ustavujúcu schôdzu Slovenskej národnej rady zvolá doterajšie Predsedníctvo Slovenskej národnej rady najneskoršie do 30 dní od dňa volieb a určí program jej rokovania.

§ 7

(1) Ustavujúcu schôdzu Slovenskej národnej rady vedie poverený člen doterajšieho Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

(2) Predsedajúci prijme sľub poslancov a dá vykonať voľbu komisie poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady a ďalej voľbu predsedu a ďalších členov mandátového a imunitného výboru.

§ 8

(1) Na návrh mandátového a imunitného výboru Slovenská národná rada overí platnosť voľby poslancov.

(2) Slovenská národná rada zvolí predsedu Slovenskej národnej rady, ktorý prevezme vedenie ustavujúcej schôdze a prijme poslanecký sľub doteraz predsedajúceho, ak je poslancom Slovenskej národnej rady.

(3) Slovenská národná rada určí počet členov svojho predsedníctva, počet podpredsedov, overovateľov a zriadi svoje ďalšie výbory.

(4) Predseda Slovenskej národnej rady dá vykonať voľbu podpredsedov Slovenskej národnej rady, predsedov výborov Slovenskej národnej rady, ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady a overovateľov Slovenskej národnej rady. Ďalej dá vykonať voľbu ostatných členov výborov.

§ 9

Návrhy na voľby konané na ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady podáva spravidla skupina poslancov Slovenskej národnej rady.

§ 10

Poverený člen doterajšieho Predsedníctva Slovenskej národnej rady podá správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie, keď Slovenská národná rada nezasadala.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZASADANIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

§ 11

(1) Slovenská národná rada zasadá najmenej dva razy do roka (jarné zasadanie a jesenné zasadanie).

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvoláva Slovenskú národnú radu na jarné zasadanie najneskôr do konca apríla a na jesenné zasadanie najneskôr do konca októbra. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady môže podľa potreby zvolať ďalšie zasadania.

(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvolá zasadanie Slovenskej národnej rady, ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina poslancov Slovenskej národnej rady. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvolá zasadanie do 14 dní od podania žiadosti alebo do ďalšej lehoty uvedenej v nej. Inak je zasadanie Slovenskej národnej rady zvolané tridsiateho dňa od podania žiadosti.

(4) Zasadania Slovenskej národnej rady vyhlasuje za skončené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Poslanecké kluby

§ 11a

(1) Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to spravidla podľa príslušnosti k politickým stranám alebo politickým hnutiam alebo volebným koalíciám. Môžu utvoriť aj klub nezávislých poslancov. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.

(2) Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej päť poslancov. O utvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu.

(3) Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi Predsedníctvu Slovenskej národnej rady utvorenie poslaneckého klubu, jeho názov a mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. Počas volebného obdobia oznámi aj mená a priezviská poslancov, ktorí prestali byť členmi poslaneckého klubu alebo ktorí sa stali jeho novými členmi.

(4) Ak dôjde k rozdeleniu politickej strany alebo politického hnutia, postupuje sa pri utváraní nových poslaneckých klubov podľa odseku 2.

(5) V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda alebo podpredseda alebo poverený člen klubu.

§ 11b

(1) Poslanecké kluby majú právo používať na svoju činnosť miestnosti v priestoroch Slovenskej národnej rady. Podrobnosti upraví Predsedníctvo Slovenskej národnej rady uznesením.

(2) Na úhradu nákladov poslaneckých klubov sa poskytuje príspevok z rozpočtu Slovenskej národnej rady vo výške, ktorú určí na každý kalendárny rok Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, a to s prihliadnutím na počet členov jednotlivých poslaneckých klubov.

(3) Poslanecké kluby vedú prehľad o poskytnutých príspevkoch podľa odseku 2 a dbajú, aby ich čerpanie bolo doložené príslušnými dokladmi. Poslanecké kluby sú povinné predložiť Predsedníctvu Slovenskej národnej rady doklady o čerpaní týchto príspevkov, kedykoľvek o to požiada. Poslanecké kluby predkladajú Predsedníctvu Slovenskej národnej rady súhrnnú správu o čerpaní poskytnutých príspevkov za predchádzajúci kalendárny rok v ním určenom termíne.

§ 11c

Politické grémium

(1) Predsedovia poslaneckých klubov tvoria politické grémium, ktoré posudzuje najmä otázky politickej povahy súvisiace s činnosťou Slovenskej národnej rady a jej orgánov.

(2) Podľa potreby alebo na základe žiadosti aspoň dvoch poslaneckých klubov zvoláva predseda Slovenskej národnej rady politické grémium, na ktorom sa môžu zúčastniť aj podpredsedovia Slovenskej národnej rady. Stanoviská politického grémia majú povahu odporúčania.

PIATA ČASŤ

SCHÔDZE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

§ 12

Zvolávanie schôdzí Slovenskej národnej rady

Schôdze Slovenskej národnej rady zvoláva predseda Slovenskej národnej rady na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady alebo na základe uznesenia Slovenskej národnej rady. Na žiadosť aspoň jednej tretiny poslancov Slovenskej národnej rady zvolá predseda Slovenskej národnej rady schôdzu Slovenskej národnej rady najneskôr do 30 dní.

Rokovanie na schôdzach Slovenskej národnej rady

§ 13

(1) Schôdzu Slovenskej národnej rady možno otvoriť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej poslancov.

(2) Program schôdze a spôsob prerokúvania jeho jednotlivých bodov určí Slovenská národná rada na návrh svojho predsedníctva.

(3) Každý poslanec môže navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu. O takomto návrhu rozhodne Slovenská národná rada bez rozpravy.

(4) Slovenská národná rada môže v priebehu schôdze bez rozpravy presunúť body programu rokovania alebo zlúčiť rozpravu k dvom alebo viacerým bodom programu.

§ 14

(1) Schôdze Slovenskej národnej rady sú spravidla verejné.

(2) Z dôvodov ochrany dôležitého štátneho záujmu sa Slovenská národná rada na návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady, výboru Slovenskej národnej rady, poslanca Slovenskej národnej rady, vlády Slovenskej socialistickej republiky alebo jej člena môže uzniesť na tom, že schôdza alebo jej časť je neverejná. O takomto návrhu rozhodne Slovenská národná rada bez rozpravy.

(3) Na schôdzi Slovenskej národnej rady alebo jej časti, ktorá bola vyhlásená za neverejnú, môžu sa zúčastniť členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky. Iné osoby môžu byť prítomné len so súhlasom Slovenskej národnej rady. O prítomnosti iných osôb rozhodne Slovenská národná rada bez rozpravy.

§ 15

(1) Člen vlády Slovenskej socialistickej republiky je povinný prísť na schôdzu Slovenskej národnej rady, ak sa na tom uznesie Slovenská národná rada bez rozpravy, alebo ak o to požiada Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Inak môže člena vlády Slovenskej socialistickej republiky zastupovať iný člen vlády.

(2) Povinnosť dostaviť sa na schôdzu Slovenskej národnej rady má aj predseda Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky a generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky, ak sa na tom Slovenská národná rada uznesie bez rozpravy, alebo ak o to požiada Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

§ 16

(1) Rokovanie o veci zaradenej na program schôdze uvedie spravidla navrhovateľ; po ňom vystúpi spravodajca, ak bol určený. Potom predsedajúci otvorí rozpravu.

(2) Poslanci sa môžu hlásiť do rozpravy pred otvorením schôdze u predsedu Slovenskej národnej rady alebo v priebehu schôdze u predsedajúceho.

(3) Pri otvorení rozpravy predsedajúci oznámi prihlásených rečníkov a udeľuje im slovo v poradí, v akom sa o slovo prihlásili. Najskôr však udelí slovo rečníkom, ktorí chcú predniesť pozmeňovacie návrhy k prerokúvanej veci.

(4) Kto nie je prítomný v zasadacej sieni vtedy, keď sa mu udelí slovo, stráca svoje poradie.

(5) Slovenská národná rada sa môže na návrh poslanca uzniesť bez rozpravy na obmedzení rečníckej doby, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 minút.

§ 17

(1) Poslancovi, ktorý sa v priebehu rozpravy prihlási na prednesenie faktickej poznámky alebo odpovede na ňu, sa udelí slovo bez meškania.

(2) Prednesenie faktickej poznámky ani prípadná odpoveď na faktickú poznámku iného poslanca nemajú trvať dlhšie ako 3 minúty.

(3) Ak prekročí poslanec dobu na prednesenie faktickej poznámky alebo odpovede na faktickú poznámku, predsedajúci mu môže odňať slovo.

§ 18

Poslanec má právo hovoriť v jazyku svojej národnosti. Ak nehovorí v slovenskom alebo českom jazyku, jeho reč sa prekladá do slovenského jazyka.

§ 19

Členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady a členom vlády Slovenskej socialistickej republiky sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú, a to aj na vyhlásenia, ktoré nesúvisia s programom schôdze.

§ 20

So súhlasom Slovenskej národnej rady môžu v rozprave vystúpiť ďalší pozvaní predstavitelia politického, hospodárskeho a kultúrneho života.

§ 21

(1) Poslanec, ktorému sa udelilo slovo, má hovoriť k prerokúvanej veci. Ak sa od nej odchyľuje, alebo ak prekročí určenú rečnícku lehotu, predsedajúci môže poslanca na to upozorniť.

(2) Poslancovi, ktorý sa odchyľuje od prerokúvanej veci, po opätovnom upozornení môže predsedajúci odňať slovo. O námietkach poslanca rozhodne Slovenská národná rada bez rozpravy.

§ 22

(1) Poslanci môžu v rozprave predniesť k prerokúvaným otázkam pozmeňovacie návrhy. Majú sa vzťahovať na určitú vec prerokúvaného návrhu a má z nich byť zrejmé, na čom sa má Slovenská národná rada uzniesť. Predsedajúci môže požiadať poslanca, aby svoj návrh spresnil.

(2) Ak sa v rozprave prednesie pozmeňovací návrh, poslanec alebo navrhovateľ môžu navrhnúť prerušenie prerokúvania veci až dovtedy, kým k prednesenému pozmeňovaciemu návrhu zaujme stanovisko výbor, ktorý určí Slovenská národná rada.

(3) O návrhu na prerušenie prerokúvania bodu programu rozhodne Slovenská národná rada bez rozpravy. Slovenská národná rada môže súčasne určiť lehotu, dokedy jej príslušný výbor predloží stanovisko k prednesenému pozmeňovaciemu návrhu.

(4) Rovnaký postup platí aj vtedy, keď poslanec písomne podá pozmeňovací návrh ešte pred otvorením rozpravy na schôdzi Slovenskej národnej rady.

(5) Obdobne možno postupovať pri predložení iného návrhu k prerokúvanej otázke.

(6) Navrhovateľ môže so súhlasom Slovenskej národnej rady svoj návrh vziať späť, dokiaľ Slovenská národná rada neprikročí k hlasovaniu o ňom.

§ 23

Po skončení rozpravy udelí predsedajúci záverečné slovo navrhovateľovi prerokúvanej veci a po ňom spravodajcovi, ak bol určený; navrhovateľ i spravodajca sa môžu záverečného slova vzdať. Ak sa ujme slova po skončení rozpravy a pred hlasovaním člen vlády Slovenskej socialistickej republiky, otvára sa tým rozprava znova.

Hlasovanie na schôdzach Slovenskej národnej rady

§ 24

Slovenská národná rada je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej poslancov. Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie ústavného zákona Slovenskej národnej rady je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Slovenskej národnej rady.

§ 25

O každom návrhu rozhoduje Slovenská národná rada hlasovaním. Pred ním upozorní predsedajúci, že sa prikročí k hlasovaniu a dá zistiť počet prítomných poslancov.

§ 26

(1) Na návrh poslanca sa o jednotlivých častiach návrhu môže hlasovať oddelene. Ak sa pri oddelenom hlasovaní neschvália všetky časti návrhu, hlasuje sa o prijatých častiach znova ako o celku.

(2) Ak boli k návrhu predložené pozmeňovacie návrhy, hlasuje sa najprv o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Ak prijatý pozmeňovací návrh vylučuje ďalšie pozmeňovacie návrhy, o týchto ďalších návrhoch sa už nehlasuje.

(3) O návrhoch týkajúcich sa spôsobu prerokúvania sa hlasuje pred prerokúvaním veci.

§ 27

(1) Hlasovanie je verejné alebo tajné.

(2) Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky, pokiaľ sa Slovenská národná rada neuznesie bez rozpravy na inom spôsobe verejného hlasovania.

(3) Tajne sa hlasuje hlasovacími lístkami. Tajným hlasovaním sa volia predseda Slovenskej národnej rady, podpredsedovia Slovenskej národnej rady, predsedovia výborov Slovenskej národnej rady a ďalší členovia Predsedníctva Slovenskej národnej rady. V ďalších prípadoch sa hlasuje tajne, ak sa na tom uznesie Slovenská národná rada bez rozpravy.

(4) Ak sú pochybnosti o výsledku hlasovania, predsedajúci požiada overovateľov, aby spočítali hlasy. Overovatelia takisto spočítajú hlasy, ak sa hlasuje hlasovacími lístkami.

(5) Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet hlasov odovzdaných za návrh i proti návrhu. Výsledky volieb sa vyhlasujú tak, že sa oznámia počty hlasov odovzdaných za jednotlivých kandidátov i proti nim.

§ 28

Zápisnice o schôdzach Slovenskej národnej rady

(1) O schôdzi Slovenskej národnej rady sa vyhotovuje doslovná zápisnica. V zápisnici treba uviesť, kto viedol schôdzu, koľko poslancov bolo prítomných, ktorí rečníci sa zúčastnili rozpravy a aký bol výsledok hlasovania.

(2) Rečníci, ktorí vystúpili v rozprave, v čo najkratšej lehote overia správnosť záznamu svojho vystúpenia. Pritom opravia chyby vzniknuté pri vyhotovovaní zápisnice, nesmú však meniť obsah a zmysel svojho vystúpenia. O prípadných námietkach rečníka proti nedostatkom záznamu rozhoduje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(3) Zápisnicu po jej overení overovateľmi podpisuje predseda Slovenskej národnej rady.

(4) Overená zápisnica je autentickým záznamom o schôdzi a odovzdáva sa spoločne s príslušnými podkladmi, prílohami a uzneseniami na archívne uloženie. Súčasťou zápisnice sú úplné texty predložených návrhov, prijatých uznesení, vyhlásení a iných dokumentov, ktoré boli predmetom rokovania.

(5) Autentické znenie zápisnice o schôdzi Slovenskej národnej rady je podkladom na vydanie stenografickej správy, ktorá sa dá vytlačiť. Ak ide o neverejné schôdze, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady môže rozhodnúť o inom spôsobe vydania stenografickej správy.

ŠIESTA ČASŤ

ORGÁNY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

§ 29

Orgánmi Slovenskej národnej rady sú:

1. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady,

2. predseda Slovenskej národnej rady a podpredsedovia Slovenskej národnej rady,

3. výbory Slovenskej národnej rady,

4. overovatelia Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

§ 30

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa skladá z predsedu Slovenskej národnej rady, podpredsedov Slovenskej národnej rady, z predsedov výborov Slovenskej národnej rady a z ďalších členov. Predsedníctvo si na svojej ustavujúcej schôdzi zvolí svojich overovateľov.

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady i jeho členovia sú zodpovední Slovenskej národnej rade. Slovenská národná rada ich môže kedykoľvek odvolať.

(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zostáva vo svojej funkcii aj po uplynutí volebného obdobia, dokiaľ si novozvolená Slovenská národná rada nezvolí svoje predsedníctvo.

§ 31

(1) V čase, keď Slovenská národná rada nezasadá buď preto, že zasadanie je skončené alebo preto, že volebné obdobie uplynulo, pôsobnosť Slovenskej národnej rady vykonáva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Nepatrí mu však prijímať a meniť ústavné zákony Slovenskej národnej rady a uznášať sa na štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky.

(2) V čase, keď Slovenská národná rada nezasadá pre mimoriadne príčiny, vykonáva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady všetku jej pôsobnosť s výnimkou práva prijímať a meniť ústavné zákony Slovenskej národnej rady.

(3) Na neodkladné opatrenia, na ktoré by bol potrebný zákon, prijíma Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zákonné opatrenia.

(4) Opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady vykonané v čase, keď Slovenská národná rada nezasadá, musia byť schválené na najbližšom zasadaní Slovenskej národnej rady, inak strácajú ďalšiu platnosť.

(5) Do pôsobnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady ďalej patrí:

a) zvolávať zasadania Slovenskej národnej rady a vyhlasovať ich za skončené,

b) vymenúvať a odvolávať predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej socialistickej republiky a poverovať ich riadením ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky,

c) vymenúvať a odvolávať štátnych funkcionárov Slovenskej socialistickej republiky v prípadoch ustanovených zákonom,

d) udeľovať ceny a udeľovať vyznamenania podľa zákonov Slovenskej národnej rady,

e) vyhlasovať voľby do Slovenskej národnej rady, všeobecné voľby do národných výborov a doplňovacie voľby do krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, určovať volebné obvody pre voľby do Slovenskej národnej rady a v spolupráci s príslušným orgánom Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky zabezpečovať zvolanie verejných schôdzí voličov na prerokovanie návrhu na odvolanie poslanca Slovenskej národnej rady,

f) dávať súhlas na ďalšie zadržanie poslanca Slovenskej národnej rady, ak bol pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine,

g) rozhodovať o uvoľnení poslanca Slovenskej národnej rady zo zamestnania, ak to vyžaduje výkon jeho poslaneckej funkcie, a ustanoviť jeho rozsah,

h) dávať súhlas na skončenie pracovného alebo obdobného pomeru proti vôli poslanca v čase výkonu jeho poslaneckej funkcie a do dvoch rokov po zániku jeho mandátu,

ch) rozhodovať o návrhu mandátového a imunitného výboru v disciplinárnom konaní proti poslancovi Slovenskej národnej rady,

i) brať na vedomie rezignáciu poslanca Slovenskej národnej rady,

j) vyhlasovať zákony Slovenskej národnej rady a zákonné opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady; ak to vyžaduje povaha veci, vyhlasovať aj uznesenia Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva,

k) vykonávať aj inú pôsobnosť, ak to ustanovuje zákon.

§ 32

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady riadi a koordinuje prácu orgánov Slovenskej národnej rady v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a uzneseniami Slovenskej národnej rady. Pri plnení týchto úloh patrí mu najmä:

a) pripravovať schôdze Slovenskej národnej rady, navrhovať ich program, uznášať sa na ich zvolaní a podávať na nich správy o svojej činnosti,

b) schvaľovať plány hlavných úloh Slovenskej národnej rady a jej orgánov,

c) prerokúvať plnenie dôležitých úloh hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej socialistickej republiky,

d) prerokúvať program zákonodarných prác Slovenskej národnej rady a správy o jeho plnení, prípadne ďalšie legislatívne zámery,

e) prerokúvať informácie a ďalšie správy Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky, generálneho prokurátora Slovenskej socialistickej republiky a Štátnej arbitráže Slovenskej socialistickej republiky, ktoré si vyžiadalo,

f) prerokúvať správy Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky o hlavných poznatkoch z vybavovania návrhov, podnetov a sťažností občanov a organizácií; môže tiež od Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky požadovať správy o poznatkoch z kontrolnej činnosti alebo vykonanie kontroly potrebnej na plnenie úloh Slovenskej národnej rady a jej orgánov,

g) prerokúvať správy o hlavných poznatkoch z vybavovania návrhov, podnetov a sťažností občanov a organizácií došlých Slovenskej národnej rade, jej orgánom a poslancom a vydávať zásady na ich vybavovanie,

h) rozhodovať, či možno výnimočne upustiť od prerokovania zásad zákona Slovenskej národnej rady, pokiaľ na to nesplnomocní predsedu Slovenskej národnej rady,

ch) prideľovať výborom na prerokovanie zásady a návrhy zákonov, návrhy zákonných opatrení Predsedníctva Slovenskej národnej rady, medzinárodné zmluvy a iné návrhy, pokiaľ na to nesplnomocní predsedu Slovenskej národnej rady; môže tiež ustanoviť, ktorý z výborov pripraví k návrhu spoločnú správu výborov,

i) rozhodovať, že zásady zákona alebo návrh zákona Slovenskej národnej rady s osobitne významným spoločenským dosahom budú predložené na všeľudovú diskusiu, a zhodnotiť jej výsledky,

j) koordinovať prácu výborov, a ak je to potrebné, prerokúvať ich stanoviská a správy; môže im aj odporučiť, aby sa s vecou znova zaoberali a požiadať jeden z výborov, aby s ostatnými výbormi prerokoval spoločný postup,

k) určovať, v akom poradí podpredsedovia Slovenskej národnej rady zastupujú predsedu Slovenskej národnej rady,

l) utvárať podmienky pre prácu poslancov v orgánoch Slovenskej národnej rady, pomáhať im pri plnení ich povinností vo volebných obvodoch najmä poskytovaním potrebných podkladov a informácií,

m) upozorňovať vedúcich štátnych orgánov, hospodárskych a iných organizácií na prípady, keď nesplnili povinnosť voči poslancovi, ktorá im vyplýva zo zákona Slovenskej národnej rady o poslancoch Slovenskej národnej rady,

n) určovať výšku náhrad poslancov Slovenskej národnej rady a výšku funkčných odmien, funkčných platov a ďalšie náležitosti poslancov Slovenskej národnej rady, ktorí sú uvoľnení zo zamestnania na vykonávanie funkcie v Slovenskej národnej rade; určovať aj výšku odmien a ďalších náležitostí členom stálych a dočasných komisií Predsedníctva Slovenskej národnej rady a výborov Slovenskej národnej rady,

o) ustanoviť vzor preukazu poslanca Slovenskej národnej rady,

p) schvaľovať rozpočet Slovenskej národnej rady a prerokúvať jeho plnenie,

r) schvaľovať organizačný poriadok Kancelárie Slovenskej národnej rady a platový poriadok jej pracovníkov,

s) vymenúvať a odvolávať vedúceho Kancelárie Slovenskej národnej rady, určovať jeho plat a ďalšie náležitosti,

t) zabezpečovať kontrolu plnenia uznesení Slovenskej národnej rady,

u) starať sa o dodržiavanie tohto zákona a robiť nevyhnutné opatrenia na jeho dôsledné vykonávanie.

§ 33

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady môže z poslancov Slovenskej národnej rady, odborníkov z teórie i praxe, prípadne zo zástupcov hospodárskych, spoločenských alebo iných organizácií zriaďovať svoje stále alebo dočasné komisie a určiť im úlohy. Predsedom komisie je vždy poslanec Slovenskej národnej rady. Komisie na svoje rokovania môžu priberať ďalších odborníkov, prípadne zástupcov organizácií.

§ 34

(1) Schôdzu Predsedníctva Slovenskej národnej rady zvoláva predseda Slovenskej národnej rady; je povinný ju neodkladne zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov predsedníctva.

(2) Schôdze Predsedníctva Slovenskej národnej rady sú neverejné, ak sa predsedníctvo neuznesie, že schôdza alebo jej časť je verejná.

(3) Na platnosť uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jeho členov.

(4) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady podpisuje predseda a jeden z overovateľov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

§ 35

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady môže na svoje schôdze pozývať aj poslancov Slovenskej národnej rady, ktorí nie sú jeho členmi; pozvaný poslanec sa na schôdzi zúčastní s poradným hlasom.

(2) Členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky sa môžu zúčastniť na schôdzi Predsedníctva Slovenskej národnej rady; udelí sa im slovo, kedykoľvek o to požiadajú. Sú povinní prísť osobne na schôdzu Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ak ich o to Predsedníctvo Slovenskej národnej rady požiada; inak sa môžu dať zastupovať iným členom vlády Slovenskej socialistickej republiky a výnimočne svojimi námestníkmi, ak s tým Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vysloví súhlas.

(3) Povinnosť dostaviť sa osobne na schôdzu Predsedníctva Slovenskej národnej rady majú aj predseda Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky, generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky a vedúci ostatných ústredných štátnych orgánov Slovenskej socialistickej republiky, ak ich o to požiada Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Na schôdzi Predsedníctva Slovenskej národnej rady sa výnimočne môžu dať zastupovať predseda Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky podpredsedom tohto súdu, generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky a vedúci ostatných ústredných štátnych orgánov Slovenskej socialistickej republiky svojimi námestníkmi, ak s tým súhlasí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(4) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady môže na svoje schôdze pozývať aj ďalších predstaviteľov politického, hospodárskeho a kultúrneho života.

(5) Iné osoby môžu byť prítomné na schôdzi Predsedníctva Slovenskej národnej rady len s jeho súhlasom.

§ 36

Predseda Slovenskej národnej rady

Predseda Slovenskej národnej rady

a) zastupuje Slovenskú národnú radu navonok, najmä v styku s vládou Slovenskej republiky, Federálnym zhromaždením a Českou národnou radou,

b) podpisuje zákony a uznesenia Slovenskej národnej rady, zákonné opatrenia a uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady,

c) prijíma sľub členov vlády Slovenskej socialistickej republiky po ich vymenovaní Predsedníctvom Slovenskej národnej rady,

d) prijíma sľub generálneho prokurátora Slovenskej socialistickej republiky po jeho vymenovaní Predsedníctvom Slovenskej národnej rady,

e) prijíma sľub sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky po ich zvolení Slovenskou národnou radou,

f) zvoláva a vedie schôdze Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva,

g) riadi prípravu plánu hlavných úloh Slovenskej národnej rady a jej orgánov a sleduje jeho plnenie; prípravu plánu hlavných úloh koordinuje s predsedom Českej národnej rady a s predsedom Federálneho zhromaždenia,

h) rozhoduje, či možno výnimočne upustiť od prerokovania zásad zákona Slovenskej národnej rady, ak ho na to splnomocní Predsedníctvo Slovenskej národnej rady,

ch) prideľuje výborom Slovenskej národnej rady na prerokovanie zásady a návrhy zákonov, návrhy zákonných opatrení Predsedníctva Slovenskej národnej rady, medzinárodné zmluvy a iné návrhy, ak ho na to splnomocní Predsedníctvo Slovenskej národnej rady; v rozhodnutí o pridelení tiež môže určiť, ktorý výbor Slovenskej národnej rady zabezpečí prípravu spoločnej správy výborov,

i) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v rámci svojej pôsobnosti, najmä pri koordinácii činnosti výborov a utváraní podmienok pre prácu poslancov,

j) podáva Predsedníctvu Slovenskej národnej rady správy o opatreniach, ktoré vykonal.

§ 37

Podpredsedovia Slovenskej národnej rady

Podpredsedovia Slovenskej národnej rady zastupujú predsedu Slovenskej národnej rady v rozsahu a poradí určenom Predsedníctvom Slovenskej národnej rady; zastupujú predsedu aj v plnení jeho úloh, ktorými ich predseda poverí.

Výbory Slovenskej národnej rady

§ 38

(1) Slovenská národná rada si zo svojich poslancov zriaďuje mandátový a imunitný výbor a ďalšie výbory pre jednotlivé úseky štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky; výbory sú za svoju činnosť zodpovedné Slovenskej národnej rade.

(2) Do výborov Slovenskej národnej rady nemôžu byť zvolení predseda Slovenskej národnej rady, členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky, sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky a generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Výbory Slovenskej národnej rady pôsobia ako iniciatívne a kontrolné orgány Slovenskej národnej rady, a to aj v čase, keď Slovenská národná rada nezasadá.

§ 39

(1) Výbory Slovenskej národnej rady prerokúvajú veci, ktoré sú obsiahnuté v pláne hlavných úloh Slovenskej národnej rady a jej orgánov, ďalej veci, ktoré im boli pridelené, a veci, na ktorých prerokovaní sa uznesú. Správy vlády Slovenskej socialistickej republiky prerokúvajú iba vtedy, keď boli predložené Slovenskej národnej rade alebo jej predsedníctvu.

(2) Výbory najmä:

a) prerokúvajú zásady a návrhy zákonov Slovenskej národnej rady, zásady a návrhy zákonov Federálneho zhromaždenia, návrhy zákonných opatrení Predsedníctva Slovenskej národnej rady a medzinárodné zmluvy a pripravujú k nim odporúčania a stanoviská,

b) môžu navrhnúť Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, aby zásady alebo návrh zákona Slovenskej národnej rady s osobitne významným spoločenským dosahom boli predložené na všeľudovú diskusiu,

c) zisťujú, ako sa vykonávajú zákony, sledujú, či predpisy vydané na vykonanie zákonov Slovenskej národnej rady sú s nimi v súlade a zodpovedajú cieľom, ktoré boli sledované vydaním zákona. Ak výbor zistí porušenie zákonnosti, je oprávnený požiadať ministra alebo vedúceho iného ústredného štátneho orgánu Slovenskej socialistickej republiky, aby bez meškania urobil nápravu,

d) v oblasti svojej pôsobnosti rokojú o zásadných otázkach hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej socialistickej republiky, najmä o plnení programového vyhlásenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, o návrhu strednodobého štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a o jeho plnení, o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky a o štátnom záverečnom účte Slovenskej socialistickej republiky,

e) zúčastňujú sa na rozpracúvaní koncepčných otázok vnútornej politiky a s tým cieľom vypracúvajú samostatne alebo spoločne s príslušnými štátnymi orgánmi návrhy na ich riešenie a prerokúvajú správy ministrov a vedúcich ďalších ústredných orgánov Slovenskej socialistickej republiky o pripravovaných opatreniach zásadného významu,

f) prerokúvajú správy o stave zákonnosti, ktoré Slovenskej národnej rade predkladajú Najvyšší súd Slovenskej republiky a generálny prokurátor Slovenskej republiky.

g) prerokúvajú informácie a ďalšie správy Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky, generálneho prokurátora Slovenskej socialistickej republiky a Štátnej arbitráže Slovenskej socialistickej republiky, ktoré si vyžiadali,

h) prerokúvajú podnety národných výborov, iných štátnych orgánov, hospodárskych, spoločenských a iných organizácií na upevnenie zákonnosti, ako aj podnety na zlepšenie činnosti v jednotlivých úsekoch štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky,

ch) prerokúvajú návrhy, podnety a sťažnosti občanov a organizácií, ktoré došli Slovenskej národnej rade, jej orgánom a poslancom, ako aj podnety a pripomienky poslancov najmä z ich volebných obvodov.

§ 40

Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady

(1) Mandátový a imunitný výbor najmä:

a) skúma, či jednotliví poslanci Slovenskej národnej rady boli platne zvolení,

b) zisťuje, či poslanec Slovenskej národnej rady zložil sľub alebo zložil sľub s výhradou,

c) zisťuje, či poslanec Slovenskej národnej rady prestal byť voliteľný,

d) zisťuje, či v imunitných veciach sú dané podmienky na trestné alebo kárne stíhanie poslanca Slovenskej národnej rady, prípadne na jeho vzatie do väzby; vykoná urýchlene nevyhnutné šetrenie a poslancovi umožní, aby sa vyjadril; správu o výsledku svojich zistení predkladá Slovenskej národnej rade a v čase, keď Slovenská národná rada nezasadá, jej predsedníctvu,

e) ak ide o poslanca Slovenskej národnej rady pristihnutého a zadržaného pri trestnom čine, návrh na jeho prepustenie alebo na vyslovenie súhlasu na jeho ďalšie zadržanie predkladá Predsedníctvu Slovenskej národnej rady,

f) začína disciplinárne konanie proti poslancovi Slovenskej národnej rady, vykonáva nevyhnutné šetrenie a svoje návrhy predkladá Predsedníctvu Slovenskej národnej rady.

(2) Rokovanie mandátového a imunitného výboru je vždy neverejné.

Rokovanie výborov Slovenskej národnej rady

§ 44

(1) Činnosť výborov je založená na kolektívnom, vecnom a demokratickom prerokúvaní a rozhodovaní otázok, ktoré patria do ich pôsobnosti.

(2) Výbory organizujú svoju činnosť tak, aby poslanci mohli účinne uplatňovať pripomienky a návrhy voličov, pracovných kolektívov, štátnych orgánov, hospodárskych, spoločenských a iných organizácií z volebných obvodov.

(3) Výbory informujú verejnosť o svojej činnosti najmä prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov.

§ 45

Ustavujúcu schôdzu výboru zvolá jeho predseda. Výbor na svojej ustavujúcej schôdzi zvolí jedného alebo viacerých podpredsedov a overovateľov výboru.

§ 46

(1) Schôdze výboru Slovenskej národnej rady zvoláva a vedie jeho predseda. Podpredseda zvoláva a vedie schôdzu výboru, ak je predseda neprítomný, alebo ak ho tým predseda poverí. Ak sú neprítomní predseda i podpredseda, schôdzu výboru zvoláva a vedie jeho člen, ktorého tým poverí výbor alebo predseda výboru.

(2) Predseda je povinný zvolať schôdzu výboru, ak to určí Slovenská národná rada alebo jej predsedníctvo, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina členov výboru.

(3) Predseda navrhuje program rokovania a spôsob prerokúvania jednotlivých bodov programu. Každý člen výboru môže navrhnúť doplnenie alebo zmenu programu rokovania.

§ 47

(1) Schôdze výboru Slovenskej národnej rady sú verejné, ak tento zákon neustanoví inak, alebo ak sa výbor neuznesie, že z dôvodu ochrany dôležitého záujmu štátu schôdza alebo jej časť je neverejná.

(2) Na schôdzi výboru alebo na jej časti, ktorá bola vyhlásená za neverejnú, sa môžu zúčastniť poslanci Slovenskej národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru a členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky. Iné osoby môžu byť prítomné len so súhlasom výboru.

§ 48

(1) Na platné uznesenie výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jeho členov.

(2) Poslanci, ktorí nie sú členmi výboru, majú na schôdzi výboru poradný hlas.

§ 49

(1) Výbory môžu na svoje schôdze pozývať členov vlády Slovenskej socialistickej republiky, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky, generálneho prokurátora Slovenskej socialistickej republiky, vedúcich ostatných ústredných štátnych orgánov Slovenskej socialistickej republiky, ako aj predstaviteľov spoločenských organizácií Slovenskej socialistickej republiky a vyžadovať od nich informácie a správy.

(2) Členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky, generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky a vedúci ostatných ústredných štátnych orgánov Slovenskej socialistickej republiky sú povinní prísť osobne na schôdzu výboru, ak ich o to výbor požiada a podať potrebné vysvetlenia.

(3) Členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky sa môžu zúčastniť na schôdzach výborov Slovenskej národnej rady; udelí sa im slovo, kedykoľvek o to požiadajú.

(4) Členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky sa na schôdzi výboru môžu dať zastupovať iným členom vlády, výnimočne svojimi námestníkmi, pokiaľ výbor netrvá na osobnej účasti príslušného člena vlády. Na schôdzi výboru sa výnimočne môžu dať zastupovať predseda Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky podpredsedom tohto súdu, generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky a vedúci ostatných ústredných štátnych orgánov Slovenskej socialistickej republiky svojimi námestníkmi, pokiaľ výbor netrvá na ich osobnej účasti.

(5) Členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky, generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky a vedúci ostatných ústredných štátnych orgánov Slovenskej socialistickej republiky, prípadne tí, ktorí ich zastupujú, si môžu na schôdzu výboru prizvať odborníkov.

(6) Ak to vyžaduje povaha prerokúvanej veci, na svoje schôdze môžu výbory pozývať predstaviteľov federálnych štátnych orgánov a spoločenských organizácií; udelí sa im slovo, ak o to požiadajú.

§ 50

(1) Výbory úzko spolupracujú s národnými výbormi pri plnení úloh, ktoré sa týkajú ich činnosti. Využívajú ich stanoviská a podnety k prerokúvaným otázkam a pozývajú na svoje schôdze funkcionárov, zástupcov volených orgánov alebo vedúcich pracovníkov národných výborov. Umožňujú národným výborom účasť na prerokúvaní zásad a návrhov zákonov, na kontrole ich pôsobenia, na inej kontrolnej činnosti Slovenskej národnej rady a na riešení závažnejších problémov týkajúcich sa pripravovaných uznesení Slovenskej národnej rady alebo jej predsedníctva.

(2) Ak je to potrebné na objasnenie veci, výbory môžu požiadať ktorýkoľvek štátny orgán, hospodársku alebo inú organizáciu o informáciu alebo podklady, ktoré potrebujú pre svoju prácu. Štátne orgány a organizácie sú povinné žiadosti výboru vyhovieť.

(3) Ak to vyžaduje potreba náležitého posúdenia prerokúvaných otázok, na ich prerokúvanie môžu výbory prizvať vedeckých alebo iných pracovníkov hospodárskeho alebo spoločenského života alebo si vyžiadať expertízy a stanoviská vedeckých alebo odborných inštitúcií, prípadne ich pracovníkov. Za obsah svojich odborných posudkov zodpovedajú odborní vedeckí a iní pracovníci, prípadne organizácie iba výboru, ktorý si posudok vyžiadal.

(4) Výbory môžu vykonávať prieskumy v štátnych orgánoch, hospodárskych alebo iných organizáciách. Vykonaním prieskumu môžu poveriť skupinu svojich členov alebo jednotlivých členov alebo rokovať na mieste samom.

§ 51

Na prerokovanie veci vo výbore Slovenskej národnej rady môže výbor určiť zo svojich členov spravodajcu. Úlohou spravodajcu je podať výboru správu o prerokúvanej veci, ako aj o prípravách na jej prerokovanie a podieľať sa na vypracovaní písomnej správy o výsledku rokovania.

§ 52

(1) Výbory Slovenskej národnej rady môžu zriaďovať stále alebo dočasné komisie zložené z poslancov, odborníkov z teórie a praxe, prípadne zástupcov hospodárskych, spoločenských alebo iných organizácií; predsedom komisie je vždy poslanec Slovenskej národnej rady.

(2) Na základe dohody alebo na návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady výbory môžu zriadiť aj spoločnú komisiu.

(3) Komisie na svoje rokovanie môžu priberať ďalších odborníkov, prípadne zástupcov organizácií.

§ 53

(1) Výbory Slovenskej národnej rady môžu konať spoločné schôdze, určovať spoločného spravodajcu a predkladať spoločné správy a návrhy. Hlasujú však vždy oddelene.

(2) Ak k prerokúvanej veci výbory predkladajú spoločnú správu, to nevylučuje, aby iný výbor predložil vlastné stanovisko.

§ 54

(1) Výbory Slovenskej národnej rady o výsledkoch svojich rokovaní spracúvajú správy, ktoré podľa povahy veci predkladajú Slovenskej národnej rade, prípadne jej predsedníctvu. Môžu ich zaslať aj príslušným členom vlády Slovenskej socialistickej republiky alebo príslušným vedúcim iných ústredných štátnych orgánov a organizácií Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Výbor môže splnomocniť svojho predsedu a spravodajcu, aby na základe rokovania výboru správu sami spracovali. Správu podpisuje predseda a spravodajca výboru.

(3) Člen vlády Slovenskej socialistickej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky, generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky a vedúci iného ústredného štátneho orgánu alebo organizácie Slovenskej socialistickej republiky je povinný výboru do 30 dní oznámiť, pokiaľ výbor neurčil inú lehotu, aké opatrenia prijal k odporúčaniam alebo k podnetom výboru obsiahnutým v jeho správe.

(4) Ak výbor nedostane v určenej lehote odpoveď alebo ak s ňou nesúhlasí, môže požiadať Predsedníctvo Slovenskej národnej rady o potrebné opatrenia; o svojom stanovisku môže aj sám informovať príslušného člena vlády Slovenskej socialistickej republiky, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky, generálneho prokurátora Slovenskej socialistickej republiky, prípadne vedúceho iného ústredného štátneho orgánu alebo organizácie Slovenskej socialistickej republiky a požiadať ho, aby svoje stanovisko preskúmal.

§ 55

Overovatelia

(1) Overovatelia Slovenskej národnej rady zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisníc o schôdzach Slovenskej národnej rady a spolupodpisujú jej uznesenia; dozerajú aj na hlasovanie a konanie volieb, prípadne sčítavajú hlasy. Obdobné úlohy plnia overovatelia Predsedníctva Slovenskej národnej rady a výborov Slovenskej národnej rady.

(2) Ak na schôdzi Slovenskej národnej rady, jej predsedníctva alebo výboru nie je prítomný ani jeden z overovateľov, zápisnicu o schôdzi overí poslanec, ktorého tým poverí Slovenská národná rada, prípadne jej predsedníctvo alebo výbor.

§ 56

Zápisnice o schôdzach orgánov Slovenskej národnej rady

(1) O schôdzi Predsedníctva Slovenskej národnej rady a výborov Slovenskej národnej rady sa vyhotovuje obsahová zápisnica, pokiaľ sa tieto orgány neuznesú na vyhotovení doslovnej zápisnice.

(2) Zápisnicu zo schôdze Predsedníctva Slovenskej národnej rady po jej overení overovateľom podpisuje predseda Slovenskej národnej rady. Zápisnicu zo schôdze výboru Slovenskej národnej rady podpisuje po jej overení overovateľom predseda výboru. Zápisnicu zo spoločnej schôdze výborov podpisujú predsedovia zúčastnených výborov a overujú ich overovatelia.

SIEDMA ČASŤ

ROKOVANIE O NÁVRHOCH ZÁKONOV

§ 57

Plánovanie zákonodarných prác

Slovenská národná rada a jej orgány prerokúvajú návrhy zákonov spravidla podľa programu zákonodarných prác Slovenskej národnej rady spracovaného najmä na základe legislatívneho výhľadu vlády Slovenskej socialistickej republiky. Úlohy tohto programu sa spresňujú v ročných plánoch hlavných úloh Slovenskej národnej rady a jej orgánov.

§ 58

Podávanie návrhov zákonov Slovenskej národnej rady

Návrhy zákonov Slovenskej národnej rady môžu podávať poslanci Slovenskej národnej rady, výbory Slovenskej národnej rady a vláda Slovenskej socialistickej republiky.

Zásady zákonov Slovenskej národnej rady

§ 59

(1) Pred prerokovaním návrhu zákona Slovenskej národnej rady sa spravidla prerokujú jeho zásady.

(2) Ak s tým vysloví súhlas Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, prípadne na základe jeho splnomocnenia predseda Slovenskej národnej rady, môže sa na žiadosť navrhovateľa výnimočne upustiť od prerokovania zásad zákona, najmä ak sa pripravuje jednoduchá zákonná úprava alebo ak to vyžaduje jej naliehavosť.

§ 60

(1) Zásady zákona Slovenskej národnej rady obsahujú podstatné body pripravovaného návrhu zákona i uvažovaných vykonávacích predpisov. Majú tvoriť spoľahlivý a úplný podklad pripravovanej právnej úpravy, na ktorého základe môžu výbory posúdiť, či určitá vec musí byť upravovaná, alebo či doterajšia právna úprava musí byť zmenená, prípadne doplnená, v ktorých smeroch a v akom rozsahu. Zásady majú pokiaľ možno umožňovať výber medzi variantnými riešeniami.

(2) Zásady zákona sa spracúvajú stručne tak, aby podávali informáciu len o zásadných politických, ekonomických a právnych problémoch, ktoré je potrebné vyriešiť pri príprave zákona.

(3) Zásady zákona majú byť spracované prehľadne tak, aby bolo z nich zrejmé, čo má byť obsahom zákona, a v prípade návrhov na zmenu alebo jeho doplnenie v čom bude ich zmena alebo doplnenie spočívať.

(4) Súčasťou zásad zákona je politický, ekonomický a právny rozbor umožňujúci komplexné posúdenie novej právnej úpravy, najmä cieľov jej politického pôsobenia, ekonomických a finančných dôsledkov z hľadiska postavenia občanov, činnosti štátnych orgánov a organizácií. Rozbor má odôvodniť potrebu prijatia novej právnej úpravy, ako aj vyjadriť, ako táto právna úprava pri porovnaní s platným právnym stavom prispeje k jej riešeniu, a ukázať, v čom budú spočívať jej základné znaky vrátane zámerov na vydanie vykonávacích predpisov.

(5) Politický, ekonomický a právny rozbor obsahuje aj spôsob prípravy zásad, najmä ako sa na nej zúčastnili národné výbory, iné štátne orgány, hospodárske, spoločenské, prípadne iné organizácie, ako aj orgány samosprávy a pracovné kolektívy.

(6) Ak pred predložením návrhu zákona Slovenskej národnej rady bola všeľudová diskusia, navrhovateľ predloží aj jej zhodnotenie, z ktorého má byť zrejmé, ako naložil s jej výsledkami.

§ 61

Výbor Slovenskej národnej rady môže začať prípravu na prerokúvanie zásad zákona ešte pred ich predložením. V rámci týchto príprav môže poveriť člena výboru sledovaním prípravy nového zákona. Navrhovateľ je povinný umožniť účasť poslanca na príprave nového zákona.

§ 62

(1) Zásady zákona Slovenskej národnej rady pridelí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady alebo na základe jeho splnomocnenia predseda Slovenskej národnej rady Ústavnoprávnemu výboru Slovenskej národnej rady, prípadne ďalším výborom Slovenskej národnej rady na prerokovanie. Súčasne zabezpečí rozoslanie zásad zákona všetkým poslancom Slovenskej národnej rady a oznámi im, ktorým výborom boli pridelené na prerokovanie.

(2) Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým boli zásady zákona pridelené na prerokovanie, svoje stanovisko k zásadám zákona môžu oznámiť týmto výborom, a to aj písomne.

§ 63

(1) Ak navrhovateľmi zásad zákona sú poslanci Slovenskej národnej rady alebo výbory Slovenskej národnej rady, predseda Slovenskej národnej rady zašle zásady zákona aj vláde Slovenskej socialistickej republiky na zaujatie stanoviska.

(2) Ak vláda Slovenskej socialistickej republiky zaujala stanovisko k zásadám zákona Slovenskej národnej rady, zašle ho predsedovi Slovenskej národnej rady a tento ho postúpi výborom Slovenskej národnej rady, ktorým boli zásady zákona pridelené.

§ 64

Zásady zákona Slovenskej národnej rady odôvodňuje vo výboroch Slovenskej národnej rady člen vlády Slovenskej socialistickej republiky alebo vedúci iného ústredného štátneho orgánu Slovenskej socialistickej republiky, ktorého tým vláda poverila; ak ide o návrh výboru Slovenskej národnej rady alebo skupiny poslancov Slovenskej národnej rady, návrh odôvodní nimi poverený poslanec, a ak ide o návrh poslanca, navrhujúci poslanec.

§ 65

(1) Na prerokovanie zásad zákona Slovenskej národnej rady vo výbore Slovenskej národnej rady výbor môže určiť zo svojich členov spravodajcu, ktorý vystúpi po navrhovateľovi.

(2) Spravodajca výboru informuje výbor najmä o stanoviskách výborov, ktoré už zásady zákona prerokovali, o výsledkoch poslaneckých prieskumov, o stanoviskách poslancov, ktoré podali písomne výborom, o vyjadreniach, posudkoch alebo informáciách, ktoré si výbor vyžiadal od štátnych orgánov, hospodárskych, spoločenských alebo iných organizácií alebo od jednotlivých odborníkov; ako aj o poznatkoch, ktoré vyplynuli z prípravy na rokovanie výboru pred predložením zásad zákona.

(3) Ak zásady zákona Slovenskej národnej rady s osobitne významným spoločenským dosahom predložilo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na všeľudovú diskusiu, spravodajca podá správu aj o jej výsledku.

(4) Ak navrhovateľmi zásad zákona Slovenskej národnej rady sú poslanci alebo výbory Slovenskej národnej rady a vláda Slovenskej socialistickej republiky k zásadám zaujala stanovisko, spravodajca informuje aj o stanovisku vlády.

§ 66

(1) Po prerokovaní zásad zákona Slovenskej národnej rady oznámia výbory Slovenskej národnej rady svoje stanovisko s prípadnými odporúčaniami Predsedníctvu Slovenskej národnej rady.

(2) Stanoviská výborov k zásadám zákona Slovenskej národnej rady oznámi predseda Slovenskej národnej rady navrhovateľovi.

Návrhy zákonov Slovenskej národnej rady

§ 67

(1) Návrh zákona Slovenskej národnej rady predkladá navrhovateľ (§ 58) Slovenskej národnej rade.

(2) Návrh zákona obsahuje jeho presné znenie s dôvodovou správou. Dôvodová správa obsahuje zhodnotenie platného stavu najmä po stránke politickej, ekonomickej a právnej s uvedením dôvodov novej zákonnej úpravy, spôsobu jej vykonávania, hospodárskeho a finančného dosahu, nárokov na pracovné sily a na administratívu. Obsahuje tiež rozbor ďalších otázok nevyhnutný na všestranné posúdenie návrhu zákona vrátane odôvodnenia jeho jednotlivých ustanovení.

(3) Ak má byť k zákonu vydaný vykonávací predpis, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady alebo na základe jeho splnomocnenia predseda Slovenskej národnej rady môžu vyžiadať od navrhovateľa jeho návrh. Návrh vykonávacieho predpisu predloží navrhovateľ vždy, ak má nadobudnúť účinnosť súčasne so zákonom.

§ 68

O príprave výborov Slovenskej národnej rady na prerokúvanie návrhu zákona Slovenskej národnej rady pred jeho predložením Slovenskej národnej rade, o prideľovaní návrhov zákonov výborom na prerokovanie, o ich rozoslaní poslancom Slovenskej národnej rady a vláde Slovenskej socialistickej republiky a o oznamovaní ich stanoviska, ako aj o prerokúvaní návrhov zákonov vo výboroch platia obdobne ustanovenia tohto zákona, ktoré upravujú prerokúvanie zásad zákonov Slovenskej národnej rady (§ 61 až 65).

§ 69

Pri odôvodňovaní návrhu zákona vo výbore Slovenskej národnej rady podá navrhovateľ správu aj o tom, ako sa vyhovelo odporúčaniam výborov k zásadám zákona.

§ 70

O návrhu zákona Slovenskej národnej rady sa koná všeobecná aj podrobná rozprava.

§ 71

Výbor Slovenskej národnej rady spracuje o výsledku prerokovania návrhu zákona pre Slovenskú národnú radu písomnú správu obsahujúcu stanovisko výboru, v ktorom najmä navrhne, či má Slovenská národná rada návrh zákona schváliť; ak sa výbor uznesie na zmenách návrhu zákona, správa obsahuje ich presné znenie.

§ 72

(1) Ak návrh zákona Slovenskej národnej rady prerokovali viaceré výbory, výbory môžu Slovenskej národnej rade podať spoločnú písomnú správu. Ak sú stanoviská výborov rozdielne, Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady pôsobí na ich zjednotenie.

(2) Ak sa stanoviská výborov nepodarí zjednotiť, oznámi to Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady predsedovi Slovenskej národnej rady, ktorý môže výbory požiadať, aby sa s návrhom zákona zaoberali znova.

§ 73

Správa výboru alebo spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona Slovenskej národnej rady sa zašle všetkým poslancom a navrhovateľovi.

§ 74

(1) Na prerokovanie návrhu zákona v Slovenskej národnej rade určí výbor spravodajcu. Ak návrh zákona prerokovali viaceré výbory, tieto výbory môžu určiť spoločného spravodajcu.

(2) Úlohou spravodajcu je podať Slovenskej národnej rade správu o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch a odôvodniť prípadné navrhované zmeny.

§ 75

Návrh zákona Slovenskej národnej rady môže Slovenská národná rada prerokovať najskôr po uplynutí 60 dní od toho času, keď bol rozoslaný poslancom. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady môže Slovenskej národnej rade navrhnúť, aby návrh zákona výnimočne prerokovala pred uplynutím tejto lehoty. O takomto návrhu rozhodne Slovenská národná rada bez rozpravy.

§ 76

(1) Zákony Slovenskej národnej rady sa uvádzajú touto vetou: „Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:“.

(2) Zákony Slovenskej národnej rady podpisuje predseda Slovenskej národnej rady a predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky. Vyhlasuje ich Predsedníctvo Slovenskej národnej rady do 14 dní po ich schválení spôsobom ustanoveným zákonom Slovenskej národnej rady.

§ 77

Návrhy zákonných opatrení Predsedníctva Slovenskej národnej rady

(1) Na prerokúvanie návrhov zákonných opatrení Predsedníctva Slovenskej národnej rady platia primerane ustanovenia tohto zákona o prerokúvaní návrhov zákonov Slovenskej národnej rady.

(2) Ak to vyžaduje neodkladnosť pripravovaného zákonného opatrenia, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady alebo na základe jeho splnomocnenia predseda Slovenskej národnej rady môže upustiť od pridelenia jeho návrhu výborom.

(3) Zákonné opatrenia podpisuje predseda Slovenskej národnej rady a predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky a vyhlasujú sa rovnako ako zákony.

§ 78

Zásady zákonov a návrhy zákonov Federálneho zhromaždenia

(1) Zásady a návrhy zákonov Federálneho zhromaždenia, ktoré predseda Federálneho zhromaždenia zasiela Slovenskej národnej rade, aby mohla k nim podľa svojho uváženia oznámiť stanovisko, sa prerokúvajú vo výboroch Slovenskej národnej rady obdobne ako zásady zákonov Slovenskej národnej rady.

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady alebo na základe jeho splnomocnenia predseda Slovenskej národnej rady v prípade nevyhnutnosti zabezpečí koordináciu stanovísk výborov Slovenskej národnej rady k zásadám a návrhom zákonov Federálneho zhromaždenia, aby boli spravidla jednotné. Stanoviská výborov zašle predseda Slovenskej národnej rady predsedovi Federálneho zhromaždenia.

(3) Na prerokovanie zásad a návrhu zákona Federálneho zhromaždenia pozve výbor Slovenskej národnej rady zástupcu povereného navrhovateľom.

§ 79

Medzinárodné zmluvy

(1) Slovenská národná rada rokuje o medzinárodných zmluvách, ktoré jej zasiela predseda Federálneho zhromaždenia. Medzinárodné zmluvy, na vykonanie ktorých netreba súhlas Slovenskej národnej rady, prerokúvajú sa obdobne ako návrhy zákonov Federálneho zhromaždenia.

(2) Medzinárodné zmluvy, na ktoré dáva Slovenská národná rada súhlas, pretože na ich vykonanie je potrebný zákon Slovenskej národnej rady, prerokúvajú sa obdobne ako návrhy zákonov Slovenskej národnej rady. Ak Slovenská národná rada vysloví s medzinárodnou zmluvou súhlas, predseda Slovenskej národnej rady to oznámi predsedovi Federálneho zhromaždenia.

Podávanie návrhov zákonov Federálneho zhromaždenia Slovenskou národnou radou

§ 80

Slovenská národná rada môže na návrh svojho predsedníctva, výboru alebo poslanca podať Federálnemu zhromaždeniu návrh zákona Federálneho zhromaždenia.

§ 81

Prípravu a prerokovanie návrhu zákona Federálneho zhromaždenia zaradí Slovenská národná rada do svojho programu zákonodarných prác a príslušného ročného plánu hlavných úloh.

§ 82

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady alebo na základe jeho splnomocnenia predseda Slovenskej národnej rady môže poveriť niektorý z výborov, aby pripravil návrh zákona Federálneho zhromaždenia, a to v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, a ak to vyžaduje povaha veci, aj s ďalšími štátnymi orgánmi, hospodárskymi, spoločenskými alebo inými organizáciami. Môže tiež požiadať vládu Slovenskej socialistickej republiky, aby sa podieľala na príprave návrhu zákona Federálneho zhromaždenia.

(2) Na prípravu návrhu zákona si výbor spravidla zriadi dočasnú komisiu (§ 52).

§ 83

(1) O vypracovaní a prerokovaní návrhu zákona Federálneho zhromaždenia platia obdobne ustanovenia o vypracovaní a prerokovaní návrhu zákona Slovenskej národnej rady (§ 67 až 75).

(2) Návrh zákona Federálneho zhromaždenia prerokovaný Slovenskou národnou radou zašle predseda Slovenskej národnej rady na ďalšie ústavné prerokovanie Federálnemu zhromaždeniu.

ÔSMA ČASŤ

ROKOVANIE O PROGRAMOVOM VYHLÁSENÍ VLÁDY SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY A O DÔVERE VLÁDE SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY

§ 84

(1) Po vymenovaní vlády Slovenskej socialistickej republiky zaradí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na program najbližšej schôdze Slovenskej národnej rady programové vyhlásenie vlády Slovenskej socialistickej republiky a jej žiadosť o vyslovenie dôvery.

(2) K programovému vyhláseniu vlády Slovenskej socialistickej republiky a k jej žiadosti o vyslovenie dôvery zaujme Slovenská národná rada po rozprave stanovisko.

§ 85

(1) Vláda Slovenskej socialistickej republiky môže kedykoľvek požiadať Slovenskú národnú radu o vyslovenie dôvery.

(2) Ak vláda Slovenskej socialistickej republiky požiada o vyslovenie dôvery, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznesie na zvolaní schôdze Slovenskej národnej rady tak, aby žiadosť vlády bola prerokovaná do 14 dní po jej predložení.

(3) Návrh na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej socialistickej republiky alebo jej jednotlivému členovi môže podať písomne aspoň jedna pätina poslancov Slovenskej národnej rady. Na prerokovanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej socialistickej republiky alebo jej členovi, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady bez meškania zvolá schôdzu Slovenskej národnej rady.

(4) K žiadosti vlády Slovenskej socialistickej republiky o vyslovenie dôvery a k písomnému návrhu aspoň jednej pätiny poslancov Slovenskej národnej rady na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej socialistickej republiky alebo jej členovi zaujme Slovenská národná rada po rozprave stanovisko.

DEVIATA ČASŤ

KONTROLNÁ ČINNOSŤ SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

§ 86

Slovenská národná rada kontroluje činnosť vlády Slovenskej socialistickej republiky a činnosť jej členov, ako aj ďalších štátnych orgánov, ktoré odvodzujú svoju právomoc od najvyššieho orgánu štátnej moci Slovenskej socialistickej republiky. Preveruje najmä plnenie strednodobého štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a schvaľuje štátny záverečný účet Slovenskej socialistickej republiky. Prerokúva správy vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení jej programového vyhlásenia a správy o plnení jej úloh na úsekoch štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky. Slovenská národná rada prerokúva aj správy Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky o činnosti a poznatkoch orgánov ľudovej kontroly v Slovenskej socialistickej republiky.

§ 87

(1) Slovenská národná rada sleduje, ako orgány Slovenskej socialistickej republiky vykonávajú ústavné a iné zákony. Prerokúva správy o účinnosti vybratých odvetví československého právneho poriadku, prípadne významných právnych predpisov.

(2) Slovenská národná rada kontroluje, ako sa plnia jej uznesenia. Vláda Slovenskej socialistickej republiky a jej členovia, ako aj Najvyšší súd Slovenskej socialistickej republiky a generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky sú povinní do 30 dní oznámiť predsedovi Slovenskej národnej rady, aké opatrenia prijali na splnenie úloh, ktoré pre nich z uznesení vyplynuli.

(3) Slovenská národná rada môže zrušiť nariadenie alebo uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky alebo všeobecne záväzný právny predpis ministerstva alebo iného ústredného orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ak odporujú ústavnému alebo inému zákonu Slovenskej národnej rady. Ďalej môže zrušiť všeobecne záväzné nariadenia krajských národných výborov a Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, ak odporuje ústavnému alebo inému zákonu, nariadeniu vlády alebo všeobecne záväznému právnemu predpisu ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy.

§ 88

(1) Slovenská národná rada prerokúva správy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky o stave zákonnosti.

(2) Slovenská národná rada môže prerokúvať aj informácie a ďalšie správy Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky, generálneho prokurátora Slovenskej socialistickej republiky a Štátnej arbitráže Slovenskej socialistickej republiky, ktoré si vyžiada. Obdobné informácie a správy môžu prerokúvať predsedníctvo i výbory Slovenskej národnej rady.

Interpelácie a otázky

§ 89

(1) Slovenská národná rada i jednotliví poslanci majú právo interpelovať vládu Slovenskej socialistickej republiky a jej členov vo veciach ich pôsobnosti. Poslanec alebo skupina poslancov podávajú interpeláciu písomne Predsedníctvu Slovenskej národnej rady. Predseda Slovenskej národnej rady zašle interpeláciu predsedovi vlády Slovenskej socialistickej republiky, a ak je interpelovaný člen vlády, aj tomuto členovi. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zabezpečí, aby sa s obsahom interpelácie podanej poslancom alebo skupinou poslancov poslanci oboznámili na najbližšej schôdzi Slovenskej národnej rady; tiež môže rozhodnúť, či sa interpelácia rozdá, alebo rozošle všetkým poslancom.

(2) Vláda Slovenskej socialistickej republiky, prípadne jej člen sú povinní odpovedať na interpeláciu do 30 dní písomne alebo ústne na schôdzi Slovenskej národnej rady. Ak Slovenská národná rada vyhlási interpeláciu za naliehavú, určí lehotu na odpoveď na takúto interpeláciu kratšiu ako 30 dní. Ak podal interpeláciu poslanec alebo skupina poslancov, interpelujúci sa vyjadrí, či odpoveď považuje za uspokojujúcu. Písomná odpoveď na interpeláciu sa zaradí na program najbližšej schôdze Slovenskej národnej rady. O odpovedi na interpeláciu sa môže konať rozprava. K odpovedi zaujme Slovenská národná rada stanovisko uznesením.

(3) Poslanec môže na schôdzi Slovenskej národnej rady interpelovať prítomného člena vlády Slovenskej socialistickej republiky aj ústne. O ústnej interpelácii platia primerane ustanovenia ako o písomnej interpelácii.

§ 90

(1) Slovenská národná rada a jej jednotliví poslanci majú právo klásť otázky vláde Slovenskej socialistickej republiky a jej členom vo veciach ich pôsobnosti.

(2) Poslanci kladú otázky ústne na schôdzach Slovenskej národnej rady. Prednesenie otázky nemá trvať dlhšie ako 3 minúty. Opýtaný odpovie na otázku na schôdzi, na ktorej bola predložená; inak odpovie poslancovi písomne do 30 dní. Poslanec sa na tej istej alebo najbližšej schôdzi Slovenskej národnej rady vyjadrí, či považuje odpoveď za uspokojujúcu. S obsahom odpovede sa ostatní poslanci oboznamujú na najbližšej schôdzi.

§ 91

Podnety a pripomienky poslancov

(1) Na schôdzach Slovenskej národnej rady, jej predsedníctva a výborov môžu poslanci uplatňovať podnety a pripomienky zo všetkých oblastí hospodárskeho a spoločenského života.

(2) Podnety a pripomienky poslancov prednesené na schôdzi Slovenskej národnej rady, ak sa počas rokovania nevysvetlili, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady alebo na základe jeho splnomocnenia predseda Slovenskej národnej rady zašle predsedovi vlády Slovenskej socialistickej republiky, prípadne príslušnému členovi vlády Slovenskej socialistickej republiky, Najvyššiemu súdu Slovenskej socialistickej republiky, generálnemu prokurátorovi Slovenskej socialistickej republiky alebo vedúcemu iného ústredného štátneho orgánu Slovenskej socialistickej republiky, a požiada, aby do 30 dní oznámili, aké opatrenia sa na ich základe prijali. S týmito opatreniami sa poslanci oboznámia na schôdzi Slovenskej národnej rady.

(3) Podnety a pripomienky poslancov prednesené na schôdzi Predsedníctva Slovenskej národnej rady predsedníctvo prerokuje a rozhodne o ďalšom postupe. Obdobne postupuje výbor Slovenskej národnej rady, ak boli podnety a pripomienky podané na jeho schôdzi.

§ 92

Žiadosti poslancov o informácie a vysvetlenia

(1) Poslanci môžu požadovať od členov vlády Slovenskej socialistickej republiky a vedúcich ostatných ústredných orgánov Slovenskej socialistickej republiky, ako aj od vedúcich ďalších štátnych orgánov a organizácií informácie a vysvetlenia, ktoré potrebujú na vykonávanie poslaneckej funkcie.

(2) Obdobné informácie a vysvetlenia môžu požadovať aj od predsedu Slovenskej národnej rady a ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

DESIATA ČASŤ

DISCIPLINÁRNE KONANIE

§ 93

(1) Proti poslancovi Slovenskej národnej rady možno začať disciplinárne konanie iba z dôvodov ustanovených zákonom Slovenskej národnej rady o poslancoch Slovenskej národnej rady. Disciplinárne konanie proti poslancovi Slovenskej národnej rady začne mandátový a imunitný výbor na podnet Predsedníctva Slovenskej národnej rady alebo z vlastnej iniciatívy.

(2) Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady vykoná nevyhnutné šetrenie a poslancovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, poskytne možnosť, aby sa vyjadril a obhájil. Po vykonanom šetrení predloží výbor jeho výsledky so svojím návrhom Predsedníctvu Slovenskej národnej rady.

(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady posúdi výsledky disciplinárneho šetrenia, ktoré vykonal mandátový a imunitný výbor; ak konanie nezastaví, alebo ak samotné prerokovanie veci nepostačuje, uloží poslancovi, aby sa za svoj nevhodný výrok ospravedlnil v určenej lehote a určeným spôsobom.

(4) Ak sa poslanec v určenej lehote a určeným spôsobom neospravedlní, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady oznámi svoje rozhodnutie orgánu, na ktorého rokovaní k výroku došlo, prípadne rozhodne o spôsobe uverejnenia svojho rozhodnutia.

(5) Proti rozhodnutiu Predsedníctva Slovenskej národnej rady v disciplinárnom konaní má poslanec, protí ktorému sa disciplinárne konanie vedie, právo podať do 15 dní odvolanie Slovenskej národnej rade.

§ 94

Z rokovania mandátového a imunitného výboru a z rokovania Predsedníctva Slovenskej národnej rady je vylúčený člen mandátového a imunitného výboru alebo člen Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorého sa disciplinárne konanie týka.

JEDENÁSTA ČASŤ

SPOLUPRÁCA ORGÁNOV SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY S INÝMI ORGÁNMI A ORGANIZÁCIAMI

§ 95

Spolupráca s orgánmi Českej národnej rady a Federálneho zhromaždenia

Orgány Slovenskej národnej rady vo veciach spoločného záujmu spolupracujú s orgánmi Českej národnej rady i s orgánmi Federálneho zhromaždenia. Koordinujú s nimi najmä svoje pracovné plány, konajú spoločné porady a môžu pozývať poverených poslancov Českej národnej rady a poslancov Federálneho zhromaždenia na svoje schôdze; po dohode s orgánmi Federálneho zhromaždenia môžu konať aj spoločné poslanecké prieskumy. Informujú ich o pripravovaných významnejších opatreniach, ako aj o tom, akým spôsobom boli ich námety využité v činnosti Slovenskej národnej rady. Orgánom Českej národnej rady a Federálneho zhromaždenia posielajú na informáciu aj zásady a návrhy zákonov Slovenskej národnej rady a podľa povahy veci aj iné návrhy a uznesenia, ktoré boli k nim prijaté.

DVANÁSTA ČASŤ

KANCELÁRIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

§ 97

(1) Kancelária Slovenskej národnej rady plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti Slovenskej národnej rady, jej orgánov a poslancov.

(2) Podrobnosti upraví Organizačný poriadok Kancelárie Slovenskej národnej rady, ktorý po schválení Predsedníctvom Slovenskej národnej rady vydá vedúci Kancelárie Slovenskej národnej rady.

(3) Vedúceho Kancelárie Slovenskej národnej rady vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, ktoré určí aj jeho plat a ďalšie náležitosti.

(4) Kanceláriu Slovenskej národnej rady riadi a za jej činnosť zodpovedá Predsedníctvu Slovenskej národnej rady jej vedúci; činnosť vedúceho Kancelárie Slovenskej národnej rady riadi predseda Slovenskej národnej rady.

(5) Vedúci Kancelárie Slovenskej národnej rady má právo byť prítomný na schôdzach Slovenskej národnej rady a na schôdzach všetkých jej orgánov.

(6) Kancelária Slovenskej národnej rady je oprávnená vyžadovať od štátnych orgánov a organizácií podklady a informácie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh.


TRINÁSTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 98

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 12/1971 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1978 Zb.

§ 99

Tento zákon nadobúda účinnosť 5. aprílom 1989.


V. Šalgovič v. r.

I. Knotek v. r

Poznámky pod čiarou

1) § 97 až 104 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

2) § 105 až 111 a § 118 Trestného poriadku.