Zákon č. 160/1989 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom

(v znení č. 98/1987 Zb.)

Čiastka 34/1989
Platnosť od 22.12.1989
Účinnosť od 01.06.2009

160

ZÁKON

z 13. decembra 1989,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 až 6 znejú:

㤠1

Banícke organizácie poskytujú pracujúcim v baníctve na zmiernenie hmotných a sociálnych dôsledkov spojených so zmenou zamestnania alebo s uvoľnením na výkon verejnej funkcie ako sociálnu dávku osobitný príspevok baníkom (ďalej len „osobitný príspevok“).

Podmienky nároku

§ 2

(1) Nárok na osobitný príspevok má pracujúci, ktorý pre dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície alebo ohrozenie chorobou z povolania z doterajšieho zamestnania I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach1)

a) bol prevedený na inú, menej rizikovú, prácu v podzemí hlbinných baní,

b) bol prevedený na inú prácu mimo podzemia hlbinných baní, alebo

c) skončil pracovný pomer k organizácii, v ktorej vykonával uvedené zamestnanie.

(2) Nárok na osobitný príspevok má aj pracujúci, ktorý po dosiahnutí najvyššej prípustnej expozície alebo zistení ohrozenia chorobou z povolania bol zo zamestnania uvedeného v odseku 1 uvoľnený na výkon verejnej funkcie.

(3) Nárok na osobitný príspevok má aj pracujúci, ktorý bol zamestnaný spolu najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v odseku 1, dosiahol za jeho trvania vek aspoň 50 rokov a prestal ho vykonávať.

(4) Nárok na osobitný príspevok má aj pracujúci, ktorý z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného príslušnou vládou

a) prešiel zo zamestnania uvedeného v odseku 1, v ktorom bol zamestnaný spolu viac ako 3 roky, do zamestnania mimo podzemia hlbinných baní,

b) prešiel z iného zamestnania I. pracovnej kategórie v baníctve vykonávaného pod zemou v hlbinných baniach,2) v ktorom bol zamestnaný spolu najmenej päť rokov, do zamestnania, z ktorého nevzniká nárok na osobitný príspevok, alebo

c) prešiel zo zamestnania I. pracovnej kategórie pri úprave a konečnom spracovaní uránovej rudy,3) v ktorom bol zamestnaný spolu najmenej päť rokov, do zamestnania, z ktorého nevzniká nárok na osobitný príspevok.

§ 3

Osobitný príspevok nepatrí, ak

a) sa pracujúcemu vypláca starobný alebo invalidný dôchodok, a ak ide o osobitný príspevok podľa § 2 ods. 1 až 3, tiež, ak sa mu vypláca vo vyššej alebo rovnakej výške čiastočný invalidný dôchodok,

b) pracujúcemu vypláca organizácia mzdové vyrovnanie4) alebo doplatok do priemerného zárobku;5) osobitný príspevok však popri mzdovom vyrovnaní alebo doplatku do priemerného zárobku patrí, pokiaľ ho pracujúci poberá ku dňu vzniku nároku na mzdové vyrovnanie alebo doplatok do priemerného zárobku,

c) pracujúci nie je zamestnaný po dobu dlhšiu ako dva mesiace; do tejto doby sa nezapočítava doba, po ktorú sa pracujúcemu vypláca nemocenské alebo po ktorú je vedený v evidencii národného výboru ako uchádzač o zamestnanie; za zamestnanie sa pritom považuje pracovná činnosť zakladajúca účasť na dôchodkovom zabezpečení,

d) pracujúci

1. znovu vykonáva rizikovú prácu v zamestnaní uvedenom v § 2 ods. 1, ak ide o osobitný príspevok podľa § 2 ods. 1 alebo 2,

2. je zamestnaný v zamestnaní uvedenom v § 2 ods. 1, ak ide o osobitný príspevok podľa § 2 ods. 4 písm. a),

3. je zamestnaný v zamestnaní, z ktorého vzniká nárok na osobitný príspevok, ak ide o osobitný príspevok podľa § 2 ods. 3 alebo § 2 ods. 4 písm. b) alebo c),

e) pracujúci dosiahol vek 60 rokov.

§ 4

(1) Najvyššiu prípustnú expozíciu pre práce na jednotlivých pracoviskách v podzemí hlbinných baní určí záväzný posudok príslušného orgánu hygienickej služby. Zaraďovanie prác do kategórie rizika a sledovanie expozície u jednotlivých pracujúcich v podzemí hlbinných baní vykonávajú organizácie podľa tohto záväzného posudku.

(2) Menej rizikovou prácou v podzemí hlbinných baní sa rozumie práca,

a) ktorá je podľa posudku príslušného orgánu hygienickej služby zaradená do kategórie prác nepresahujúcich nízku mieru rizika, ak ide o prevedenie pre dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície, alebo

b) pri ktorej pracujúci nie je vystavený riziku, ktoré viedlo k ohrozeniu chorobou z povolania, ak ide o prevedenie pre ohrozenie chorobou z povolania na základe lekárskeho posudku príslušného orgánu štátnej zdravotníckej správy.

(3) Zamestnaním mimo podzemia hlbinných baní sa rozumie iné zamestnanie, než sú zamestnania I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach1) a ostatné zamestnania I. pracovnej kategórie v baníctve vykonávané pod zemou v hlbinných baniach.2)

(4) Zamestnania zaradené do I. pracovnej kategórie sa na účely poskytovania osobitného príspevku hodnotia za podmienok ustanovených predpismi o sociálnom zabezpečení.6)

§ 5

Výška a doba poskytovania osobitného príspevku

(1) Výška osobitného príspevku je, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak,

a) 1900 Kčs mesačne,

b) 1500 Kčs mesačne v prípadoch uvedených v § 2 ods. 1 písm. a).

(2) Pracujúcemu uvedenému v § 2 ods. 4 písm. a) sa poskytuje osobitný príspevok v sume 1900 korún mesačne po dobu

a) troch mesiacov, ak bol zamestnaný spolu menej ako päť rokov v zamestnaní uvedenom v § 2 ods. 1,

b) šesť mesiacov, ak bol zamestnaný spolu päť rokov v zamestnaní uvedenom v § 2 ods. 1; doba poskytovania osobitného príspevku sa predlžuje o tri mesiace za každý ďalší rok zamestnania, z ktorého vzniká nárok na osobitný príspevok, najviac však o 30 mesiacov.

(3) Pracujúcemu uvedenému v § 2 ods. 4 písm. a), ktorý bol ku dňu prechodu do iného zamestnania rubačom, lámačom, razičom alebo hĺbičom, sa poskytuje osobitný príspevok v sume 1900 Kčs mesačne po dobu

a) piatich mesiacov, ak bol zamestnaný spolu menej ako päť rokov v zamestnaní uvedenom v § 2 ods. 1,

b) 16 mesiacov, ak bol zamestnaný spolu päť rokov v zamestnaní uvedenom v § 2 ods. 1; doba poskytovania osobitného príspevku sa predlžuje o tri mesiace za každý ďalší rok zamestnania, z ktorého vzniká nárok na osobitný príspevok, najviac však o 30 mesiacov.

(4) Pracujúcemu uvedenému v § 2 ods. 4 písm. b) a c) sa poskytuje osobitný príspevok v sume 1500 Kčs mesačne po dobu troch mesiacov, ak bol zamestnaný spolu päť rokov v zamestnaní, z ktorého vzniká nárok na osobitný príspevok; doba poskytovania osobitného príspevku sa predlžuje o tri mesiace za každý ďalší rok zamestnania, z ktorého vzniká nárok na osobitný príspevok, najviac však o 30 mesiacov.

(5) Ak osobitný príspevok patrí popri mzdovom vyrovnaní alebo doplatku do priemerného zárobku, poskytuje sa v nezmenenej výške.

(6) Ak osobitný príspevok patrí popri čiastočnom invalidnom dôchodku, poskytuje sa vo výške

a) rozdielu medzi oboma dávkami, ak ide o osobitný príspevok podľa § 2 ods. 1 až 3,

b) jednej polovice, ak ide o osobitný príspevok podľa § 2 ods. 4.

(7) Ak pracujúci spĺňa podmienky nároku na osobitný príspevok, prípadne na jeho výplatu len po časť mesiaca alebo ak sa výška osobitného príspevku v priebehu mesiaca zmení, sumy uvedené v predchádzajúcich odsekoch sa pomerne upravia; pritom denná suma osobitného príspevku je jedna tridsatina príslušnej mesačnej sumy a výsledná výška dávky sa zaokrúhli na celé koruny hore.

(8) Vláda Československej socialistickej republiky môže nariadením zvýšiť mesačné sumy osobitného príspevku v závislosti od zmien, ktoré nastali vo vývoji mzdovej úrovne alebo vo výške dávok dôchodkového zabezpečenia.

§ 6

Uplatnenie nároku

(1) Nárok na osobitný príspevok uplatňuje pracujúci písomnou žiadosťou v organizácii, v ktorej naposledy vykonával pred zmenou alebo skončením zamestnania podľa § 2 zamestnanie, z ktorého vzniká nárok na túto sociálnu dávku.

(2) Organizácia je povinná do dvoch mesiacov po doručení žiadosti doručiť do vlastných rúk žiadateľa písomné oznámenie o tom, či mu bol osobitný príspevok priznaný alebo nie; pred posúdením žiadosti je povinná zaobstarať si všetky potrebné podklady.

(3) Oznámenie organizácie o priznaní osobitného príspevku musí obsahovať údaj, od kedy sa osobitný príspevok priznáva, jeho výšku, dôvody priznania a deň splatnosti, a ak ide o osobitný príspevok podľa § 2 ods. 4, aj dobu jeho poskytovania; oznámenie o nepriznaní osobitného príspevku musí obsahovať dôvody, prečo osobitný príspevok nepatrí. Oznámenie musí vždy obsahovať poučenie o možnosti obrátiť sa na súd.“.

2. V § 7, 9, 12, § 13 ods. 2, § 14 a § 17 ods. 1 sa vypúšťa slovo „banícka“.

3. § 8 znie:

㤠8

Výplata

(1) Osobitný príspevok vypláca organizácia uvedená v § 6 ods. 1 mesačne pozadu.

(2) Pri súbehu nárokov na osobitný príspevok podľa § 2 ods. 1 až 3 a na osobitný príspevok podľa § 2 ods. 4 sa osobitný príspevok podľa § 2 ods. 4 vypláca vo výške jednej polovice súm uvedených v § 5 ods. 2 až 4. Pri súbehu nárokov na osobitné príspevky podľa § 2 ods. 4 sa vypláca len osobitný príspevok, na ktorý vznikol nárok skôr; doba poskytovania ďalšieho osobitného príspevku sa kráti o dobu, po ktorú trval súbeh nárokov.

(3) Osobitný príspevok sa nevypláca po dobu pobytu oprávneného v cudzine. Po návrate z cudziny sa osobitný príspevok doplatí, najdlhšie však za dobu jedného roka odo dňa, keď oprávnený oznámi organizácii návrat z cudziny.

(4) Osobitný príspevok nepodlieha dani.“.

4. V § 11 ods. 3 a 4, § 12 a 15 sa vypúšťa slovo „baníckej“.

5. § 13 ods. 1 včítane nadpisu znie:

㤠13

Povinnosti požívateľov a organizácií

(1) Požívateľ osobitného príspevku je povinný ohlásiť organizácii, ktorá mu osobitný príspevok vypláca do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodných pre trvanie nároku na osobitný príspevok, jeho výšku a výplatu (§ 3, 5 a § 8 ods. 2 a 3). Ak nesplnil túto povinnosť alebo inak vedome spôsobil, že osobitný príspevok bol vyplatený neprávom alebo v nesprávnej výške, je povinný osobitný príspevok alebo jeho časť vrátiť odo dňa, od ktorého nepatril vôbec alebo od ktorého patril v nižšej výške; ak uplatňuje nárok na ďalší osobitný príspevok, je povinný ohlásiť organizácii, v ktorej tento nárok uplatňuje, aj skutočnosť, že poberá osobitný príspevok od inej organizácie.“.

6. V § 14 sa za slovo „výške“ vkladajú slová „a dobe poskytovania“.

7. V § 15 sa slová „ministerstiev práce“ nahrádzajú slovami „ministerstiev zdravotníctva“.

8. V § 16 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

9. V § 17 ods. 1 sa slová „banícke zamestnanie“ nahrádzajú slovami „zamestnanie uvedené v § 2 ods. 1“.

10. Za § 17 sa vkladá nový § 17a, ktorý znie:

㤠17a

Na účely náhrady škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania sa na osobitný príspevok podľa § 2 ods. 4 neprihliada.“.

Čl. II

2. Pre nárok na osobitný príspevok sa započítavajú i doby zamestnania pred 1. januárom 1990 od začiatku ich preukázaného výkonu.

3. Ak pracujúcemu nevznikol alebo zanikol v dobe pred 1. januárom 1990 nárok na osobitný príspevok len preto, že mu bol vyplácaný čiastočný invalidný dôchodok, osobitný príspevok patrí najskôr od 1. januára 1990, pokiaľ sú k tomuto dňu splnené aj ostatné podmienky nároku, a to vo výške a za podmienok ustanovených týmto zákonom.


Čl. III

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. IV

Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 1/1989 Zb. o zvýšení osobitného príspevku baníkom.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Čalfa v. r.

aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Kukrál v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
Príloha č. 2 nariadenia vlády ČSSR č. 117/1988 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.

2) § 14 ods. 2 písm. b) zákona o sociálnom zabezpečení.

3) § 14 ods. 2 písm. h) zákona o sociálnom zabezpečení.

4) § 10 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 102/1987 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu.
§ 12 a nasl. vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 19. decembra 1989 o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do práce.

5) § 115 ods. 7 Zákonníka práce.
§ 10 ods. 6 vyhlášky č. 102/1987 Zb.

6) § 8, 14, § 15 ods. 2 až 5 a § 16 zákona o sociálnom zabezpečení.
Nariadenie vlády ČSSR č. 117/1988 Zb.