Redakčné oznámenie č. 213/1989 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 41/1989
Platnosť od 30.12.1989 do31.12.1991

213

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb

1. vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 133/1989 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat, v českom vydaní

2. v nariadení vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1989 Zb. o informačnej sústave organizácií, v slovenskom vydaní

1. Nadpis pod slovami „Prvý oddiel“ má správne znieť „Náležitosti přihlášky“.

2. V § 10 ods. 2 majú byť namiesto slov „rozvaha“ správne slová „súvaha“.

Redakcia