Vyhláška č. 211/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností

Čiastka 40/1989
Platnosť od 30.12.1989 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

211

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 28. decembra 1989

o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností

Federálne ministerstvo financií podľa § 72 zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku, § 391 ods. 1 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 80/1989 Zb.) a § 30 ods. 2 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Táto vyhláška určuje druhy zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a druhy činností financované z fondu rozvoja a z nákladov:

a) štátnych podnikov,1)

b) podnikov zahraničného obchodu,2) účastinných spoločností pre zahraničný obchod3) a združení pre zahraničný obchod,4) s výnimkou podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou;

c) bánk a sporiteľní zakladaných ako štátne peňažné ústavy;5)

d) poisťovní;

e) štátnej organizácie Československé štátne dráhy;6)

(ďalej len „organizácia“).

§ 2

Všeobecné ustanovenia

(1) Náklady investičnej povahy zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a činností upravovaných touto vyhláškou uhrádza organizácia z fondu rozvoja,7) s výnimkou výdavkov uhrádzaných priamo národnými výbormi v závodných zdravotníckych a predškolských zariadeniach.

(2) Pri úhrade opráv a udržiavaní základných prostriedkov a iného hmotného majetku (ďalej len „opravy a udržiavanie“) v zariadeniach podnikovej spoločenskej spotreby a pri činnostiach upravovaných touto vyhláškou postupuje organizácia podľa osobitných predpisov.7)

(3) Prevádzkovými nákladmi sa na účely tejto vyhlášky rozumejú všetky neinvestičné náklady, s výnimkou opráv a udržiavania.

(4) Zariadenia, ktorých financovanie je upravované touto vyhláškou, hospodária na princípe nezárobkovej činnosti. Organizácie však môžu v týchto zariadeniach prevádzkovať aj služby za ceny podľa platných cenových predpisov.

(5) Náhrady za dočasné užívanie zariadení investičnej a neinvestičnej povahy na účely upravované touto vyhláškou uhrádza organizácia z nákladov.

(6) Pri prevádzkovaní iných činností v zariadeniach upravovaných touto vyhláškou sa vykonáva pomerná úhrada všetkých neinvestičných nákladov zo zdrojov určených pre uvedené činnosti všeobecne záväznými právnymi predpismi.

DRUHÁ ČASŤ

FINANCOVANIE NIEKTORÝCH ZARIADENÍ SPOLOČENSKEJ SPOTREBY

§ 3

Zariadenia závodného stravovania

Neinvestičné náklady na závodné stravovanie uhrádza organizácia podľa osobitného predpisu.8)

§ 4

Stredné odborné učilištia

(1) Organizácia uhrádza z nákladov hlavnej činnosti:

a) prevádzkové náklady stredných odborných učilíšť (ďalej len „učilište“) s výnimkou výdavkov, ktoré uhrádzajú priamo národné výbory;9)

b) pomernú časť neinvestičných nákladov pripadajúcu na vlastných žiakov pripravovaných v učilišti inej organizácie. Do náhrady pomernej časti neinvestičných nákladov nemožno zahŕňať náklady na produktívnu prácu vykonávanú žiakmi učilíšť. Výška náhrady pomernej časti neinvestičných nákladov sa môže dohodou organizácií určiť aj paušálnou sumou.

(2) V rámci prevádzkových nákladov organizácia uhrádza:

a) finančné a hmotné zabezpečenie žiakov učilíšť podľa osobitných predpisov10) včítane osobných a vecných nákladov stravovania11) zabezpečovaného učilišťom vo vlastných alebo cudzích zariadeniach. Pri stravovaní zabezpečovanom učilišťom v reštauračných zariadeniach možno uhrádzať kalkulačnú prirážku až do výšky určenej pre III. cenovú skupinu. Osobné a vecné náklady stravovania alebo kalkulačnú prirážku uhrádza organizácia za všetkých žiakov učilišťa aj pri výchove mimo vyučovania zabezpečovanej učilišťom;

b) výdavky na výchovu mimo vyučovania včítane výcvikových zájazdov a exkurzií, ktoré nesmú presiahnuť v priemere 400,- Kčs a v rezorte Federálneho ministerstva palív a energetiky 500,- Kčs na jedného žiaka v kalendárnom roku.12) Výdavky na výchovu mimo vyučovania slúžia iba žiakom učilíšť a ich súčasťou nemôžu byť výdavky na peňažné dary, na stravovanie a na zahraničné akcie.

(3) Na úhradu nákladov pri výchove mimo vyučovania možno prispievať aj z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,13) a to nad limit určený v odseku 2 písm. b).

§ 5

Vzdelávacie zariadenia

Organizácia uhrádza z nákladov hlavnej činnosti:

a) prevádzkové náklady podnikových vzdelávacích zariadení;

b) náhradu pomernej časti neinvestičných nákladov za vzdelávanie vlastných pracovníkov v zariadeniach inej organizácie.

§ 6

Zdravotnícke zariadenia

Organizácia uhrádza z nákladov hlavnej činnosti prevádzkové náklady závodných zdravotníckych zariadení spĺňajúcich podmienky na ich zriadenie podľa osobitných predpisov14) s výnimkou výdavkov, ktoré uhrádzajú priamo národné výbory.15) Z rovnakého zdroja uhrádza organizácia aj prevádzkové náklady súvisiace s rekondičnými pobytmi16) svojich pracovníkov.

§ 7

Predškolské zariadenia

(1) Organizácia uhrádza z nákladov hlavnej činnosti prevádzkové náklady podnikových predškolských zariadení (detské útulky, jasle, materské školy, spoločné zariadenia jaslí a materskej školy) s výnimkou výdavkov, ktoré uhrádzajú priamo národné výbory.15)

(2) Organizácia prevádzkujúca predškolské zariadenie je oprávnená požadovať náhradu pomernej časti neinvestičných nákladov pripadajúcu na deti pracovníkov ostatných organizácií. Náhradu možno požadovať od organizácie, ktorá je zamestnávateľom matky alebo otca dieťaťa. Je tiež možné, aby sa na náhrade podieľali obidve organizácie, v ktorých sú zamestnaní rodičia dieťaťa; v takom prípade je však potrebné, aby sa obidve organizácie dohodli na spôsobe platenia s prevádzkovateľom predškolského zariadenia.

(3) Organizácia, ktorej pracovníci majú umiestnené svoje deti v predškolských zariadeniach prevádzkovaných ostatnými organizáciami, uhrádza zo svojich nákladov prevádzkovateľom, pokiaľ o úhradu požiadajú, pomernú časť neinvestičných nákladov pripadajúcu na deti ich pracovníkov. Úhradu pomernej časti neinvestičných nákladov nemožno uhrádzať prevádzkovateľom územných predškolských zariadení (miestnym a mestským národným výborom), pokiaľ nejde o príspevok na združovanie prostriedkov.17)

(4) Pomerná časť neinvestičných nákladov sa určí za dni, po ktoré je dieťa v predškolskom zariadení zapísané na pobyt. Výška pomernej časti neinvestičných nákladov sa môže dohodou organizácií určiť aj paušálnou sumou.

(5) Organizácia prevádzkujúca predškolské zariadenie vyberá od rodičov detí umiestnených v tomto zariadení príspevok na stravovanie, ktorý odvádza príslušnému národnému výboru v dohodnutom termíne.

§ 8

Ubytovne

(1) Organizácia uhrádza z nákladov tejto činnosti:

a) prevádzkové náklady podnikových ubytovní;

b) náhradu pomernej časti neinvestičných nákladov za ubytovanie svojich pracovníkov v ubytovniach inej organizácie.

(2) Na cenu ubytovania pracovníkov organizácie v podnikových ubytovniach možno prispievať podľa osobitného predpisu.13) Výšku ceny za ubytovanie určujú cenové predpisy.

§ 9

Bytové hospodárstvo

Organizácia uhrádza z nákladov tejto činnosti prevádzkové náklady podnikového bytového hospodárstva.

TRETIA ČASŤ

FINANCOVANIE NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ

§ 10

Pomoc pri výchovnej a organizačnej činnosti

(1) Pre výchovnú a organizačnú činnosť spoločenských organizácií pôsobiacich v rámci organizácie poskytuje organizácia bezplatne miestnosti a ich vybavenie včítane vykurovania, spotreby elektrického prúdu, plynu, vody a upratovania.

(2) Ak organizácia nemá vhodné miestnosti pre činnosť podnikových odborových orgánov v objekte sídla organizácie, zabezpečí a uhradí z nákladov hlavnej činnosti náhradné miestnosti.

(3) Organizácia uhrádza z nákladov hlavnej činnosti príspevok podnikovému odborovému orgánu na rozvoj vynálezcovskej a zlepšovateľskej činnosti vo výške 10 % určený z úhrnu odmien18) vyplatených autorom za využívané vynálezy, zlepšovacie návrhy a priemyselné vzory. Tento príspevok sa účelovo prevádza na účet podnikového odborového orgánu.

(4) Organizácia poskytuje bezplatne na užívanie svoje zariadenia, materiálnu a ďalšiu vecnú pomoc vynálezcom a zlepšovateľom - pracovníkom organizácie pre ich tvorivú činnosť v záujme organizácie.

§ 11

Činnosť pobočky Československej vedecko-technickej spoločnosti

(1) Organizácia poskytuje pobočke Československej vedecko-technickej spoločnosti (ďalej len „pobočka“) bezplatne na využívanie zariadenia organizácie, miestnosti a ich vybavenie včítane vykurovania, spotreby elektrického prúdu, plynu, vody a upratovania, ak to vyžaduje plnenie úloh, ktoré pre pobočku vyplývajú z jej plánu práce a ak sú tieto úlohy v súlade s činnosťou organizácie.

(2) Pokiaľ je organizácia kolektívnym členom Československej vedecko-technickej spoločnosti, uhrádza príslušnej pobočke určený základný členský príspevok. Základný členský príspevok je minimálny a organizácia môže poskytovať pobočke príspevok aj vo väčšej výške, a to za splnenie určitej vopred určenej úlohy na základe písomnej zmluvy medzi organizáciou a pobočkou. Suma zvýšeného členského príspevku nesmie byť väčšia, než by organizácia za takúto úlohu uhradila inej organizácii. Základný i zvýšený členský príspevok uhrádza organizácia z nákladov hlavnej činnosti. Používanie základného a zvýšeného členského príspevku sa spravuje zásadami hospodárenia, ktoré vydáva Ústredná rada Československej vedecko-technickej spoločnosti.

§ 12

Vedecko-technická tvorivosť mládeže

(1) Účasť detí a mládeže vo vedecko-technickom rozvoji sa zabezpečuje záujmovou činnosťou v rámci staníc mladých technikov a prírodovedcov.

(2) Organizácia, ktorá zriadila stanicu mladých technikov a prírodovedcov, ktorej úlohy sú v súlade s činnosťou organizácie, uhrádza z nákladov hlavnej činnosti prevádzkové náklady tejto stanice.

(3) Organizácia môže pre potreby staníc mladých technikov a prírodovedcov, ktorých zriaďovateľmi sú ostatné organizácie, poskytovať:

a) na bezplatné užívanie zariadenia vlastnej organizácie, ak to vyžaduje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z plánu práce týchto staníc, a ak sú tieto úlohy v súlade s činnosťou organizácie;

b) bezplatne, prípadne za zníženú cenu materiálovú základňu, predovšetkým výmetový a mimotolerančný alebo už výrobne a prevádzkovo nepotrebný materiál, súčiastky, výpočtovú techniku a prístroje, ktoré zostali po vyriešení výskumných úloh.

§ 13

Vedecké a odborné sympózia, kongresy a konferencie

(1) Organizácia uhrádza z nákladov hlavnej činnosti prevádzkové náklady spojené s uskutočňovaním vedeckých a odborných sympózií, kongresov a konferencií (ďalej len „konferencie“) usporadúvaných organizáciou, pokiaľ ich program súvisí s jej hospodárskou činnosťou. Súčasťou prevádzkových nákladov nie sú výdavky na kultúrne programy a výdavky na pohostenie, občerstvenie a dary v rámci uvedených akcií.

(2) Rozpočet konferencie sa musí vyrovnať príspevkami od účastníkov (organizácií, prípadne jednotlivcov). Usporiadateľ konferencie je povinný požadovaný príspevok rozčleniť na:

a) výdavky uhrádzané z nákladov;

b) výdavky uhrádzané zo zisku;

c) výdavky uhrádzané z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.

(3) Vysielajúca organizácia neuhrádza výdavky, ktoré nie sú rozčlenené podľa odseku 2.

§ 14

Nákup kníh, brožúr a časopisov

Organizácia uhrádza z nákladov hlavnej činnosti nákup odbornej literatúry, časopisov, mikrofilmov a podobných predmetov potrebných pre činnosť organizácie a dennú tlač.

§ 15

Oslavy

Organizácia uhrádza z nákladov hlavnej činnosti vecné výdavky spojené s výzdobu svojich zariadení a úhradu za užívanie sály pri významných celoštátnych a republikových oslavách, významných výročiach podniku, pri oficiálnych príležitostiach a pri oceňovaní socialistickej súťaže organizovanej organizáciou a príslušným podnikovým odborovým orgánom.


ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16

Odchýlky

Štátna organizácia Československé štátne dráhy uhrádza všetky náklady investičnej a neinvestičnej povahy súvisiace s financovaním železničného zdravotníctva19) z fondu rozvoja a z nákladov organizácie.

§ 17

Výnimky

Zo závažných dôvodov môže výnimky z druhej a tretej časti tejto vyhlášky povoliť pre organizácie riadené orgánmi federácie Federálne ministerstvo financií a pre organizácie riadené orgánmi republík príslušné ministerstvo financií, cien a miezd republiky.

§ 18

Prechodné ustanovenie

K 1. januáru 1990 prevedú organizácie všetky dokončené viacúčelové zariadenia na jednoúčelové, a to podľa prevažujúcej činnosti prevádzkovanej v danom zariadení. Pokiaľ je pomer využívania viacúčelového zariadenia vyrovnaný, rozhoduje o určujúcom účele využívania organizácia. Úhrada zostatkovej ceny zariadení investičnej a neinvestičnej povahy z príslušných zdrojov sa nevykonáva. Pri prevádzkovaní iných činností v týchto zariadeniach sa postupuje podľa § 2 ods. 6.

§ 19

Zrušovacie ustanovenie

(1) Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1986 Zb. o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov.

(2) Výnimky a odchýlky povolené podľa zrušovanej vyhlášky strácajú platnosť 31. decembrom 1989.

§ 20

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku.

2) Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. (úplné znenie č. 184/1988 Zb.).

3) Zákon č. 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach.

4) Zákonník medzinárodného obchodu č. 101/1963 Zb.

5) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

6) Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.

7) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 208/1989 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1988 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov.

8) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 137/1989 Zb. o závodnom stravovaní.

9) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

10) Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky č. 3/1987 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 4/1987 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť.

11) § 6 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 137/1989 Zb.

12) Vychádza sa zo skutočného priemerného fyzického počtu žiakov zapísaných v učilišti.

13) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 210/1989 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

14) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 121/1974 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení.
Smernice Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 15/1983 o poskytovaní obvodných zdravotníckych služieb a poskytovaní zdravotníckych služieb pracujúcim v závodoch, reg. v čiastke 23/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 19/1975 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení. Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-864/1973-B/1 o poskytovaní zdravotníckych služieb pracujúcim v závodoch, reg. v čiastke 25/1973 Zb. v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-12 081/1975-B/1, reg. v čiastke 13/1976 Zb.

15) Výnos o finančnom hospodárení národných výborov a nimi spravovaných rozpočtových a príspevkových organizácií (Finančný spravodajca č. 6-7/1987, reg. v čiastke 26/1987 Zb.)

16) § 135 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 52/1989 Zb.).

17) § 360a Hospodárskeho zákonníka.

18) Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy č. 27/1986 Zb. o odmieňaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov.

19) § 80 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravieĺ ľudu.