Vyhláška č. 104/1989 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Čiastka 26/1989
Platnosť od 29.09.1989 do31.10.1993
Účinnosť od 01.01.1990 do31.10.1993
Zrušený 208/1993 Z. z.

104

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

z 31. augusta 1989

o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Slovenský banský úrad podľa § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ustanovuje:


§ 1

(1) Odbornou spôsobilosťou podľa tejto vyhlášky sa rozumie znalosť predpisov, ktoré upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, pracovné podmienky, požiarnu ochranu v podzemí, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení a bezpečnosť prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, používanie výbušnín na trhacie a ohňostrojné práce, ako aj iných predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení.1)

(2) Touto vyhláškou nie je dotknuté overovanie odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov.2)

(3) Odborná spôsobilosť pracovníkov organizácie, ktorá vykonáva banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, sa overuje skúškou.

§ 2

(1) Obvodný banský úrad overuje odbornú spôsobilosť vedúceho organizácie, jeho zástupcov, vedúcich organizačných jednotiek organizácie a ich zástupcov, vedúcich baní a lomov, banských meračov, vedúcich útvarov bezpečnosti práce, prípadne odborne spôsobilých pracovníkov určených na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.

(2) Slovenský banský úrad si môže vyhradiť prípady, v ktorých sám overí odbornú spôsobilosť pracovníkov uvedených v odseku 1.

(3) Odbornú spôsobilosť ostatných pracovníkov, ktorí vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, overuje organizácia, s ktorou sú v pracovnom pomere. Pri overovaní odbornej spôsobilosti postupuje organizácia podľa tejto vyhlášky obdobne.

§ 3

(1) Organizácia je povinná prihlásiť pracovníka uvedeného v § 2 ods. 1 na skúšku na obvodnom banskom úrade najneskôr v deň jeho nástupu do funkcie a pracovníka o tejto skutočnosti informovať.

(2) Obvodný banský úrad oznámi pracovníkovi dátum a miesto skúšky najneskoršie 15 dní pred jej konaním.

(3) Skúška sa vykonáva pred komisiou vymenovanou predsedom obvodného banského úradu. V prípadoch uvedených v § 2 ods. 2 sa skúška vykonáva pred komisiou vymenovanou predsedom Slovenského banského úradu.

(4) Výsledok skúšky sa hodnotí stupňami vyhovel alebo nevyhovel. O priebehu skúšky sa vyhotoví záznam, v ktorom sa uvedú otázky, hodnotenie odpovedí a výsledok skúšky.

(5) Výsledok skúšky sa oznámi pracovníkovi a organizácii; u vedúceho organizácie sa oznámi aj ústrednému orgánu, do pôsobnosti ktorého patrí organizácia.

(6) Organizácia je povinná evidovať výsledok skúšky.

§ 4

Ak pracovník pri skúške nevyhovel, môže sa skúška opakovať v termíne určenom obvodným banským úradom. Ak sa pracovník bez závažného dôvodu na skúšku nedostaví alebo pri opakovanej skúške nevyhovie, oznámi to obvodný banský úrad organizácii.

§ 5

Overenie odbornej spôsobilosti pracovníka sa opakuje do troch rokov od poslednej skúšky. Plynutie tejto lehoty u pracovníkov uvedených v § 2 ods. 1 sa zastaví podaním prihlášky na preskúšanie.


§ 6

Zrušujú sa:

1. bezpečnostný predpis Ústredného banského úradu z 5. januára 1966 č. 100/1966 o skúškach pracovníkov hospodárskych organizácií z banských a súvisiacich predpisov (reg. v čiastke 3/1966 Zb.),

2. vyhláška Slovenského banského úradu č. 20/1981 Zb. o skúškach a posudzovaní odbornej spôsobilosti niektorých pracovníkov,

3. článok 1 07 ods. 2 a 3 a článok 1 08 ods. 2 a 3 úpravy Slovenského banského úradu z 1. februára 1972 č. 750/1972, ktorou sa vydáva predpis o banskomeračskej dokumentácii pre povrchové dobývanie rúd a nerúd (reg. v čiastke 16/1972 Zb.),

4. článok 1 06 ods. 2 až 4 a článok 1 07 ods. 2 až 4 úpravy Slovenského banského úradu z 1. júla 1974 č. 2750/1974, ktorou sa vydáva banskomeračský predpis Slovenského banského úradu pre geologický prieskum a pre ťažbu ložísk nafty a zemného plynu.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Predseda:

Ing. Baran CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 273 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.

2) Napr. zákon SNR č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade, vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhlášky č. 83/1982 Zb., ČSN 05 0610 Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom.