Ústavný zákon č. 161/1989 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 35/1989
Platnosť od 28.12.1989
Účinnosť od 28.12.1989

OBSAH

161

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 19. decembra 1989,

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 62 ods. 3 sa koniec druhej vety upravuje takto: „...najneskôr do 40 dní, v tomto prípade sa koná voľba verejným hlasovaním.“.

2. V článku 62 ods. 3 sa dopĺňa tretia veta tohto znenia: „Funkčné obdobie takto zvoleného prezidenta sa končí do 40 dní po ustanovení nového Federálneho zhromaždenia zvoleného v slobodných, demokratických voľbách.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.

aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64

ústavného zákona o československej federácii

Kukrál v. r.