Vyhláška č. 95/1989 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický rozvoj, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 13/1988 Zb. o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách

Čiastka 23/1989
Platnosť od 31.08.1989
Účinnosť od 31.08.1989

OBSAH

95

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

zo 7. augusta 1989,

ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 13/1988 Zb. o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 29 písm. d) zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 13/1988 Zb. o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Podpredseda vlády ČSSR

a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický

a investičný rozvoj:

akademik Juliš v. r.