Oznámenie č. o1/c15/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 15/1989
Platnosť od 25.05.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júnom 1989.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu výnos č. II/2-7700/89 z 22. apríla 1989, ktorým ustanovilo III. zmeny a doplnky sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1989.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júnom 1989 a bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 5-6/1989.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstve financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a na všetkých krajských, okresných, obvodných a mestských finančných správach.