Oznámenie č. o3/c7/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 7/1989
Platnosť od 30.03.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1989.

Slovenský štatistický úrad

vydal podľa § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií výnos z 28. marca 1989 č. 430/1989-05, ktorým sa zrušujú smernice Slovenského štatistického úradu z 15. októbra 1986 č. 1688/1986-05 k republikovému štatistickému výkazu Real/S 15-01 o obmene výrobkov.

Výnosom sa zrušujú smernice Slovenského štatistického úradu z 15. októbra 1986 č. 1688/1986-05 k republikovému štatistickému výkazu Real/S 15-01 o obmene výrobkov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1989. Republikový štatistický výkaz Real/S 15-01 o obmene výrobkov sa predložil poslednýkrát za rok 1988.

Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov a možno do neho nazrieť na všetkých štatistických orgánoch Slovenskej socialistickej republiky.