Vyhláška č. 84/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru

(v znení č. 424/1990 Zb.)

Čiastka 22/1989
Platnosť od 31.07.1989 do31.01.1991
Účinnosť od 01.11.1990 do31.01.1991
Zrušený 43/1991 Zb.

84

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 25. júla 1989

o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb. ustanovuje:


§ 1

Pri dovoze neobchodného tovaru, ktorý podlieha clu podľa § 39 ods. 1 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb. a podľa vyhlášky č. 45/1986 Zb. v znení vyhlášky č. 10/1988 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru, sa poskytujú prechodne, do 31. decembra 1991 colné úľavy uvedené v § 2 až 11 tejto vyhlášky.

§ 2

Základ pre vymeranie cla z dovážaných motorových vozidiel [pol. 4 a) až c) colného sadzobníka neobchodného tovaru] sa znižuje tak, že 1 cm3 obsahu motora sa ohodnocuje sumou Kčs 20,-.

§ 4

Sadzba cla z dovážaných súčastí motorových vozidel (pol. 5 colného sadzobníka neobchodného tovaru) sa znižuje na 20 %.

§ 5

Osobné počítače a mikropočítače a príslušenstvo a súčasti osobných počítačov a mikropočítačov [pol. 6 a) a b) a pol. 7 a) až f) colného sadzobníka neobchodného tovaru], sú oslobodené od cla.

§ 6

Pri dovážaných farebných televíznych prijímačoch (pol. 9 colného sadzobníka neobchodného tovaru) sa znižuje základ pre vymeranie cla tak, že 1 cm dĺžky uhlopriečky obrazovky sa ohodnocuje sumou Kčs 150,-; súčasne sa znižuje sadzba cla na 20 %.

§ 7

Základ pre vymeranie cla z dovážaných videorekordérov [pol. 11 a) colného sadzobníka neobchodného tovaru] sa znižuje tak, že 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 10 000,-; súčasne sa znižuje sadzba cla na 15 %.

§ 8

Základ pre vymeranie cla z dovážaných videoprehrávačov [pol. 11 b) colného sadzobníka neobchodného tovaru] sa znižuje tak, že 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 4000,-; súčasne sa znižuje sadzba cla na 15 %.

§ 9

Sadzba cla z dovážaných videokamier pre farebný záznam (pol. 12 colného sadzobníka neobchodného tovaru) sa znižuje na 15 %.

§ 10

Sadzba cla z dovážaných prístrojov zvukovej a reprodukčnej techniky [pol. 14 a) až e) colného sadzobníka neobchodného tovaru] sa znižuje na 15 %; súčasne sa znižuje základ pre vymeranie cla z dovážaných prehrávačov kompaktných platní prenosných aj neprenosných [pol. 14 e) colného sadzobníka neobchodného tovaru] tak, že 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 3000,-.

§ 11

(1) Sadzba cla z dovážaných antén na príjem televízneho signálu cez družicu včítane ich súčastí (pol. 17 colného sadzobníka neobchodného tovaru) sa znižuje na 15 %.

(2) Sadzba cla z ostatného tovaru výslovne nepomenovaného v colnom sadzobníku neobchodného tovaru (pol. 17 colného sadzobníka neobchodného tovaru) sa znižuje na 20 %.

§ 12

Colné úľavy podľa tejto vyhlášky sa poskytujú iba na tovar dovážaný v primeranom množstve podľa predpisov o neobchodných dovozoch vecí.1)


§ 13

Zrušuje sa vyhláška č. 9/1988 Zb. o oslobodení osobných počítačov, mikropočítačov a farebných televíznych prijímačov od dovozného cla v znení vyhlášky č. 180/1988 Zb.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1989.


Minister:

v z. Ing. Pancíř v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení neskorších predpisov.