Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 22 ods. 3 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy a podľa § 26 ods. 2 písm. c) zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky výnos z 29. decembra 1989 č. II/4 - 22 067/89 o daňovom posudzovaní cestovných náhrad znalcov za znalecké posudky o cene stavieb, pozemkov, trvalých porastov a úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1990. Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi a možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve financií, ministerstvách financií, cien a miezd republík a na ktorejkoľvek okresnej alebo krajskej finančnej správe.