Nariadenie vlády č. 1/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení osobitného príspevku baníkom

Čiastka 1/1989
Platnosť od 30.01.1989 do31.12.1989
Účinnosť od 30.01.1989 do31.12.1989
Zrušený 160/1989 Zb.

OBSAH

1

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 26. januára 1989

o zvýšení osobitného príspevku baníkom

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 5 ods. 4 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom:


§ 1

Výška osobitného príspevku baníkom je

a) 1500 Kčs mesačne, ak pracujúci vykonáva menej rizikovú prácu v podzemí hlbinných baní,

b) 1900 Kčs mesačne v ostatných prípadoch.

§ 2

Osobitné príspevky baníkom priznané predo dňom účinnosti tohto nariadenia sa zvyšujú na sumy uvedené v § 1 bez žiadosti od splátky splatnej v januári 1989.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Adamec v. r.