Vyhláška č. 125/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 29/1989
Platnosť od 27.11.1989
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom podpisu.

125

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. októbra 1989

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia


Dňa 17. februára 1989 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť táto dohoda výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík, ďalej len „zmluvné strany“,

vychádzajúc z princípov a cieľov Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík zo 6. mája 1970,

riadiac sa závermi Ekonomickej porady členských štátov RVHP na najvyššej úrovni z roku 1984,

snažiac sa o dosiahnutie ekologickej bezpečnosti ako neoddeliteľnej súčasti komplexného systému medzinárodnej bezpečnosti,

súc presvedčené tom, že spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia bude napomáhať ďalší rozvoj a upevnenie priateľských vzťahov medzi oboma štátmi a ich národmi,

usilujúc sa o účinnú ochranu životného prostredia uskutočňovanú v súlade s mnohostrannými dohovormi, ktorými sú oba štáty viazané

riešiac sociálno-ekonomické úlohy rozvoja národného hospodárstva oboch štátov v súlade s efektívnou ochranou životného prostredia a zdravia obyvateľstva,

presvedčené o tom, že problémy ochrany životného prostredia sa môžu úspešne riešiť iba spoločným úsilím štátov,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu pri ochrane životného prostredia a pri racionálnom využívaní prírodných zdrojov, napomáhať ďalšie rozširovanie a prehlbovanie hospodárskych a vedecko-technických stykov v tejto oblasti.

Článok 2

Spolupráca bude zameraná najmä na:

– ochranu ovzdušia pred znečistením,

– racionálne využívanie vôd a ich ochrana pred znečistením,

– ochranu pôdy a racionálne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

– ochranu flóry a fauny, zakladanie národných parkov, rezervácií a chránených oblastí,

– skúmanie biologických a genetických následkov znečisťovania životného prostredia,

– monitorovanie stavu životného prostredia,

– vplyv zmien v životnom prostredí na celkovú klímu,

– zlepšenie životného prostredia v mestách a obciach,

– vypracovanie, výmenu a zavádzanie maloodpadových a bezodpadových technológií výrob,

– kooperáciu a špecializáciu vo výrobe špeciálneho zariadenia, prístrojov a materiálov, ktoré sú určené na ochranu životného prostredia,

– otázky právnej úpravy a riadenia ochrany životného prostredia,

– ekonomickú stimuláciu racionálneho využívania a ochrany prírodných zdrojov,

– systém ekologickej výchovy a vzdelávania,

– spoločné projektovanie a budovanie objektov ochrany prírody v pohraničnej oblasti,

– predchádzanie znečisťovaniu potravinového reťazca škodlivými látkami,

– koordináciu metodických postupov na úseku plánovania starostlivosti o životné prostredie.

Článok 3

Spolupráca sa bude uskutočňovať najmä týmito formami:

– spoločným uskutočňovaním konkrétnych opatrení zameraných na ochranu a zlepšovanie životného prostredia,

– výmenou vedeckých a technických informácií, filmov, videozáznamov, právnych predpisov a smerníc,

– výmenou vedcov a odborníkov za účelom výskumu, štúdia, praxe, konzultácií a výmeny skúseností,

– výmenou vedecko-technickej dokumentácie, patentov, licencií a znalostí „know-how“,

– spoločným vykonávaním výskumu, vývoja, experimentálnych prác a výmenou výsledkov výskumu a skúseností,

– spoločným využívaním vedeckých a technických zariadení a prístrojov,

– organizáciou a uskutočňovaním sympózií, konferencií, výstav a študijných a doškoľovacích kurzov.

Článok 4

Zmluvné strany budú napomáhať nadväzovanie a rozvoj priamych vzťahov medzi orgánmi a organizáciami oboch štátov pri spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia.

Článok 5

Zmluvné strany budú konzultovať a koordinovať svoju činnosť v oblasti medzinárodnej spolupráce v otázkach ochrany životného prostredia.

Článok 6

Koordináciu spolupráce podľa tejto Dohody budú uskutočňovať za Československú socialistickú republiku Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a za Zväz sovietskych socialistických republík Štátny výbor Zväzu sovietskych socialistických republík pre ochranu prírody.

Článok 7

Na vykonávanie tejto Dohody budú Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj Československej socialistickej republiky a Štátny výbor Zväzu sovietskych socialistických republík pre ochranu prírody dojednávať programy spolupráce vždy na obdobie 2 rokov.

Článok 8

Spolupráca orgánov a organizácií sa bude uskutočňovať na základe dohôd, pracovných plánov alebo zmlúv dojednávaných v súlade s touto Dohodou a programami spolupráce.

Článok 9

Zmluvné strany sa budú bez meškania informovať o vzniku situácie ohrozujúcej životné prostredie druhého štátu a o opatreniach prijatých na odstránenie tohto ohrozenia a spoločne prerokujú ďalšie potrebné opatrenia na zmiernenie a odstránenie negatívnych následkov týchto situácií.

Článok 10

Zmluvné strany si budú poskytovať pomoc pri priemyselných haváriách alebo pri živelných pohromách v spoločnej hraničnej oblasti negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie. Podmienky poskytovania tejto pomoci, ako aj zoznam zariadení, materiálov a služieb sa určia v osobitných dohodách.

Článok 11

Právna ochrana a využívanie výsledkov spolupráce sa budú spravovať Zmluvou o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce z 12. 4. 1973 a ďalšími dohodami z tejto oblasti, ktorými sú zmluvné strany viazané, ako aj právnym poriadkom zmluvných strán v otázkach, ktoré nie sú týmito dohodami upravené.

Článok 12

Výsledky spolupráce podľa tejto Dohody sa môžu odovzdať tretím štátom, ich právnickým alebo fyzickým osobám iba po vyslovení súhlasu príslušných orgánov zmluvných strán.

Článok 13

Zmluvné strany nenesú hmotnú zodpovednosť za záväzky organizácií prijaté pri uskutočňovaní spolupráce podľa tejto Dohody.

Článok 14

Táto Dohoda sa nedotýka práv a povinností Československej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík vyplývajúcich pre ne z iných medzinárodných dohôd z oblasti ochrany životného prostredia.

Článok 15

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a uzaviera sa na 5 rokov.

Jej platnosť sa mlčky predĺži vždy o ďalších 5 rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím jestvujúceho obdobia jej platnosti.

Ukončenie platnosti tejto Dohody sa nebude dotýkať platnosti dohôd a zmlúv uzavretých podľa tejto Dohody.

Dané v Moskve 17. februára 1989 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Pavel Hrivnák v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

Fjodor Trofimovič Morgun v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.