Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Ústrednou radou odborov výnos z 10. októbra 1989 č. 22-10932-5119 na úpravu poskytovania mzdových preferencií.

Výnos upravuje podmienky poskytovania mzdových preferencií v socialistických organizáciách a nadobúda účinnosť 1. januárom 1990. Dňom účinnosti tohto výnosu sa zrušujú:

1. Úprava Federálneho ministerstva spojov z 24. 9. 1982 č. 9058/1982-PaM o poskytovaní stabilizačných odmien pracovníkom spojov (reg. v čiastke 36/1982 Zb.).

2. Úprava Federálneho ministerstva spojov z 10. 10. 1985 č. 9039/85-53 o poskytovaní príplatku k mzde pracovníkom v miestach s extrémne nepriaznivými pracovnými alebo sťaženými životnými podmienkami (reg. v čiastke 33/1985 Zb.) s výnimkou ustanovení § 1 až 3, § 4 písm. a), § 5 až 7 a prílohy č. 1 ods. 1, ktoré upravujú poskytovanie príplatku v miestach zaradených do I. a II. kategórie miest vymedzeného územia pohraničia podľa uznesenia vlády Českej socialistickej republiky č. 12/1970 Ú. v. ČSR na realizáciu nástrojov na zabezpečenie oblastnej proporcionality.

3. Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 3/1987 z 30. 12. 1987 o poskytovaní jednorazových odmien robotníkom o. p. Vojenské stavby v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany v súvislosti s návratom zo základnej (náhradnej) vojenskej služby (reg. v čiastke 1/1988 Zb.).

4. Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 29. januára 1985 č. 51-15378-5119, 240185 o osobitných odmenách pracovníkov na stavbách jadrových elektrární (reg. v čiastke 8/1985 Zb.).

5. Úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 2/1985 o poskytovaní odmien vybraným pracovníkom, ktorí pracujú na spoločensky významných stavbách odlúčene od rodín (reg. v čiastke 13/1985 Zb.).

6. Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva č. 9/1971 o mzdovom zvýhodnení robotníkov pracujúcich v prevádzkach strojárskej metalurgie (reg. v čiastke 7/1972 Zb.).

7. Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 2/1976 o mzdovom zvýhodnení robotníkov vybraných povolaní v strojárskych organizáciách na území hl. m. Prahy v znení úpravy Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 8/1979 (reg. v čiastke 33/1976 Zb. a čiastke 6/1980 Zb.).

8. Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 3/1976 o poskytovaní osobitných štvrťročných odmien robotníkom vybraných povolaní v strojárskych organizáciách na území hl. m. Prahy (reg. v čiastke 1/1977 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 3/1977 (reg. v čiastke 26/1977 Zb.).

9. Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 4/1977 o poskytovaní stabilizačného príspevku robotníkom vybraných hutníckych a strojárskych profesií po skončení základnej vojenskej služby v znení úpravy Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 4/1979 (reg. v čiastke 3/1978 Zb. a čiastke 16/1979 Zb.).

10. Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 5/1979 o poskytovaní stabilizačného príspevku robotníkom vybraných hutníckych a strojárskych profesií po skončení základnej vojenskej služby (reg. v čiastke 12/1979 Zb.).

11. Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 5/1979 o mzdovom zvýhodnení robotníkov vybraných povolaní v strojárskych organizáciách na území hl. m. SSR Bratislavy (reg. v čiastke 7/1980 Zb.).

12. Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 7/1979 o mzdovom zvýhodnení robotníckych povolaní vo vybraných strojárskych organizáciách na území hl. m. SSR Bratislavy (reg. v čiastke 25/1979 Zb.).

13. Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 8/1980 o poskytovaní stabilizačných odmien robotníkom povolania šamotár v znení úpravy Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 4/1983 (reg. v čiastke 1/1981 Zb. a v čiastke 23/1983 Zb..

14. Úprava Federálneho ministerstvá hutníctva a ťažkého strojárstva č. 2/1982 o poskytovaní stabilizačných odmien v prevádzkach s nepretržitými pracovnými režimami v znení úpravy Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 5/1983 (reg. v čiastke 3/1983 Zb. a v čiastke 23/1983 Zb.).

15. Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 2/1982 o poskytovaní stabilizačných odmien pracovníkom v prevádzkach s nepretržitými pracovnými režimami v znení úpravy Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 3/1983 (reg. v čiastke 14/1982 Zb. a v čiastke 30/1983 Zb.).

16. Úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 2/1982 o poskytovaní stabilizačných odmien v prevádzkach s nepretržitými pracovnými režimami (reg. v čiastke 17/1982 Zb.).

17. Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 3/1984. Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 4/1984 a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 1/1984 o poskytovaní stabilizačných odmien robotníkom vybraných povolaní a pracovísk (reg. v čiastke 11/1985 Zb.).

18. Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 1/1985 o poskytovaní odmien vybraným pracovníkom, ktorí pracujú odlúčene od rodiny na spoločensky významných stavbách (reg. v čiastke 33/1985 Zb.).

19. Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 1/1985 o poskytovaní odmien pracovníkom, ktorí pracujú na spoločensky významných stavbách (reg. v čiastke 13/1985 Zb.).

20. Úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 1/1985 o poskytovaní odmien vybraným pracovníkom, ktorí pracujú odlúčene od rodiny na spoločensky významných stavbách (reg. v čiastke 16/1985 Zb.).

21. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 9. 11. 1984 č. 9000-FS/5-1984 o poskytovaní ročných stabilizačných odmien pracovníkom vybraných povolaní v organizáciách s polygrafickou výrobou na území hlavného mesta Prahy v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany v znení výnosu Federálneho ministerstva národnej obrany č. 16/1988 z 8. 12. 1988 (reg. v čiastke 7/1985 Zb. a 47/1988 Zb.).

22. Smernice Federálneho ministerstva národnej obrany z 29. 1. 1980 č. 12614-81/5.odd.-1979 pre poskytovanie mzdového zvýhodnenia robotníkom vybraných povolaní v národnom podniku Naše vojsko, tlačiareň.

23. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany o poskytovaní odmien vybraným pracovníkom odborového podniku Vojenské stavby, ktorí pracujú odlúčene od rodiny na spoločensky významných stavbách č. 9360 zo 6. 5. 1985 v znení výnosu č. 4/1987 z 30. 12. 1987 (reg. v čiastke 25/1985 Zb.).

24. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany o poskytovaní ročných stabilizačných odmien pracovníkom úzkoprofilových povolaní v stavebnej výrobe v odborovom podniku Vojenské stavby v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany - č. 2805-FS/5-1985 z 10. 9. 1985 v znení výnosu č. 8/1988 a výnosu č. 18/1988 z 8. 12. 1988 (reg. v čiastke 11/1986 Zb., 17/1988 Zb. a 47/1988 Zb.).

25. Výnos č. 1/1982 Ministerstva priemyslu ČSR o poskytovaní ročných stabilizačných odmien pracovníkom v prevádzkach s nepretržitými pracovnými režimami (reg. v čiastke 21/1982 Zb.).

26. Výnos č. 2/1984 Ministerstva priemyslu ČSR o poskytovaní ročných stabilizačných odmien pracovníkom vybraných povolaní v organizáciách polygrafického priemyslu na území hlavného mesta Prahy (reg. v čiastke 20/1984 Zb.).

27. Výnos č. 4/1986 Ministerstva priemyslu ČSR z 5. 3. 1986 o poskytovaní odmien v organizáciách TOK priemyslu v súvislosti s návratom z vojenskej základnej (náhradnej) služby a po uplynutí obdobia starostlivosti o dieťa (reg. v čiastke 13/1986 Zb.).

28. Výnos č. 1/1987 Ministerstva priemyslu ČSR o poskytovaní ročných stabilizačných odmien pracovníkom vo viacsmenných pracovných režimoch na vybraných pracoviskách TOK priemyslu (reg. v čiastke 16/1987 Zb.).

29. Výnos č. 2/1985 Ministerstva stavebníctva ČSR z 29. 4. 1985 o poskytovaní odmien vybraným pracovníkom, ktorí pracujú odlúčene od rodín na spoločensky významných stavbách (reg. v čiastke 24/1985 Zb.), v znení výnosu č. 2/1987 Ministerstva stavebníctva ČSR z 25. 9. 1987 (reg. v čiastke 1/1988 Zb.).

30. Výnos č. 3/1985 Ministerstva stavebníctva ČSR zo 17. 6. 1985 o poskytovaní ročných stabilizačných odmien pracovníkom úzkoprofilových povolaní v stavebníctve (reg. v čiastke 24/1985 Zb.) v znení výnosu č. 4/1987 Ministerstva stavebníctva ČSR z 1. 12. 1987 (reg. v čiastke 1/1988 Zb.).

31. Výnos č. 3/1987 Ministerstva stavebníctva ČSR z 25. 9. 1987 o poskytovaní jednorazových odmien robotníkom v súvislosti s návratom zo základnej (náhradnej) vojenskej služby (reg. v čiastke 1/1988 Zb.).

32. Výnos č. 3/1982 Ministerstva stavebníctva ČSR z 19. 8. 1982 o poskytovaní stabilizačných odmien pracovníkom v nepretržitých prevádzkach (reg. v čiastke 7/1985 Zb.).

33. Smernice č. 5/1981 Ministerstva stavebníctva ČSR z 31. 8. 1981 o mzdovom zvýhodnení pracovníkov na spoločensky významných stavbách (reg. v čiastke 11/1982 Zb.).

34. Výnos Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR z 23. 2. 1983 č. 255/83-224 o poskytovaní ročných stabilizačných odmien pracovníkom v nepretržitých prevádzkach v organizáciách potravinárskeho priemyslu.

35. Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR z 29. 6. 1982 č. 38071/295/OELH/82 o mzdovom zvýhodnení pracovníkov organizácií Štátnych lesov zabezpečujúcich úlohy spojené s obnovou lesných porastov (reg. v čiastke 21/1982 Zb.) v znení výnosu z 15. 7. 1983 č. 14343/1694/OELH/83 (reg. v čiastke 30/1983) a výnosu zo 16. 2. 1987 č. 137/OELH/87.

36. Smernice Ministerstva vnútra ČSR č. MH/13-5970/1880/1984 o poskytovaní ročných stabilizačných odmien robotníkom vo vybraných úsekoch služieb a prác pre obyvateľstvo v organizáciách miestneho hospodárstva riadených národnými výbormi (reg. v čiastke 20/1984 Zb.).

37. Úprava Ministerstva vnútra ČSR č. SD/33-300/73 o poskytovaní stabilizačných odmien pracovníkom cestnej a mestskej dopravy a údržby ciest (reg. v čiastke 32/1973 Zb.).

38. Úprava Ministerstva vnútra ČSR č. SD/33-892/78 o poskytovaní stabilizačných príplatkov vo verejnej cestnej a mestskej hromadnej doprave (reg. v čiastke 9/1978 Zb.).

39. Výnos Ministerstva vnútra ČSR č. SD/33-885/83 o poskytovaní stabilizačných odmien v mestskej hromadnej doprave na území hl. m. Prahy (reg. v čiastke 10/1983 Zb.) v znení výnosu Ministerstva vnútra ČSR č. SD/33-1704/87, ktorým sa dopĺňa výnos č. SD/33-885/83 (reg. v čiastke 17/1987 Zb.).

40. Výnos Ministerstva stavebníctva ČSR č. 4/1985 zo 17. júna 1985 o poskytovaní jednorazových odmien robotníkom v organizáciách miestneho stavebníctva v súvislosti s návratom zo základnej (náhradnej) vojenskej služby (reg. v čiastke 24/1985 Zb.).

41. Úprava Ministerstva obchodu ČSR z 5. 10. 1979 č. 3423/1979 o poskytovaní stabilizačných odmien pracovníkom vybraných povolaní v organizáciách štátneho obchodu (reg. v čiastke 25/1979 Zb.).

42. Výnos z 29. 12. 1986 č. 1/1987 Vestníka Ministerstva obchodu ČSR o poskytovaní odmien pracovníkom vybraných povolaní v organizáciách štátneho obchodu v súvislosti s návratom z vojenskej základnej (náhradnej) služby a po uplynutí obdobia starostlivosti o dieťa (reg. v čiastke 22/1987 Zb.).

43. Smernice Českého zväzu spotrebných družstiev o poskytovaní stabilizačných odmien pracovníkom vybraných povolaní v organizáciách spotrebného družstevníctva č. 510-X/79 z 24. 10. 1979 (uverejnené v čiastke 12/1979 Vest. ČZSD).

44. Výnos Ministerstva kultúry ČSR z 20. 5. 1981 č. 10 468/81-V/3 o poskytovaní mzdovej preferencie pracovníkom Paláca kultúry v Prahe (reg. v čiastke 23/1981 Zb.).

45. Výnos Ministerstva kultúry ČSR z 20. 5. 1981 č. 10 469/81-V/3 o poskytovaní stabilizačných odmien pracovníkom Paláca kultúry v Prahe (reg. v čiastke 23/1981 Zb.).

46. Smernice Českého zväzu spotrebných družstiev o poskytovaní odmien pracovníkom vybraných povolaní v organizáciách spotrebného družstevníctva v súvislosti s návratom z vojenskej základnej (náhradnej) služby a po uplynutí obdobia starostlivosti o dieťa (č. 2/1987 Vest. ČZSD).

47. Inštrukcie č. 1/1983 Ministerstva stavebníctva ČSR z 9. 2. 1983 pre poskytovanie mimoriadnych odmien pracovníkom vykonávajúcim špeciálne zváračské práce na stavbách jadrových elektrární.

48. Smernice Českého zväzu výrobných družstiev zo 6. 3. 1984 o poskytovaní ročných stabilizačných odmien robotníkom vo vybraných úsekoch služieb a prác pre obyvateľstvo vo výrobných družstvách (uverejnené pod por. č. 22 Vestníka Českého zväzu výrobných družstiev č. 7/1984 (reg. v čiastke 22/1984 Zb.).

49. Smernice o mzdovom zvýhodnení pre členov stavebných družstiev a výrobných družstiev zabezpečujúcich služby vo vybraných oblastiach pohraničia (Vestník Českého zväzu výrobných družstiev č. 7/67 por. č. 20).

50. Úprava Ministerstva priemyslu SSR č. 1/1985-E z 31. 12. 1985 o poskytovaní ročných stabilizačných odmien pracovníkom v nepretržitých prevádzkach v organizáciách v pôsobnosti Ministerstva priemyslu SSR.

51. Úprava Ministerstva priemyslu SSR č. 2/1986-E z 28. 1. 1986 o poskytovaní ročných stabilizačných odmien pracovníkom vo viacsmenných pracovných režimoch na vybraných pracoviskách textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

52. Úprava Ministerstva priemyslu SSR č. 3/1986-E z 28. 3. 1986 o poskytovaní odmien robotníkom a robotníčkam v organizáciách textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu vracajúcim sa z materskej dovolenky po uplynutí obdobia starostlivosti o dieťa a z vojenskej základnej (náhradnej) služby.

53. Úprava Ministerstva priemyslu SSR č. 5/1986-E z 30. 12. 1986 o poskytovaní stabilizačného príspevku robotníkom vybraných profesií n. p. Strojmont Košice vracajúcim sa po skončení základnej vojenskej služby do organizácií.

54. Smernice Ministerstva stavebníctva SSR z 26. 2. 1982 o mzdovom zvýhodnení pracovníkov na spoločensky významných stavbách.

55. Úprava č. 7 Ministerstva stavebníctva SSR z 20. 5. 1985 o poskytovaní odmien vybraným pracovníkom, ktorí pacujú odlúčene od rodín na spoločensky významných stavbách.

56. Úprava č. 19 Ministerstva stavebníctva SSR zo 17. 5. 1985 o poskytovaní ročných stabilizačných odmien pracovníkom nedostatkových povolaní v stavebníctve.

57. Úprava č. 22 Ministerstva stavebníctva SSR z 18. 9. 1985 pre poskytovanie osobných odmien pracovníkom vykonávajúcim špeciálne zváračské práce na stavbách jadrových elektrární a na stavbách tranzitných plynovodov.

58. Úprava č. 16 Ministerstva stavebníctva SSR z 28. 9. 1987 o poskytovaní jednorazových odmien robotníkom v súvislosti a návratom zo základnej (náhradnej) vojenskej služby.

59. Úprava Ministerstva stavebníctva SSR z 20. 7. 1982 o poskytovaní ročných stabilizačných odmien pracovníkom v nepretržitých prevádzkach.

60. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR z 12. 11. 1982 č. 10 401/82-PS o poskytovaní ročných stabilizačných odmien pracovníkom v nepretržitých prevádzkach v organizáciách potravinárskeho priemyslu.

61. Smernice Ministerstva vnútra SSR č. SD/697/73 z 5. 9. 1973 o poskytovaní stabilizačných odmien za odpracované roky pracovníkom podnikov cestnej a mestskej dopravy a organizácií údržby ciest (reg. v čiastke 37/1973 Zb.).

62. Úprava Ministerstva vnútra SSR z 29. 7. 1978 č. SD-3288/78-4 o poskytovaní stabilizačných odmien v organizáciách verejnej cestnej a mestskej hromadnej dopravy (reg. v čiastke 22/1978 Zb.).

63. Výnos Ministerstva vnútra SSR z 10. 9. 1987 č. SD-3136/1987-4 o poskytovaní stabilizačných odmien v mestskej hromadnej doprave na území hl. mesta SSR Bratislavy (reg. v čiastke 18/1987 Zb.).

64. Úprava Ministerstva vnútra SSR z 23. 9. 1986 č. MH-122/203/1986 o poskytovaní ročných stabilizačných odmien robotníkom organizácií miestneho hospodárstva, ktorí poskytujú služby obyvateľstvu (reg. v čiastke 25/1986 Zb. a uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve čiastka 11-12/87).

65. Úprava Ministerstva obchodu SSR č. 17/1979 z 19. 9. 1979 o poskytovaní stabilizačných odmien pracovníkom vybraných povolaní v organizáciách štátneho obchodu (Vestník Ministerstva obchodu SSR č. 7/1979).

66. Výnos Ministerstva obchodu SSR č. 3/1987 zo 7. 1. 1987 o poskytovaní osobitných odmien pracovníkom vybraných povolaní v organizáciách štátneho obchodu v súvislosti s návratom do práce po skončení vojenskej základnej (náhradnej) služby a po materskej (ďalšej materskej) dovolenke (Vestník Ministerstva obchodu SSR č. 2/1987).

67. Smernice Slovenského zväzu spotrebných družstiev č. 5 z 27. 9. 1979 o poskytovaní stabilizačných odmien pracovníkom vybraných povolaní na území hl. m. SSR Bratislavy (Vestník č. 3/1979).

68. Smernice Slovenského zväzu spotrebných družstiev z 26. 1. 1987 o poskytovaní osobitných odmien pracovníkom vybraných povolaní v organizáciách spotrebného družstva v súvislosti s návratom z vojenskej základnej služby a po skončení materskej (ďalšej materskej) dovolenky.

69. Úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR z 12. 8. 1981 č. 6954/1166/81-320 o mzdovom zvýhodnení pracovníkov na výstavbu Sústav vodných diel Gabčíkovo-Nagymáros.

70. Smernice Slovenského zväzu výrobných družstiev o poskytovaní ročných stabilizačných odmien vo vybraných úsekoch služieb a prác pre obyvateľstvo vo výrobných družstvách (Vestník Slovenského zväzu výrobných družstiev č. 10/1984).

71. Smernice Slovenského zväzu výrobných družstiev o poskytovaní odmien pracovníkom v textilnom, odevnom a kožiarskom odvetví výrobných družstiev v súvislosti s návratom z vojenskej základnej služby a po uplynutí obdobia starostlivosti o dieťa (Vestník Slovenského zväzu výrobných družstiev č. 44/88).

Dňom 1. júla 1990 sa zrušujú:

1. Úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 2/1983 z 30. 6. 1983 o poskytovaní baníckych stabilizačných odmien pracovníkom organizácií uhoľného, uránového a naftového priemyslu (reg. v čiastke 24/1983 Zb.).

2. Úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 4/1978 (reg. v čiastke 32/1978 Zb.) v znení úpravy č. 2/1979 (reg. v čiastke 29/1979 Zb.), č. 7/1982 (reg. v čiastke 24/1972 Zb.) a 3/1987 (reg. v čiastke 17/1987 Zb.) o poskytovaní stabilizačných odmien pracovníkom vybraných povolaní v odvetví energetiky a plynárenstva.

3. Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 6/1983 o poskytovaní baníckych stabilizačných odmien (reg. v čiastke 7/1984 Zb.).

4. Výnos Ministerstva stavebníctva ČSR č. 1/1984 z 20. 3. 1984 o poskytovaní baníckych stabilizačných odmien v odvetví Ministerstva stavebníctva ČSR (reg. v čiastke 19/1984 Zb.).

5. Výnos č. 1/1983 Českého geologického úradu z 1. 12. 1983 SZ:70/12:C/1219/83 o poskytovaní baníckych stabilizačných odmien pracovníkom organizácií v pôsobnosti Českého geologického úradu.

6. Výnos č. 32/1983 Českého banského úradu z 27. 12. 1983 o poskytovaní baníckych stabilizačných odmien pracovníkom Českého banského úradu (reg. v čiastke 22/1984 Zb.).

7. Smernice č. 14 Ministerstva stavebníctva SSR z 30. 5. 1985 o poskytovaní baníckych stabilizačných odmien v organizáciách Ministerstva stavebníctva SSR.

8. Úprava Slovenského geologického úradu č. 9/1984 o poskytovaní baníckych stabilizačných odmien pracovníkom organizácií v pôsobností Slovenského geologického úradu (reg. v čiastke 11/1984 Zb.).

9. Úprava Slovenského banského úradu č. 110/1984 o poskytovaní baníckych stabilizačných odmien pracovníkom Slovenského banského úradu (reg. v čiastke 12/1984 Zb.).

Dňom 1. septembra 1990 sa zrušuje úprava Federálneho ministerstva dopravy z 3. 8. 1982 č. 13/777/82-03 o poskytovaní stabilizačných odmien pracovníkom železničnej, vodnej a leteckej dopravy (reg. v čiastke 28/1982 Zb.).

Dňom 1. januára 1991 sa zrušuje úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 12. 3. 1981 č. 314-388/81-7204 o mzdovom zvýhodnení pracovníkov na spoločensky významných stavbách (reg. v čiastke 17/1981 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 29. januára 1985 č. 51-15377-5119 (reg. v čiastke 8/1985 Zb.).

Mzdové preferencie, na ktoré vznikol pracovníkom nárok do 31. 12. 1989 podľa doterajších predpisov, sa poskytnú za podmienok ustanovených v doterajších predpisoch.

Výnos bola zaslaný všetkým federálnym aj republikovým ústredným orgánom štátnej správy a krajským národným výborom, na ktorých možno do neho nazrieť.