Zákon č. 128/1989 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií

Čiastka 30/1989
Platnosť od 28.11.1989 do31.08.1993
Účinnosť od 01.01.1990 do31.08.1993
Zrušený 155/1993 Z. z.

OBSAH

128

ZÁKON

zo 14. novembra 1989,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. c) sa slovo „jednotlivých“ nahrádza slovami „štruktúry vlastných nákladov a ďalších“.

2. Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý znie:

㤠3a

(1) Pri vedení sociálno-ekonomických informácií možno použiť technické nosiče dát a prostriedky výpočtovej a inej techniky.

(2) Pri poskytovaní sociálno-ekonomických informácií možno použiť technické nosiče dát a diaľkový prenos dát pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky len so súhlasom orgánu, ktorému sa informácie poskytujú.“.

3. V § 4 ods. 4 sa za slová „štatistického zisťovania“ vkladajú slová „a účtovného výkazníctva“.

4. V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú slová: „pre oblasť sociálno-ekonomických informácií“.

5. V § 7 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Federálny štatistický úrad vytvára celoštátne platné integračné a unifikačné nástroje na vzájomnú koordináciu tvorby, prepojenia a funkcie všetkých celoštátnych informačných sústav. Pritom postupuje v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s ústrednými štatistickými orgánmi republík.“.

6. § 8 ods. 2 písm. c) znie:

c) vytvára a zavádza jednotné sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov a národohospodárskych ukazovateľov, poveruje v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi vybrané organizácie funkciou gestorov pri vytváraní a udržiavaní odborových číselníkov, určuje spôsob prideľovania identifikačných čísel organizácií a ich vnútorných organizačných jednotiek a rodných čísel obyvateľov, vymedzuje geografickú (územnú) sieť na účely štatistických zisťovaní.“.

7. V § 9 písm. a) sa slová „národohospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „komplexných štátnych plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja“.

8. § 9 písm. f) znie:

f) určovať v súčinnosti s ústrednými štatistickými orgánmi republík koncepciu rozvoja výpočtovej techniky pre spracovanie sociálno-ekonomických informácií v orgánoch štátnej štatistiky a pôsobiť na zjednocovanie technických a programových prostriedkov pre spracovanie sociálno-ekonomických informácií.“.

9. § 11 ods. 2 a 4 sa vypúšťajú a odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

10. § 12 sa vypúšťa.

11. § 14 včítane nadpisu znie:

㤠14

Federálne ministerstvo financií

(1) Federálne ministerstvo financií vykonáva v rozsahu pôsobnosti Československej socialistickej republiky pôsobnosť v odboroch účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie v účtovnom výkazníctve určením

a) podmienok a náležitostí vedenia účtovníctva,

b) účtovných osnov a smerníc k nim,

c) ostatnej metodiky účtovníctva,

d) vzorov účtovných výkazov a metodiky k nim,

e) metodiky rozpočtovníctva a kalkulácie,

f) podmienok a náležitostí vykonávania inventarizácií hospodárskych prostriedkov.

Pri výkone pôsobnosti podľa písmena d) postupuje po dohode s Federálnym štatistickým úradom.

(2) Federálne ministerstvo financií a finančné orgány republík zabezpečujú dohľad nad informačnou sústavou organizácií v rozsahu § 16 ods. 1 tohto zákona.“.

12. § 15 druhá veta znie: „Informácie v tejto sústave sú organizácie povinné viesť správne, pravdivo a včas.“.

13. V § 16 ods. 1 sa slová „podriadených organizácií“ nahrádzajú slovami „organizácií v ich riadiacej pôsobnosti“.

14. V § 16 ods. 2 písm. d) sa slová „vlastnú potrebu“ nahrádzajú slovami „vlastný informačný systém“.

15. V § 16 ods. 2 písm. e) sa slovo „riadenie“ nahrádza slovami „vlastný informačný systém“.

16. § 16 ods. 4 znie:

(4) Ústrednými orgánmi sa na účely tohto zákona rozumejú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, Ústredná rada družstiev a zväzy družstiev, ústredné orgány spoločenských organizácií, príslušné národné výbory, generálne prokuratúry a Štátna banka československá.“.

17. § 17 sa vypúšťa.

18. § 18 včítane nadpisu znie:

㤠18

Úlohy národných výborov

Národné výbory plnia tieto úlohy:

a) sústreďujú a spracúvajú informácie zisťované ich prostredníctvom v organizáciách v ich pôsobnosti,

b) vykonávajú dohľad nad informačnou sústavou organizácií vo svojej pôsobnosti,

c) pripravujú a vykonávajú podľa jednotných zásad ustanovených Federálnym štatistickým úradom sčítanie ľudu, domov a bytov a poskytujú pomoc orgánom štátnej štatistiky aj pri iných štatistických zisťovaniach (pri poľnohospodárskych súpisoch a ďalších zisťovaniach u obyvateľstva) a pri vedení jednotných evidencií, registrov a pasportov,

d) v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi poskytujú orgánom štátnej štatistiky informácie o vecných plneniach a výkonoch poskytovaných občanmi na základe povolenia národného výboru.“.

19. Nadpis na § 19 znie:

„Právomoc na vykonávanie štatistických zisťovaní a účtovného výkazníctva“.

20. V § 19 ods. 2 sa za slová „Pripravované štatistické zisťovania“ vkladajú slová „a účtovné výkazníctvo“.

21. V § 19 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Tento súhlas nie je potrebný pri vyžadovaní informácií od občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru, ak ide o informácie týkajúce sa tejto činnosti vyžadované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.“.

22. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

㤠19a

O štatistických zisťovaniach, ktoré vykonávajú orgány štátnej štatistiky, a účtovnom výkazníctve i o ich metodike rozhodujú v rámci svojej pôsobnosti orgány štátnej štatistiky a Federálne ministerstvo financií registráciou“.“

23. V § 20 sa za slová „ktoré nevykonávajú orgány štátnej štatistiky,“ vkladajú slová „a metodika k nim“. Na konci sa dopĺňa veta: „Iné štatistické zisťovania nemožno vykonávať.“.

24. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

㤠20a

(1) V registrovanom (§ 19a) alebo schválenom (§ 20) rozsahu sa stávajú štatistické zisťovania a účtovné výkazníctvo a ich metodika pre spravodajské jednotky záväzné.

(2) Na konanie o registrácii a schvaľovaní sa nevzťahujú ustanovenia správneho poriadku.“.

25. § 21 ods. 1 písm. a) znie:

a) k štatistickým zisťovaniam, ktoré sa vykonávajú len vnútri organizácie a výhradne pre jej potrebu alebo pri ktorých si oprávnený orgán zaobstaráva informácie v medziach svojej právomoci sám z podkladov dopýtaného,“.

26. V § 21 ods. 1 písm. d) sa slová „národohospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „komplexných štátnych plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja“.

27. § 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Organizácie zabezpečia splnenie spravodajskej povinnosti aj za svoje vnútorné organizačné jednotky.“.

28. § 23 znie:

㤠23

(1) Zakladateľ alebo zriaďovateľ organizácie, ktorá sa zapisuje do podnikového registra, je povinný pred zápisom do tohto registra vyžiadať si od orgánu štátnej štatistiky, v ktorého obvode pôsobnosti bude mať organizácia svoje sídlo, pridelenie identifikačného čísla organizácie.

(2) V organizáciách, ktoré nemajú zakladateľa alebo zriaďovateľa a zapisujú sa do podnikového registra, povinnosť uvedenú v odseku 1 má ten, kto podáva návrh na zápis organizácie do podnikového registra.

(3) Organizácie, ktoré sa nezapisujú do podnikového registra, sú povinné za účelom pridelenia identifikačného čísla organizácie hlásiť bez meškania svoj vznik orgánu štátnej štatistiky, v ktorého obvode pôsobnosti majú svoje sídlo; rovnakú povinnosť majú, aj pokiaľ ide o ich zánik alebo zmenu predmetu (miesta) ich činnosti.

(4) Na štatistické a evidenčné účely určuje obyvateľom Československej socialistickej republiky - s výnimkou osôb požívajúcich diplomatické imunity a výsady - príslušný orgán štátnej štatistiky rodné číslo podľa zásad vydaných Federálnym štatistickým úradom.

(5) U občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru plní funkciu identifikačného čísla rodné číslo.“.

29. § 24 včítane nadpisu znie:

㤠24

Poskytovanie podkladov a pomôcok

Orgány štátnej štatistiky a Federálne ministerstvo financií alebo finančné orgány republík môžu vyžadovať od organizácií alebo orgánov hospodárskeho riadenia zapožičanie individuálnych podkladov, prípadne zapožičanie alebo postúpenie technických pomôcok, ktoré sa použili pri spracovaní dát pomocou výpočtovej a inej techniky; pritom nesmú narušiť plnenie úloh organizácie, prípadne orgánu hospodárskeho riadenia.“.

30. V § 34 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a vypúšťa sa časť tretej vety pred bodkočiarkou: „výnimky z predpisov o štatistike týkajúce sa osobitných častí štátnych plánov povoľuje Štátna plánovacia komisia po prerokovaní s Federálnym štatistickým úradom;“.

31. § 34 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Štátna plánovacia komisia určí po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy záväzný postup včítane vydávania všeobecne záväzných právnych predpisov pre štatistiku, ktorá sa týka osobitnej časti plánov.“.

32. § 35 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Federálny štatistický úrad môže vydať vykonávacie predpisy k ustanoveniam § 2 písm. d) až f), § 7 až 9, § 20 a s výnimkou vecí patriacich do pôsobnosti Federálneho ministerstva financií k § 3 a 15 až 18.

(3) Federálne ministerstvo financií vydá vykonávacie predpisy k ustanoveniam § 2 písm. a) a c) a k § 14 a po dohode s Federálnym štatistickým úradom k § 3 (účtovné výkazníctvo). Federálne ministerstvo financií môže vydať vykonávacie predpisy k § 2 písm. b).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.