Oznámenie č. o3/c29/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 29/1989
Platnosť od 27.11.1989
Redakčná poznámka

Doplnok nadobúda účinnosť 1. decembrom 1989.

Federálne ministerstvo národnej obrany

vydalo podľa § 206 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 188/1988 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí doplnok k predpisu „Vyšetrovanie a odškodňovanie úrazov a chorôb z povolania“, ev. zn. Všeob-P-21 (práv.) (reg. v čiastke 11/1980 Zb.).

Doplnkom sa menia a dopĺňajú ustanovenia predpisu v nadväznosti na zmeny vyplývajúce zo zákona č. 188/1988 Zb. a súvisiacich právnych predpisov; zvyšujú sa sumy finančného príspevku priznávaného na zmiernenie škody vzniknutej poškodením zdravia v osobitných prípadoch.

Doplnok nadobúda účinnosť 1. decembrom 1989. Bol vydaný rozkazom ministra národnej obrany ČSSR č. 23/1989 z 23. októbra 1989 a možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve národnej obrany a na miestnych vojenských správach.