Vyhláška č. 140/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 24/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky zberných surovín

Čiastka 31/1989
Platnosť od 30.11.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1991

OBSAH

140

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

zo 17. novembra 1989,

ktorou sa mení vyhláška č. 24/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky zberných surovín

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 24/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky zberných surovín sa mení takto:

1. V § 2 sa odseky 1 a 3 vypúšťajú. Doterajšie odseky 2 a 4 sa označujú ako odseky 1 a 2.

2. § 12 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.