Federálne ministerstvo palív a energetiky

vydalo

1. podľa § 85 ods. 1 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov baníctva a energetiky výnos č. 1/1989 z 5. apríla 1989 o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov a dáva možnosť uplatnenia pracovného režimu s desiatimi po sebe idúcimi pracovnými dňami a nepretržitým odpočinkom pri vymedzených činnostiach.

Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi Federálneho ministerstva palív a energetiky a možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve palív a energetiky a vo všetkých organizáciách v pôsobnosti tohto ministerstva.

2. podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov baníctva a energetiky výnos č. 2/1989 z 19. júla 1989 o zmene a doplnení úpravy č. 6/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení úprav č. 2/1980, č. 8/1982, č. 4/1985 a výnosov č. 1/1987 a č. 5/1988.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1989. Bude uverejnený v Spravodajcovi Federálneho ministerstva palív a energetiky a možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve palív a energetiky a vo všetkých organizáciách v pôsobnosti tohto ministerstva.