Vyhláška č. 90/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášky č. 2/1984 Zb.

Čiastka 23/1989
Platnosť od 31.08.1989 do26.08.1990
Účinnosť od 31.08.1989 do26.08.1990
Zrušený 338/1990 Zb.

90

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 1. augusta 1989,

ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášky č. 2/1984 Zb.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. po dohode s Ústrednou radou odborov a Zväzom družstevných roľníkov ustanovuje:


Čl. I

Prílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidel pri pracovných cestách v znení vyhlášky č. 2/1984 Zb. sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohách č. 1 a 2 tejto vyhlášky.

Čl. II

Sadzby náhrad podľa príloh č. 1 a 2 tejto vyhlášky sa vzťahujú na jazdy cestnými motorovými vozidlami pri pracovných cestách začínajúc 1. júlom 1989.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

M. Boďa v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 90/1989 Zb.

Sadzby náhrad za používanie vlastného vozidla
A. Pri pohone vozidla na automobilový benzín
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do
&nbsp 1 2 3
moped, motocykel, skúter - 150 0,48
150 250 0,58
250 - 0,64
motorová trojkolka, motocykel (skúter) s postranným vozíkom - - 0,80
osobný (dodávkový) automobil - 900 1,22
900 1 200 1,55
1 200 1 500 1,75
1 500 2 000 1,95
2 000 - 2,30
&nbsp Celková hmotnosť vozidla v tonách &nbsp
nad do
nákladný automobil, autobus - 4,5 2,65
4,5 6,0 3,15
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 k jazdy v Kčs
nad do
1 2 3
osobný (dodávkový) automobil 1 200 1 500 1,35
1 500 2 000 1,55
2 000 - 1,78
Celková hmotnosť vozidla v tonách
nad do
nákladný automobil, autobus - 4,5 2,23
4,5 6,0 2,60
6,0 - 3,32

Příloha 02

Príloha č. 2 vyhlášky č. 90/1989 Zb.

Sadzby náhrad za používanie služobného vozidla
A. Pri pohone vozidla na automobilový benzín
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do Sadzba celkom Rezerva Hodnota benzínu, motorovej nafty Sadzba po odpočítaní rezervy a hodnoty benzínu, nafty
&nbsp 1 2 3 4 5 6
moped, motocykel, skúter - 150 0,33 0,03 0,24 0,06
150 250 0,39 0,04 0,28 0,07
250 - 0,46 0,04 0,34 0,08
motorová trojkolka, motocykel (skúter) s postranným vozíkom ~ - 0,58 0,05 0,41 0,12
osobný (dodávkový) automobil - 900 1,00 0,10 0,57 0,33
900 1 200 1,19 0,10 0,72 0,37
1 200 1 500 1,34 0,11 0,84 0,39
1 500 2 000 1,42 0,11 0,89 0,42
2 000 - 1,69 0,13 1,09 0,47
&nbsp Celková hmotnosť vozidla v tonách &nbsp
nad do
nákladný automobil - 4,5 2,49 0,15 1,76 0,58
4,5 6,0 2,94 0,16 2,16 0,62
&nbsp
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do Sadzba celkom Rezerva Hodnota benzínu, motorovej nafty Sadzba po odpočítaní rezervy a hodnoty benzínu, nafty
1 2 3 4 5 6
osobný (dodávkový) automobil 1 200 1 500 0,94 0,11 0,44 0,39
1 500 2 000 1,01 0,11 0,48 0,42
2 000 - 1,16 0,13 0,56 0,47
&nbsp Celková hmotnosť vozidla v tonách &nbsp
nad do
nákladný automobil - 4,5 1,82 0,15 1,05 0,62
4,5 6,0 2,18 0,17 1,15 0,86
a) Ak pracovník vráti blokové poukážky na automobilový benzín alebo motorovú naftu v dôsledku nižšej spotreby pohonnej látky, zvýši sa časť náhrady patriacej podľa stĺpca 6 o hodnotu automobilového benzínu alebo motorovej nafty podľa vrátených poukážok, a to až do výšky 20 % finančnej hodnoty spotreby automobilového benzínu alebo motorovej nafty vypočítanej podľa stĺpca 5.b) Ak pracovník používa služobné vozidlo prevažne na vnútromestskú dopravu v mestách nad 50 tisíc obyvateľov, môže organizácia zvýšiť časť náhrady poskytovanú za spotrebu pohonnej látky formou blokovej poukážky podľa stĺpca 5 s prihliadnutím na sťažené prevádzkové pomery až o 10 %.