Nariadenie vlády č. 28/1989 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá

Čiastka 7/1989
Platnosť od 30.03.1989 do23.11.1990
Účinnosť od 30.03.1989 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

OBSAH

28

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 18. januára 1989

o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá

Vláda Slovenskej socialistickej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb. (úplné znenie č. 157/1988 Zb.) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá, sa dopĺňa takto:

V § 1 ods. 1 sa na konci pripájajú slová

„Prievidza

Poprad“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


I. Knotek v. r.