Vyhláška č. 109/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy

Čiastka 27/1989
Platnosť od 18.10.1989
Účinnosť od 02.11.1989
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom podpisu.

109

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. septembra 1989

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy


Dňa 26. marca 1989 bola v Male podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom podpisu.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Maledivy

vedené prianím uľahčiť a rozšíriť vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, vedy, umenia a zdravotníctva,

presvedčené, že táto spolupráca účinne napomôže posilnenie priateľských vzťahov medzi národmi oboch štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce v oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva, oznamovacích prostriedkov a športu na zásadách porozumenia a priateľstva a pri rešpektovaní zákonov druhého štátu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi kultúrnymi, školskými, vedeckými, umeleckými a spoločenskými organizáciami oboch štátov včítane výmeny vedcov, umelcov, pracovníkov v oblasti školstva, kultúry a spoločenských organizácií.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie hudobných, divadelných, filmových diel a výstav a vydávanie vedeckých a umeleckých diel druhého štátu.

Článok 4

Obe zmluvné strany budú podporovať výmenu kníh, kultúrnych, vedeckých a umeleckých časopisov a filmov medzi knižnicami a inými inštitúciami oboch štátov.

Článok 5

Zmluvné strany budú poskytovať občanom druhého štátu štipendiá na štúdium na svojich školách, vedeckých a kultúrnych inštitúciách.

Článok 6

Zmluvné strany preskúmajú otázku uznávania dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností, a pokiaľ to budú považovať za potrebné, uzavrú za týmto účelom osobitnú dohodu.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti filmu, rozhlasu, televízie a tlače.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať styky medzi športovými organizáciami a športovcami oboch štátov a usporadúvanie športových stretnutí.

Článok 9

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj spolupráce v oblasti medicíny, lekárskej vedy a zdravotníctva.

Článok 10

Na vykonávanie tejto Dohody sa zmluvné strany diplomatickou cestou dohodnú o akciách, ktoré majú v úmysle usporadúvať v budúcom období, alebo pokiaľ to budú považovať za potrebné, budú dojednávať na určité časové obdobia vykonávacie plány.

Článok 11

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie s ročnou výpovednou lehotou.

Dané v Male 26. marca 1989 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Zdeno Litavský v. r.

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Československej socialistickej republiky

Za vládu

Republiky Maledivy:

Fathula Jameel v. r.

minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.