Vyhláška č. 126/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch

Čiastka 29/1989
Platnosť od 27.11.1989
Účinnosť od 12.12.1989
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 5 dňom 10. októbra 1989.

126

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. októbra 1989

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch


Dňa 10. decembra 1986 bola vo Varšave podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 10. októbra 1989.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 5 dňom 10. októbra 1989.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch

Prezident Československej socialistickej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky v snahe plniť záväzky o udržovaní štátnych hraníc a hraničných znakov vyplývajúce zo Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach, podpísanej v Prahe 2. decembra 1967 (ďalej len „Zmluva o právnych vzťahoch“),

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

JUDr. Vratislava Vajnara CSc.,

ministra vnútra Československej socialistickej republiky,

Štátna rada Poľskej ľudovej republiky

generála zbraní Czeslawa Kiszczaka,

ministra vnútra Poľskej ľudovej republiky,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

V súlade s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch, ktoré vykonala podľa Zmluvy o právnych vzťahoch Stála československo-poľská hraničná komisia prebiehajú československo-poľské štátne hranice na hraničných vodných tokoch tak, ako je znázornené v nových hraničných dokumentoch, ktorými sú:

a) protokolárne opisy priebehu hraničnej čiary s tabuľkami číselných údajov;

b) náčrtky priebehu hraničnej čiary v mierke 1:2000;

c) Záverečný protokol o prvom spoločnom preskúšaní priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch v rokoch 1976-1983, podpísaný v Prahe 9. decembra 1983.

Nové hraničné dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok 2

Nové hraničné dokumenty nahrádzajú vo vzťahu k spoločne preskúšaným úsekom štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch príslušné časti hraničných dokumentov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc, podpísanej vo Varšave 13. júna 1958.

Článok 3

Plochy častí štátnych území Československej socialistickej republiky a Poľskej ľudovej republiky oddelených náhlymi prirodzenými zmenami polohy korýt hraničných vodných tokov obsiahnuté v Záverečnom protokole uvedenom v článku 1 písm. c) tejto Zmluvy, sú vzájomne vyrovnané.

Článok 4

Hraničná čiara na hraničných vodných tokoch znázornená v nových hraničných dokumentoch je bez ohľadu na akékoľvek zmeny polohy ich korýt východiskovou čiarou pre projektovanie vodohospodárskych úprav hraničných vodných tokov a pre druhé spoločné preskúšanie priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch.

Článok 5

Táto Zmluva bude ratifikovaná a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Prahe.

Dané vo Varšave 10. decembra 1986 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Zmluvu podpísali a opatrili pečaťami.

Za prezidenta

Československej socialistickej republiky:

Vratislav Vajnar v. r.

Za Štátnu radu

Poľskej ľudovej republiky:

Czeslaw Kiszczak v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu s uverejňuje slovenský preklad.