Vyhláška č. 202/1989 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré predpisy z odboru sociálno-ekonomických informácií

Čiastka 39/1989
Platnosť od 30.12.1989
Účinnosť od 01.01.1990

202

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií

z 28. decembra 1989,

ktorou sa zrušujú niektoré predpisy z odboru sociálno-ekonomických informácií

Federálny štatistický úrad a Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym cenovým úradom podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií ustanovujú:


§ 1

Zrušujú sa

1. vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. 78/1977 Zb. o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií,

2. vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. 173/1980 Zb. o jednotnej údajovej základni organizácií.

§ 2

Zrušuje sa

vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 88/1972 Zb. o preverovaní a schvaľovaní ročných účtovných závierok štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.

§ 3

Zrušujú sa tieto ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy Federálneho štatistického úradu:

1. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek priemysel „2 Priem“ (č. Vk 33/86 z 13. 6. 1985) s prílohou „Zoznamy výrobkov a výkonov pre vypĺňanie výkazu 3-12, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

2. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek rozvoj vedy a techniky „3 Tech“ (č. Vk 185/86 z 24. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

3. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek inžinierska a projektová činnosť „4 Proj“ (č. Vk 8/86 z 11. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

4. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek investičná výstavba „5 Iv“ (č. Vk 7/86 z 11. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

5. Úprava z 23. 6. 1986 (č. Vk 607/87), ktorou sa menia a dopĺňajú smernice „5 Iv“, ktorej vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 19/1986,

6. Smernice k štátnemu štatistickému výkazu o nákladoch a výnosoch podľa činností Náklady 8A-01 „6 Nákl“ (č. Vk 89/86 zo 14. 6. 1986), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

7. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek stavebníctvo „7 Stav“ (č. Vk 9/86 z 11. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

8. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek poľnohospodárska výroba „8/1 Poľ“ (č. Vk 1/86 z 11. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

9. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek lesné hospodárstvo „9 Les Hosp“ (č. Vk 3/86 z 11. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

10. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek nákup poľnohospodárskych výrobkov „11 Nák“ (č. Vk 5/86 z 11. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

11. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek vodné hospodárstvo „10 Vod Hosp“ (č. Vk 4/86 z 11. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

12. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek cestná závodová doprava „12/2 Dop ZD“ (č. Vk 10/86 z 11. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

13. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek cestná doprava ČSAD „12/3 Dop ČSAD“ (č. Vk 11/86 z 12. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

14. Úprava z 1. 7. 1986 (č. Vk 606/87), ktorou sa menia a dopĺňajú smernice „12/3 Dop ČSAD“, ktorej vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 19/1986,

15. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek mestská doprava „12/4 Dop Mest“ (č. Vk 12/86 z 12. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

16. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek odberateľsko-dodávateľské a výrobno-spotrebné vzťahy „13/1 ODV“ (č. Vk 186/86 z 24. 6. 1985) s prílohou k smerniciam „13/1 ODV“, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

17. Úprava zo 17. 10. 1986 (č. Vk 663/87), ktorou sa menia a dopĺňajú smernice „13/1 ODV“, ktorej vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 25/1986,

18. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek palivovo-energetické hospodárstvo „13/2 Energ“ (č. Vk 581/87 z 10. 6. 1986), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 21/1986,

19. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek vnútorný obchod a verejné stravovanie „14 VO“ (č. Vk 240/86 z 28. 6. 1985) s prílohou „Zoznam tovaru pre celoštátne vykazovanie vo vnútornom obchode“, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

20. Úprava z 21. 2. 1986 (č. Vk 561/86), ktorou sa menia a dopĺňajú smernice „14 VO“, ktorej vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 13/1986,

21. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek ubytovacie služby a cestovný ruch „15 CR“ (č. Vk 254/86 z 2. 7. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

22. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek miestne hospodárstvo a výrobné družstvá „16/1 MH-VD“ (č. Vk 207/86 z 24. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

23. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek miestne hospodárstvo a verejnoprospešné služby „16/2 MH-VPS“ (č. Vk 285/86 z 29. 7. 1985) - edícia Sm, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

24. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek bytové hospodárstvo „17 Byt“ (č. Vk 287/86 z 30. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1 z roku 1986,

25. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz „18 Nem Úr“ (č. Vk 52/86 z 13. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

26. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek výpočtová technika „19 VT“ (č. Vk 264/86 z 26. 7. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

27. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek žiaci stredných odborných učilíšť v národnom hospodárstve „20 Kádr“ (č. Vk 37/86 z 13. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

28. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek pracovníci a mzdy „21/1 Práca Všeob“ (č. Vk 38/86 z 13. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

29. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek rozvoj iniciatívy pracujúcich a socialistického súťaženia „21/2 IS“ (č. Vk 39/86 z 13. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

30. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek maloobchodné ceny tovaru a služieb „23/1 Ceny MC“ (č. Vk 1801/83 zo 16. 7. 1982), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 31/1982,

31. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek veľkoobchodné ceny v priemysle „23/2 Ceny VC“ (č. Vk 658/87 z 30. 9. 1986), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 25/1986,

32. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek ceny v zahraničnom obchode „23/3 Ceny ZO“ (č. Vk 87/86 z 12. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

33. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek nákupné ceny poľnohospodárskych výrobkov „23/4 Ceny NC-Poľ“ (č. Vk 409/81 z 23. 7. 1980), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 12/1981,

34. Úprava zo 14. 6. 1983 (č. Vk 2360/84), ktorou sa menia a dopĺňajú smernice „23/4 Ceny NC Poľ“, ktorej vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 19/1983,

35. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek ceny dodávok do poľnohospodárstva „23/5 Ceny D-Poľ“ (č. Vk 88/86 z 13. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

36. Smernice na vypĺňanie registračného listu stavby „Iv Rs 3-50“, smenového registračného listu Stavby Iv Rs 3a-50 a zoznamu registračných čísel stavieb Iv Rs 1-24 (č. Vk 2627/84 z 3. 2. 1984), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 21/1984,

37. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek pracovné miesta v priemyselných podnikoch „28 Pm“ (č. Vk 32/86 z 12. 6. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

38. Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek zahraničný obchod „29 ZO“ (č. Vk 430/86 z 29. 10. 1985), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986,

39. Úprava z 24. 1. 1985 (č. Vk 2902/85), ktorou sa ukladá zostavovanie a predkladanie štátneho štatistického výkazu ZO V 4-12 o vývoze výrobných podnikov, ktorej vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 33/1985,

40. Úprava z 12. 9. 1985 (č. Vk 2928/85), ktorou sa upravuje štatistické výkazníctvo o práci v dôsledku aktualizácie JKZ, ktorej vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 26/1985,

41. Úprava z 11. 1. 1982 (č. Vk 1528/82) o vykazovaní ukazovateľov sledovaných v bežných veľkoobchodných cenách, ktorej vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 3/1982.

§ 4

Zrušujú sa tieto ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy Federálneho ministerstva financií:

1. Pokyny pre vedenie účtovníctva vo verejnom stravovaní v súvislosti so zavedením jednotnej tvorby cien vo verejnom stravovaní od 1. júla 1973 z 12. júna 1973 č. XV/3-14014/1973, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 7/1974,

2. Smernice o preverovaní a schvaľovaní ročných účtovných závierok organizácií spotrebného družstevníctva z 20. júla 1973 č. XV/3-16677/1973, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 7/1974,

3. Pokyny pre vykonávanie rozborov hospodárskej činnosti štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu zo 7. novembra 1973 č. XV/23292/1973, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 7/1974,

4. Smernice pre preverovanie a schvaľovanie ročných účtovných závierok výrobných družstiev z 8. novembra 1973 č. XV/3-20034/1973, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 7/1974,

5. Pokyny pre účtovanie a vykazovanie inžinierskej činnosti pri kompletizácii dodávok technologického zariadenia v rámci vyšších dodávateľských funkcií z 29. decembra 1973 č. XV/1-28267/1973, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 6/1975,

6. Opatrenie v súvislosti so zavedením upraveného účtovníctva od 1. januára 1977, prípadne od 1. januára 1976, z 31. decembra 1975 č. XV/1-32333/1975, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 13/1976,

7. Úpravy smerníc pre rozpočtovníctvo hospodárskych organizácií pre organizácie zahraničného obchodu z 15. júna 1977 č. XV/3-11657/1977, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 9/1978,

8. Smernice pre sledovanie nákladov a výnosov výstav z 30. júna 1977 č. XV/2-15477/1977, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 9/1978,

9. Pokyny pre účtovanie cenových rozdielov vzniknutých zámenou účelu spotreby nakúpených dielcov z 13. decembra 1977 č. XV/1-27897/1977, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 9/1978,

10. Smernice o preverovaní a schvaľovaní ročných závierok organizácií bytového družstevníctva v ČSSR zo 7. decembra 1979 č. XV/3-20650/1979, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 18/1980,

11. Smernice pre rozpočtovníctvo hospodárskych organizácií z 31. augusta 1981 č. XV/1-15670/1981, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 8/1982,

12. Smernice pre účtovanie o kooperačných vzťahoch pri spolupráci v poľnohospodárstve, pri ktorej nevzniká nová organizácia, zo 14. decembra 1983 č. VII/1-21917/1983, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 19/1984,

13. Účtová osnova a smernice k účtovej osnove pre hospodárske organizácie z 31. mája 1985 č. VII/9333/1985, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 33/1985,

14. Smernice pre predkladanie účtovných a súhrnných účtovných výkazov hospodárskych organizácií ústredne riadených od roku 1986 „M 25 a“ z 30. januára 1986 č. VII/1-1851/1986, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 7/1986,

15. Pokyny pre predkladanie účtovných a súhrnných účtovných výkazov hospodárskych organizácií riadených národnými výbormi od roku 1986 „M 25 b“ z 30. januára 1986 č. VII/1-1791/1986, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 7/1986,

16. Smernice pre kalkuláciu vlastných nákladov a ďalších zložiek ceny výkonov z 10. júna 1985 č. VII/1-10575/1985, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 33/1985,

17. Prierezový odborový kalkulačný vzorec pre kalkuláciu vlastných nákladov a ďalších zložiek ceny prác a služieb výpočtovej a inej techniky z 22. mája 1987 č. VII/2-7957/1987, ktorého vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 20/1987,

18. Prierezový odborový kalkulačný vzorec pre kalkuláciu vlastných nákladov a ďalších zložiek ceny montážných prác z 31. októbra 1985 č. VII/1-19459/1985, ktorého vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 20/1987,

19. Prierezový odborový kalkulačný vzorec pre kalkuláciu vlastných nákladov a ďalších zložiek ceny projektových prác a inžinierskej činnosti z 29. decembra 1985 č. VII/2-23580/1985, ktorého vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 20/1987,

20. Prierezový odborový kalkulačný vzorec pre kalkuláciu vlastných nákladov a ďalších zložiek ceny vývozných a dovozných výkonov z 28. decembra 1985 č. VII/2-23578/1985, ktorého vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 20/1987,

21. Prierezový odborový kalkulačný vzorec pre kalkuláciu vlastných nákladov a ďalších zložiek ceny za užívanie ubytovacieho zariadenia z 23. decembra 1985 č. VII/2-23577/1985, ktorého vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 20/1987,

22. Prierezový odborový kalkulačný vzorec pre kalkuláciu vlastných nákladov a ďalších zložiek ceny stavebných prác z 29. decembra 1985 č. VII/2-24000/1985, ktorého vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 20/1987,

23. Výnos o vedení účtovníctva v podniku riadenom zväzmi bytových družstiev z 24. novembra 1988 č. V/2-19598/1988, ktorého vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 47/1988.


§ 5

Pre štatistické zisťovania a účtovné výkazníctvo za rok 1989 sa použijú predpisy uvedené v § 3 a 4.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Predseda

Federálneho štatistického úradu:

v z. Bosák v. r.

Minister financií

Československej socialistickej republiky:

Klaus v. r.