Vyhláška č. 15/1989 Zb.Vyhláška Ministestva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Čiastka 2/1989
Platnosť od 14.02.1989 do31.10.2002
Účinnosť od 14.02.1989 do31.10.2002
Zrušený 442/2002 Z. z.

15

VYHLÁŠKA

Ministestva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky

z 15. januára 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky podľa § 24 ods. 6 a § 30 ods. 4 a po dohode s Ministerstvom výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladajú § 2a) a 2b), ktoré znejú:

㤠2a

(1) Vodovodnou prípojkou je potrubie, ktorým sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti, tesne za vodomer (hlavný vodomer), a ak nie je osadený vodomer, pred hlavný uzáver vody pre nehnuteľnosť.

(2) Vodovodná prípojka z verejného vodovodu je vodohospodárskym dielom:

a) ak slúži na dodávanie vody do priemyselných alebo poľnohospodárskych objektov,

b) ak zásobuje vodou skupiny objektov, ktorých zásobovanie vyžaduje výstavbu vlastného systému rozvodných radov,

c) ak vedie k objektom, pre ktoré je vybudované zariadenie na zvyšovanie tlaku vody (hydroforová stanica a pod.),

d) ak je dlhšia ako 100 m a slúži na dodávku vody s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l/sec.

(3) Kanalizačnou prípojkou je potrubie, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z miesta vyústenia vnútornej kanalizácie,1) až po zaústenie do stokovej siete verejnej kanalizácie.

(4) Prípojka k verejnej kanalizácii je vodohospodárskym dielom:

a) ak slúži na vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných alebo poľnohospodárskych výrobných objektov,

b) ak odvádza odpadové vody zo skupiny objektov, ktorých odvádzanie vyžaduje výstavbu vlastnej stokovej siete,

c) ak slúži na vypúšťanie odpadových vôd, ktoré na dodržanie najvyššej prípustnej miery znečistenia vyžadujú predchádzajúce čistenie a môžu sa vypúšťať do verejnej kanalizačnej siete len s povolením vodohospodárskeho orgánu,

d) ak je dlhšia ako 100 m a jej svetlosť je väčšia ako 20 cm.

§ 2b

(1) Vodovodná a kanalizačná prípojka sa delí na verejnú časť a na domovú časť. Domová časť prípojky je tá jej časť, ktorá je na pripojenej nehnuteľnosti, ak nie je ustanovené inak.

(2) Za pripojenú nahnuteľnosť sa považuje objekt, v ktorom sa nakladá s vodou spolu s pozemkom, ktorý s ním tvorí súvislý celok2) alebo s ním účelovo súvisí.

(3) Verejná časť vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky sa určuje podľa týchto zásad:

a) ak je vodovodná alebo kanalizačná prípojka napojená na vodovodný rad alebo uličnú stoku (ďalej len „rozvádzacie potrubie“) na verejnom priestranstve,3) je verejnou časťou prípojky tá časť, ktorá je uložená na tomto verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa,

b) ak je vodovodná alebo kanalizačná prípojka napojená na rozvádzacie potrubie na inom pozemku než verejnom priestranstve a celá je na ňom i uložená, je verejnou časťou prípojky jej časť v dĺžke maximálne 2 m od rozvádzacieho potrubia,

c) ak je vodovodná alebo kanalizačná prípojka napojená na rozvádzacie potrubie na inom pozemku než verejnom priestranstve a nie je na ňom uložená celá, je verejnou časťou prípojky jej časť od rozvádzacieho potrubia po hranicu pripojenej nehnuteľnosti,

d) ak je vodovodná alebo kanalizačná prípojka napojená na rozvádzacie potrubie na hranici verejného priestranstva a iného než verejného priestranstva, určuje sa verejná časť prípojky podľa písmen a) až c), v závislosti od toho, kam prípojka odbočuje a od toho, na ktorom pozemku je alebo nie je celá uložená.

(4) V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 3 písm. a) až d), sa môže správca s budúcim užívateľom pred vydaním stavebného povolenia dohodnúť na delení prípojky inak.

(5) Delenie prípojky určené alebo dohodnuté podľa predchádzajúceho odseku sa nemení ani pri zmene charakteru pozemkov.“.

2. V § 3 sa slová „ktoré spravujú verejné vodovody, verejné kanalizácie a ich sústavy“ nahradzujú slovami „ktoré vykonávajú právo hospodárenia s verejnými vodovodmi, verejnými kanalizáciami a ich sústavami“.

3. V § 4 ods. 2 sa slová „správca (vlastník, užívateľ)“ nahradzujú slovami „vlastník alebo organizácia, ktorá vykonáva právo hospodárenia s národným majetkom, alebo užívateľ, ktorý má právo alebo povinnosť nakladať s nehnuteľnosťou podľa osobitných predpisov (ďalej len „vlastník“).

4. V § 9, § 12 ods. 2 a 4, § 14 ods. 1 a 3, § 16 ods. 2 a § 28 ods. 2 sa slová „správca (vlastník, užívateľ)“ nahradzujú slovom „vlastník“.

5. V § 10 sa vypúšťa odsek 5.

6. Za § 10 sa vkladajú § 10a, 10b a 10c, ktoré znejú:

㤠10a

(1) Investorom novobudovanej vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky je vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu pripája, ak osobitný predpis neustanovuje inak.4)

(2) Náklady, ktoré vzniknú pri oprave alebo rekonštrukcii vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky uhradia podľa skutočne vzniknutých nákladov na verejnú a domovú časť prípojky správca a vlastník; ak dôvodom rekonštrukcie je uskutočnenie úprav vnútorného vodovodu alebo vnútornej kanalizácie alebo ak opravy a rekonštrukcie sú vyvolané nesprávnou prevádzkou vnútorného vodovodu alebo vnútornej kanalizácie, uhrádza vlastník náklady v celej výške.

(3) Vlastníci objektov, ktoré sú určené na asanáciu na základe rozhodnutia stavebného úradu o odstránení stavby, sú povinní zabezpečiť odstránenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na svoj náklad, pričom spôsob jej odstránenia musí byť vopred dohodnutý so správcom.

§ 10b

Správca ako účastník konania sleduje, či boli splnené podmienky, ktoré uplatňoval vo svojom vyjadrení k predloženej projektovej dokumentácii. Ak je prípojka skolaudovaná, je správca povinný prevziať jej verejnú časť.

§ 10c

(1) Právo hospodárenia k verejnej časti vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky vybudovanej štátnou socialistickou organizáciou sa prevádza správcovi bezodplatne.5)

(2) Pri prevodoch verejných častí vodovodných alebo kanalizačných prípojok vybudovaných inými organizáciami než štátnymi alebo občanmi sa postupuje podľa osobitných predpisov.6)“.

7. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:

㤠40a

(1) Organizácie, ktoré majú právo hospodárenia k vodovodným a kanalizačným prípojkám, a organizácie a občania, ktorí sú vlastníkmi takýchto prípojok, sú povinní usporiadať vzťahy k nim podľa ustanovení tejto vyhlášky do 31. decembra 1990.

(2) Organizácie a občania sú povinní pri odovzdávaní verejnej časti prípojky odovzdať správcovi aj dokumentáciu skutočného vyhotovenia prípojky s vyznačením jej verejnej a domovej časti na snímku pozemkovej mapy.

(3) Ak nebola odovzdaná dokumentácia podľa predchádzajúceho odseku alebo ak nie je prípojka v stave schopnom prevádzky alebo nezodpovedá technickým normám, je správca oprávnený prevzatie prípojky odmietnuť.

(4) Do odovzdania verejných častí vodovodných a kanalizačných prípojok sú povinní doterajší vlastníci zabezpečovať ich riadnu údržbu a prevádzku.“.


Čl. II

Zrušuje sa:

1. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 97/1975 Zb. o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií.

2. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 98/1975 Zb. o vodovodných a kanalizačných prípojkách, ktoré sa považujú za vodohospodárske diela.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Margetin v. r.

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 73 6760 Vnútorná kanalizácia.

2) Napríklad parkovacie a umývacie plochy, pieskoviská, parky, ihriská, dvory, záhradky.

3) § 8 vyhlášky Ministerstva vnútra SSR č. 93/1970 Zb. o určovaní názvov obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov.

4) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.
Výnos Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 38 z 12. 12. 1987 o financovaní komunálnej bytovej výstavby technického a občianskeho vybavenia oznámený v čiastke 26/1987 Zb.

5) § 3 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom.

6) § 349 a 350 Hospodárskeho zákonníka.
§ 407 Občianskeho zákonníka.