Oznámenie č. o1/c1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 1/1989
Platnosť od 30.01.1989
Redakčná poznámka

Výnos, ktorým sa vydávajú pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení, nadobudol účinnosť 28. októbrom 1988.

Federálne ministerstvo palív a energetiky

vydalo podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi výnos č. 6/1988, ktorým sa vydávajú pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení.

Výnos platí pre prevádzku plynárenských zariadení v plynárenských podnikoch a iných organizáciách než plynárenských podnikoch, ktoré zriaďujú a prevádzkujú plynárenské zariadenia.

Výnos, ktorým sa vydávajú pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení, nadobudol účinnosť 28. októbrom 1988. Týmto výnosom sú zrušené smernice Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 15/1982 z 10. septembra 1982, ktorými sa vydávajú pravidlá prevádzky plynárenských zariadení, ktoré boli registrované v Zbierke zákonov v čiastke 25/1982.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve palív a energetiky, koncerne České plynárenské podniky, Praha, Naftový a plynárenský priemysel, Bratislava a v organizačných jednotkách oboch štátnych podnikov.