Oznámenie č. o1/c29/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 29/1989
Platnosť od 27.11.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1989.

Federálne ministerstvo dopravy a spojov

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom zahraničných vecí, Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky, Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov železničnej, leteckej a vodnej dopravy a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov spojov výnos z 27. septembra 1989 č. 13 116/1989, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Federálneho ministerstva dopravy zo 7. januára 1983 č. 23 792/1982-03 o odmieňaní a náhradách výdavkov spojených s výkonom práce pracovníkov vysielaných do zahraničia a ich rodinných príslušníkov v znení úprav z 15. novembra 1983 č. 22 412/1983-03 a z 28. marca 1986 č. 10 083/1986-03.

Výnos novelizáciou základného predpisu priblížil v odmeňovaní funkciu riaditeľa závodu v odvetví vodnej dopravy zastúpeniu ČSD v odvetví železničnej dopravy. Ďalej výnos zahŕňa platové zmeny vybraných funkcií vodnej dopravy a novo zahŕňa zastúpenie Slov-airu vo Varšave v Poľskej ľudovej republike.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1989 a možno do neho nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a spojov - odbore ekonomiky.