Zákon č. 165/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 18/1989 Zb. o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku

Čiastka 35/1989
Platnosť od 28.12.1989
Účinnosť od 28.12.1989

OBSAH

165

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 6. decembra 1989,

ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 18/1989 Zb. o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 18/1989 Zb. o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku sa zrušuje.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

P. Hrivnák v. r.