Oznámenie č. o1/c3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 3/1989
Platnosť od 17.02.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. februárom 1989.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu výnos č. II/2-2 400/89 z 1. februára 1989, ktorým ustanovilo II. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1989.

Výnos nadobúda účinnosť 1. februárom 1989 a bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií, cien a miezd ČSR, Ministerstve financií, cien a miezd SSR a na všetkých krajských, okresných, obvodných a mestských finančných správach.