Ústavný zákon č. 182/1989 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 37/1989
Platnosť od 28.12.1989
Účinnosť od 28.12.1989

182

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 28. decembra 1989,

ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa mení takto:

Článok 63 znie:

„Čl. 63

Prezident Československej socialistickej republiky skladá pred Federálnym zhromaždením tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Československej socialistickej republike. Budem dbať o blaho národov a národností v nej žijúcich, svoje povinnosti budem konať podľa vôle ľudu a v záujme ľudu a zachovávať ústavu a ostatné zákony.“.“


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.

tiež na mieste prezidenta republiky

podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Kukrál v. r.