Oznámenie č. o1/c36/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu výnos č. II/2-21 000 89 z 15. 12. 1989, ktorým ustanovilo I. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1990 a bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi a v Cenovom vestníku.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií, cien a miezd ČSR, Ministerstve financií, cien a miezd SSR a na všetkých krajských, okresných, obvodných a mestských finančných správach.