Oznámenie č. o5/c6/1989 Zb.Oznámenie o uzavretí medzinárodných zmlúv

Čiastka 6/1989
Platnosť od 22.03.1989
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 30. dňom podpisu.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí

oznamuje, že 28. decembra 1988 bola v Olomouci podpísaná Dohoda medzi Federálnym ministerstvom hutníctva, strojárstva a elektrotechniky Československej socialistickej republiky a Radou ministrov Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky o založení a činnosti spoločného československo-sovietskeho podniku AQUACOOP.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 30. dňom podpisu.