99

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 5. júla 1989

o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)

Federálne ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje pravidlá premávky na diaľniciach, cestách, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách1) (ďalej len „cesta“).

§ 2

Výklad pojmov

Na účely tejto vyhlášky majú ďalej uvedené pojmy tento význam:

1. „Diaľnica“ je pozemná komunikácia označená dopravnou značkou č. D 14a.

2. „Dať prednosť v jazde“ znamená povinnosť vodiča počínať si tak, aby vodič, ktorý má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.

3. „Dopravná nehoda“ je udalosť v cestnej premávke (havária, zrážka a pod.), pri ktorej dôjde k usmrteniu alebo zranieniu osoby alebo ku škode na majetku v priamej súvislosti s premávkou vozidla.

4. „Hranica križovatky“ je priečna súvislá čiara (č. V 5, č. V 6a alebo č. V 6b); kde taká čiara nie je, tvorí hranicu križovatky kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky.

5. „Chodec“ je tiež osoba, ktorá tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre invalidov alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach alebo pomocou ručného alebo motorového vozíka pre invalidov, tlačí bicykel, motocykel s objemom valcov do 50 cm3, vedie psa a pod.

6. „Chodník“ je pozemná komunikácia určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom.

7. „Jazdná súprava“ je súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a jedného alebo viacerých prípojných vozidiel.

8. „Krajnica“ je časť cesty od okraja vozovky po okraj cesty.

9. „Križovatka“ je miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú. Za križovatku sa nepovažuje vyústenie poľnej alebo lesnej cesty na inú cestu.

10. „Križovatka s riadenou premávkou“ je križovatka, na ktorej premávku riadia svetelné signály alebo príslušník Zboru národnej bezpečnosti (ďalej len „príslušník“), prípadne orgán vojenskej poriadkovej služby alebo tankovej a automobilovej inšpekcie Československej ľudovej armády.

11. „Miesto ležiace mimo cesty“ je pozemok, garáž, parkovisko, čerpacia stanica, továrenské, staničné a letiskové priestory, obratisko električiek a pod.

12. „Motorové vozidlo“ je nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom.

13. „Nemotorové vozidlo“ je vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej alebo zvieracej sily (bicykel, ručný vozík, záprahové vozidlo a pod.).

14. „Neohroziť“ znamená povinnosť vodiča počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo žiadne nebezpečenstvo.

15. „Neobmedziť“ znamená povinnosť vodiča počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nijako neprekážal.

16. „Obec“ je zastavaná oblasť, ktorej začiatok a koniec je označený dopravnými značkami č. D 38a a č. D 38b.

17. „Obytná zóna“ je zastavaná oblasť, ktorej začiatok a koniec je označený dopravnými značkami č. D 49a a D 49b.

18. „Odbočovací pruh“ je jazdný pruh určený pre vychádzanie z priebežného jazdného pruhu.

19. „Pešia zóna“ je oblasť, ktorej začiatok a koniec je označený dopravnými značkami č. D 50a a č. D 50b.

20. „Priebežný pruh“ je jazdný pruh prebiehajúci v pôvodnom smere v mieste, kde sa mení počet jazdných pruhov.

21. „Prechod pre chodcov“ je miesto vyznačné dopravnou značkou č. V 7 prípadne označené aj dopravnou značkou č. D6.

22. „Prekážka cestnej premávky“ je všetko, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky (náklad, materiál alebo iné predmety, prípadne aj vozidlo ponechané na ceste, závady v zjazdnosti cesty a pod.).

23. „Pripájací pruh“ je jazdný pruh určený pre zaraďovanie do priebežného pruhu.

24. „Vodič“ je osoba, ktorá vedie motorové alebo nemotorové vozidlo alebo električku.

25. „Cesta pre motorové vozidlá“ je cesta označená dopravnou značkou č. D 15a.

26. „Znížená viditeľnosť“ je taká viditeľnosť, keď účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne nevidia seba navzájom ani predmety na ceste (od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, hustého dažďa, v tuneli a pod.).

27. „Státie“ je uvedenie vozidla do pokoja nad čas dovolený na zastavenie.

28. „Električka“ je koľajový motorový vozeň mestskej dráhy alebo súprava zložená z viacerých motorových vozňov alebo z motorového vozňa a jedného alebo viacerých pripojených vlečných vozňov.

29. „Električkový pás“ je časť cesty určená predovšetkým na premávku električiek.

30. „Účastník cestnej premávky“ je každá osoba, ktorá sa priamym spôsobom na cestnej premávke zúčastňuje (vodič, spolujazdec, chodec, jazdec na zvierati, osoba pribratá na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov a pod.).

31. „Vozidlo hromadnej dopravy“ je autobus, trolejbus a električka.

32. „Vozovka“ je časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel.

33. „Zastavenie“ je uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu.

34. „Zastavenie vozidla“ je prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča.

35. „Zvláštne motorové vozidlo“ je poľnohospodársky a lesný traktor (ďalej len „traktor“), jednonápravový kultivačný traktor a jeho príves, samohybný poľnohospodársky a lesný stroj, pojazdný pracovný stroj, motorový ručný vozík a pod.).

36. „Železničné priecestie“ je úrovňové kríženie cesty so železnicou, prípadne s inou dráhou označené dopravnou značkou č. A 26a alebo dopravou značkou č. A 26b.

§ 3

Základné povinnosti účastníka cestnej premávky

(1) Účastník cestnej premávky je povinný

a) správať sa disciplinovane a ohľaduplne, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky; pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty,2) situácii v cestnej premávke a svojim schopnostiam,

b) dbať na dopravné značky a dopravné zariadenia,

c) poslúchnuť pokyny a výzvy príslušníka, a pokiaľ je to v tejto vyhláške ďalej ustanovené, aj pokyny iných osôb.

(2) Osoba, ktorá by pre svoj vek, zníženú telesnú alebo duševnú schopnosť mohla ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, sa smie zúčastniť na cestnej premávke, len ak je vhodne postarané o to, aby k ohrozeniu nedošlo.

§ 4

Spôsobilosť vodiča

Vodič musí byť na vedenie dostatočne telesne a duševne spôsobilý a v potrebnom rozsahu musí ovládať vedenie vozidla a predpisy o cestnej premávke.

§ 5

Základné povinnosti vodiča

(1) Vodič je povinný

a) použiť na jazdu len vozidlo, ktoré spĺňa ustanovené podmienky,3)

b) venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,

c) dbať na zvýšenú opatrnosť voči osobám uvedeným v § 3 ods. 2, najmä voči deťom a osobám, ktoré používajú bielu palicu, a brať ohľad na osobitne označené vozidlá (č. O 1 až č. O 5) a na označené cvičné motorové vozidlá,

d) pribrať potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

e) podrobiť sa na výzvu príslušníka vyšetreniu na zistenie, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou.4)

(2) Vodič nesmie

a) požiť alkoholický nápoj počas jazdy,

b) viesť vozidlo bezprostredne po požití alkoholického nápoja alebo v takom čase po požití alkoholického nápoja, keď by mohol byť ešte pod vplyvom alkoholu,

c) viesť vozidlo, ak jeho schopnosť na vedenie je znížená požitím omamných látok alebo psychotropných látok, prípadne liekov alebo úrazom, chorobou, nevoľnosťou, únavou a pod.,

d) odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky ustanovenia § 4 alebo je pod vplyvom alkoholu alebo ktorej schopnosť viesť je inak znížená,

e) prekážať v jazde rýchlejše idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky najmä bezdôvodne pomalou jazdou,

f) znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, pokiaľ to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

g) vyhadzovať predmety z vozidla a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží alebo blata, zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode alebo bezdôvodnou jazdou s motorovým vozidlom,

h) ohroziť chodcov prechádzajúcich na priechode pre chodcov alebo prechádzajúcich cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto ležiace mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo cúvaní,

i) zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov, pokiaľ to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

(3) Ak vodič zníži rychlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú povinní takisto znížiť rychlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, ak to vyžaduje bezpečnosť prechádzajúcich chodcov.

(4) Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo alebo náklad nespĺňa ustanovené podmienky [ods. 1 písm a) a § 43], je povinný závadu odstrániť na mieste. Ak tak nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do najbližšieho miesta, kde možno závadu odstrániť; pritom musí urobiť také opatrenia, aby počas jazdy nebola ohrozená bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky a nedošlo k poškodeniu cesty.

§ 6

Základné povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

(1) Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú za jazdy fajčiť. Vodič motocykla je povinný chrániť si za jazdy zrak vhodným spôsobom (okuliarmi, ochranným štítom, a pod.), pokiaľ tým nie je znížená bezpečnosť jazdy (v hmle, pri snežení, v daždi a pod.). Vodič motocykla s najvyššou povolenou rýchlosťou5) prevyšujúcou 40 km.h-1 a jeho spolujazdec sú povinní za jazdy používať riadne upevnenú ochrannú prilbu.

(2) Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom musí byť za jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre

a) vodičov vozidiel ozbrojených síl a ozbrojených zborov a ich spolujazdcov,

b) osobu vykonávajúcu výcvik žiadateľa o vodičské oprávnenie vo vedení motorových vozidiel v obci,

c) vodičov vozidiel taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,

d) vodičov vozidiel použitých v obci na zásobovanie predajnej siete a na zvoz alebo rozvoz poštových zásielok a ich spolujazdcov,

e) vodičov pri cúvaní,

f) osobu s telesnou výškou menšou ako 1,5 m

g) osobu, ktorá tak nemôže urobiť zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia; toto potvrdenie musí mať za jazdy u seba.

(3) Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg a vodič jazdnej súpravy alebo zvláštneho motorového vozidla musí ísť zo svahu vždy so zaradeným rýchlostným stupňom. Vodič iného motorového vozidla tak musí ísť, ak to vyžaduje bezpečnosť jazdy.

(4) Vodič motorového vozidla alebo električky musí mať u seba doklady predpísané pre vedenie a prevádzku vozidla.

§ 7

Základné povinnosti prevádzkovateľa vozidla

(1) Prevádzkovateľ vozidla nesmie

a) prikázať ani dovoliť, aby sa použilo na jazdu vozidlo, ak vozidlo alebo jeho náklad nespĺňajú ustanovené podmienky [§ 5 ods. 1 písm. a) a § 43],

b) zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 alebo je pod vplyvom alkoholu alebo ktorej schopnosť viesť je inak znížená.

(2) Prevádzkovateľ vozidla musí zabezpečiť, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak je mu vopred známe, že to bude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky.

(3) Prevádzkovateľ vozidla zodpovedá za to, že farebné vyhotovenie a označenie vozidla bude také, aby sa nedalo zameniť o osobitným farebným vyhotovením a označením vozidiel Zboru národnej bezpečnosti.6)

DRUHÁ ČASŤ

JAZDA VOZIDLAMI

§ 8

Smer a spôsob jazdy

(1) Na ceste sa jazdí vpravo, a pokiaľ tomu nebránia osobitné okolnosti, pri pravom okraji vozovky.

(2) Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí, alebo ak je to potrebné, pri obchádzaní a vyhýbaní; pritom musí dbať na zvýšenú opatrnosť.

Jazda v jazdných pruhoch

§ 9

(1) Mimo obce sa na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi na vozovke v jednom smere jazdy jazdí v pravom jazdnom pruhu. V ostatných jazdných pruhoch sa smie ísť, ak to treba na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.

(2) V obci na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu ktorýkoľvek jazdný pruh; pritom sa nepovažuje za predchádzanie, ak idú vozidlá v jednom z jazdných pruhov rýchlejšie ako vozidlá v inom jazdnom pruhu. Pokiaľ by vozidlá idúce súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, musí vodič idúci v ľavom krajnom jazdnom pruhu tento pruh čo najskôr uvolniť; to neplatí, ak vodič používa ľavý krajný jazdný pruh na odbočovanie, otáčanie alebo pri súbežnej jazde podľa odseku 3.

(3) Ak nie je na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustota premávky, že sa vytvoria súvislé prúdy vozidiel, v ktorých vodič motorového vozidla môže ísť len takou rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidiel idúcich pred ním, môžu ísť vozidlá súbežne; pritom sa nepovažuje za predchádzanie, ak vozidlá idú v jednom z jazdných pruhov rýchlejšie než vozidlá v inom jazdnom pruhu (ďalej len „súbežná jazda“).

(4) Na ceste s troma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič nákladného automobilu s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg, jazdnej súpravy, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, zvláštneho motorového vozidla a motocykla použiť na jazdu výhradne dva jazdné pruhy najbližšie k pravému okraju vozovky; v ostatných jazdných pruhoch smie ísť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo odbočovanie.

(5) Prechádzať z jedného jazdného pruhu do druhého smie vodič len vtedy, ak neohrozí vodiča idúceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom musí dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú v jeden bez toho, že by bolo zrejmé, ktorý z nich je priebežný, nesmie vodič idúci v ľavom jazdnom pruhu ohroziť vodiča idúceho v pravom jazdnom pruhu.

(6) Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, rozumie sa na účely ustanovení odsekov 3 a 5 jazdným pruhom časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel s troma alebo viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou.

§ 10

Ak sa premávka vo vyznačenom jazdnom pruhu riadi svetelnými signálmi striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy podľa ustanovenia § 50 ods. 2, nesmie vodič prechádzať do jazdného pruhu, do ktorého mu bol vjazd svetelným signálom zakázaný.

Jazda v mimoriadnych prípadoch

§ 11

(1) Pozdĺž nástupného alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí vpravo; vľavo sa smie ísť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu. Pri jazde pozdĺž nástupného alebo ochranného ostrovčeka treba dbať na zvýšenú opatrnosť. Pozdĺž električky sa jazdí vpravo, pokiaľ nie je dopravnou značkou č. D 47 povolená jazda vľavo.

(2) Na električkový pás v úrovni vozovky sa smie v pozdĺžnom smere vojsť len pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestu, alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti, napr. ak nie je medzi električkovým pásom a okrajom vozovky dostatok miesta; električkový pás zvýšený nad alebo znížený pod úroveň vozovky alebo od vozovky inak oddelený (obrubníkom a pod.) sa smie prechádzať len priečne, a to na mieste na to prispôsobenom. Pritom vodič nesmie ohroziť ani obmedziť v jazde električku.

§ 12

(1) Ak je vyznačený vyhradený jazdný pruh pre autobusy mestskej hromadnej dopravy osôb alebo pre trolejbusy, platia pre vodičov ostatných vozidiel primerane ustanovenia § 11 ods. 2, § 19 ods. 4, a ak je vyhradený jazdný pruh vyznačený na električkovom páse, aj ustanovenie § 19 ods. 5.

(2) Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu prechádza z vyznačeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič idúci v tomto pruhu mu to musí umožniť znížením rýchlosti jazdy, prípadne aj zastavením vozidla. Vodič autobusu alebo trolejbusu pritom musí dávať znamenie o zmene smeru jazdy a nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel.

(3) Ak ide autobus mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbus vo vyhradenom jazdnom pruhu alebo električka inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom, nejde o vzájomné predchádzanie.

(4) Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi svetelnými signálmi č. S 9a až č. S 9g, riadi sa nimi len vodič v tomto pruhu.

§ 13

Za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom páse, musí vodič iného vozidla zastaviť vozidlo; ak je na zastávke viac vozidiel, musí zastaviť za druhým z nich. V jazde smie pokračovať až vtedy, ak neohrozí už cestujúcich, ktorí nastupujú alebo vystupujú. To neplatí, ak autobus, prípadne trolejbus zastaví pri okraji vozovky.

§ 14

Obchádzanie

(1) Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy, nesmie ohroziť ani obmedziť protiidúcich vodičov; vodičov idúcich za ním ani iných účastníkov cestnej premávky nesmie ohroziť. Pritom musí dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

(2) Pri obchádzaní stojaceho autobusu s označením č. O 5 musí vodič prihliadnuť na možnosť vbehnutia detí do vozovky a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to platí aj pre protiidúceho vodiča.

§ 15

Predchádzanie

(1) Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak nie je už pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri jazde v pripájacom alebo odbočovacom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom pruhu.

(2) Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, musí dávať znamenie o zmene smeru jazdy a nesmie ohroziť vodičov idúcich za ním.

(3) Vodič nesmie ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom musí dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

(4) Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.

(5) Vodič nesmie predchádzať

a) ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predídenie,

b) ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo vozidlá, ktoré hodlá predísť,

c) ak by ohrozil alebo obmedzil protiidúcich vodičov alebo iných účastníkov cestnej premávky,

d) ak vodič vpredu idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak nie je možné predídenie vpravo podľa ustanovenia odseku 1, prípadne ak nemožno predísť v ďalšom jazdnom pruhu v tom istom smere jazdy vyznačenom na vozovke,

e) na križovatke a v tesnej blízkosti pred ňou; tento zákaz neplatí pre vodiča idúceho po hlavnej ceste, alebo ak ide o predchádzanie vpravo podľa ustanovenia odseku 1; na križovatke s riadenou premávkou smie predchádzať len pri svetelnom signále alebo pokyne „Voľno“,

f) na železničnom priecestí a v tesnej blízkosti pred ním.

§ 16

Rýchlosť jazdy

(1) Rýchlosť jazdy musí vodič prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať; smie ísť len takou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad.

(2) Vodič autobusu a motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie ísť rýchlosťou najviac 90 km.h-1; na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá smie ísť rýchlosťou najviac 110 km.h-1, to sa nevzťahuje mna vodiča motocykla, ktorý smie ísť rýchlosťou najviac 90 km.h-1. Vodič iného motorového vozidla smie ísť rýchlosťou najviac 80 km.h-1.

(3) V obci smie ísť vodič rýchlosťou najviac 50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci alebo ceste pre motorové vozidlá v obci, najviac 80 km.h-1, pokiaľ nie je dopravnou značkou č. B 20a dovolená vyššia rýchlosť.

(4) Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odseku 2 nesmie vodič prekročiť ani v mieste, kde je dopravnou značkou č. B 20a dovolená vyššia rýchlosť.

(5) Vodič nesmie prekročiť najvyššiu povolenú rýchlosť vozidla,5) a ak ide o jazdnú súpravu, najvyššiu povolenú rýchlosť žiadneho z vozidiel súpravy.

(6) Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odseku 2 neplatia pre vodičov vozidiel ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

§ 17

Vzdialenosť medzi vozidlami

(1) Vodič musí zachovávať za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič tohto vozidla zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví.

(2) Vodič motorového voziodla s celkovou hmotnosťou prevyčšujúcou 3500 kg, jazdnej súpravy, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, a zvláštneho motorového vozidla musí mimo obce zachovávať za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, aby sa predchádzajúce vozidlo mohlo pred neho bezpečne zaradiť; to neplatí, ak sa pripravuje na predchádzanie, pri predchádzaní, pri súbežnej jazde a na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy.

(3) Vodič, ktorý nehodlá alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, musí za ňou ísť v takej vzdialenosti, aby umožnil prejdenie pozdĺž električky ostatným vodičom.

§ 18

Vyhýbanie

Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú vpravo, včas a v dostatočnej miere. Ak sa nemôžu bezpečne vyhnúť, musí dať prednosť v jazde ten, na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka. Ak jeden z nich musí cúvať, urobí tak ten, pre ktorého je to ľahšie alebo menej nebezpečné. Ak nie je možné sa vyhnúť protiidúcej električke vpravo, vyhýba sa jej vľavo.

§ 19

Odbočovanie

(1) Pri odbočovaní na križovatke alebo na poľnú alebo lesnú cestu alebo na miesto ležiace mimo cesty musí vodič dávať znamenie o zmene smeru jazdy; pri odbočovaní nesmie ohroziť vodičov idúcich za ním; na zvýšenú opatrnosť musí dbať najmä pri odbočovaní na poľnú alebo lesnú cestu alebo na miesto ležiace mimo cesty.

(2) Ak to vyžadujú okolnosti (pri preprave dlhého nákladu a pod.), musí vodič zaistiť bezpečné odbočenie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.

(3) Pred odbočovaním vpravo sa musí vodič zaradiť čo najbližšie k pravému okraju vozovky; ak musí pritom s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, dáva vždy len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Pred odbočovaním vľavo sa musí zaradiť čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky. Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.

(4) Vodič odbočujúci vľavo musí dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch. Vodič motorového i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo musí dať prednosť v jazde cyklistom idúcim po cestičke pre cyklistov vyznačenej na tej istej ceste a tam, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo, aj električke.

(5) Električka, ktorá pri odbočovaní alebo inej zmene smeru jazdy križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy, má prednosť v jazde.

§ 20

Jazda križovatkou

(1) Vodič prichádzajúci na križovatku po vedľajšej ceste musí dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste.

(2) Ak prednosť v jazde nevyplýva z ustanovenia odseku 1, musí dať vodič prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava.

(3) Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke.

(4) Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ (č. C 2) musí vodič zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

§ 21

Vchádzanie na cestu

(1) Pri vchádzaní z miesta ležiaceho mimo cesty na cestu musí dať vodič prednosť v jazde vozidlám idúcim po ceste. To platí aj pri vchádzaní z poľnej alebo lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov alebo z obytnej alebo pešej zóny na inú cestu.

(2) Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, musí vodič zaistiť bezpečné vojdenie na cestu pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.

(3) Vozidlá vchádzajúce na cestu musia byť vopred očistené, aby neznečisťovali cestu.

§ 22

Otáčanie a cúvanie

(1) Pri otáčaní platia obdobne ustanovenia o odbočovaní (§ 19) a pri otáčaní na križovatke aj ustanovenia o jazde križovatkou (§ 20).

(2) Pri cúvaní vodič nesmie ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.

(3) Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, musí vodič zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.

(4) Vodič nesmie otáčať a cúvať

a) na neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (v neprehľadnej zákrute a jej tesnej blízkosti, pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom, za ním a pod.),

b) na križovatke s riadenou premávkou a v jej tesnej blízkosti,

c) na priechode pre chodcov,

d) na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,

e) v tuneli a v jeho tesnej blízkosti,

f) na jednosmernej ceste; smie však cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné (na zájdenie do radu stojacich vozidiel alebo vyjdenie z neho a pod.).

Zastavenie a státie

§ 23

(1) Vodič smie zastaviť a stáť len

a) vpravo v smere jazdy čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo,

b) v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty; ak nedôjde k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy; pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

(2) Pri zastavení a státí musí vodič čo najlepšie využiť miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z radu stojacich vozidiel. Pri zastavení a státí vedľa vozidla s označením č. O 2 musí ponechať bočný odstup najmenej 1,2 m.

(3) Ak vodič za účelom zastavenia alebo státia zachádza na okraj cesty alebo chodníka, musí dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

(4) Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie ohroziť ďalších účastníkov cestnej premávky. Pritom musí dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodičovi autobusu verejnej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu musia v obci vodiči ostatných vozidiel umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla; vodič autobusu alebo trolejbusu pritom nesmie ohroziť najmä vodičov vozidiel idúcich rovnakým smerom.

§ 24

(1) Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť nastupujúcich alebo vystupujúcich osôb ani iných účastníkov cestnej premávky.

(2) Vodič, ktorý sa hodlá vzdialiť od vozidla tak, že nemôže v prípade potreby okamžite zasiahnuť, musí urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu,7) musí ho vodič použiť. Vodič motorového vozidla alebo jazdnej súpravy povinne vybavených zakladacími klinmi8) ich musí použiť, ak treba zabezpečiť vozidlo alebo súpravu proti pohybu.

(3) Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom,9) musí tento trojuholník použiť po dobu núdzového státia (prerušenie jazdy pre závadu na vozidle alebo náklade, v dôsledku dopravnej nehody, pre náhlu nevoľnosť a pod.), ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Trojuholník musí umiestniť na okraji vozovky tak, aby bol pre prichádzajúcich vodičov včas a zreteľne viditeľný, a to vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom. V obci môže byť táto vzdialenosť, ak to vyžadujú okolnosti, kratšia. Ak je motorové vozidlo vybavené osobitným zariadením, umožňujúcim výstražnú funkciu smerových svetiel,10) musí ho vodič použiť najmenej po dobu, než trojuholník umiestni na vozovke.

§ 25

(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť

a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,

b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,

c) na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred ním,

d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,

e) na pripájacom alebo odbočovacom pruhu,

f) pri zastávke električky, autobusu, alebo trolejbusu bez nástupného ostrovčeka v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku (č. D 29a, č. D 29b a č. D 29c) a končí sa vo vzdialenosti 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred a 5 m za označníkom zastávky; ak je priestor zastávky vyznačený vodorovnou dopravnou značkou č. V 11, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor,

g) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a za nimi,

h) v mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku č. V 9a alebo č. V 14 alebo svetelné signály,

i) na vnútorných jazdných pruhoch vyznačených na vozovke a na vyhradených jazdných pruhoch,

j) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a konca pozdĺžnej súvislej čiary (č. V 1a a č. V 1b) alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,

k) na moste,

l) pred vjazdom na cestu z poľnej alebo lesnej cesty alebo z miesta ležiaceho mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí ostatných účastníkov cestnej premávky, prípadne neobmedzí vodičov vozidiel, pre ktorých je parkovisko vyhradené,

m) na električkovom páse,

n) na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, najmä jazda ostatných vozidiel.

(2) V čase od 5 do 19 hodiny je zákazané státie tam, kde by nezostal mezi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m.

(3) Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách, s výnimkou účelových komunikácií, je mimo obce zakázané zastavenie a státie inde než na miestach označených ako parkovisko. Na vyznačenom okruhu (č. D 2 a č. D 3) je zakázané státie.

Železničné priecestia

§ 26

(1) Pred železničným priecestím si musí vodič počínať zvlášť opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže železničné priecestie bezpečne prejsť.

(2) Vozidlá sa pred železničným priecestím radia za sebou v poradí, v ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú jazdu alebo jazdu podľa ustanovenia § 9 ods. 2, smú vozidlá prechádzať cez železničné priecestie len v jednom jazdnom prúde.

(3) Vo vzdialenosti 30 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní smie vodič ísť rýchlosťou najviac 30 km.h-1. Ak svieti prerušované biele svetlo,11) smie 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní ísť rýchlosťou najviac 50 km.h-1. Pritom nesmie zbytočne predlžovať dobu jeho prechádzania.

(4) Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!“ (č. C 2), musí vodič zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má náležitý rozhľad na trať.

§ 27

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie,

a) ak sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zaradenia,

b) ak sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zaradenia,

c) ak sa sklápajú, ak sú sklopené alebo ak sa zdvíhajú závory,

d) ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak je počuť jeho húkanie, pískanie a pod.; to však neplatí, pokiaľ svieti prerušované biele svetlo,11)

e) ak dáva znamenie na zastavenie vozidla pracovník dráhy krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom,

f) ak nedovoľuje situácia za železničným priecestím jeho bezpečné prejdenie a pokračovanie v jazde.

§ 28

Ak pracovník dráhy dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, musí ho vodič poslúchnuť; pritom neplatia ustanovenia § 27 písm. a) až d).

§ 29

Znamenie o zmene smeru jazdy

(1) Znamenie o zmene smeru jazdy musí vodič dávať okrem prípadov uvedených v jednotlivých ustanoveniach tiež vždy pri zmene smeru jazdy, vybočovania z neho, alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

(2) Znamenie musí vodič dávať včas pred začatím jazdného úkonu s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, najmä na vozidlá idúce za ním a na povahu jazdného úkonu.

(3) Znamenie sa dáva smerovými svetlami. Ak nimi nie je vozidlo vybavené alebo pri ich poruche, dáva sa znamenie upažením. Rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu. Ak to vyžadujú okolnosti, najmä ak znamenie dávané smerovými svetlami alebo rukou nie je dostatočne viditeľné (pre šírku nákladu, za zníženej viditeľnosti a pod.), musí sa dávať znamenie iným zreteľným spôsobom (spôsobilou a náležite poučenou osobou a pod.). Inak smie vodič zamýšľaný jazdný úkon uskutočniť len vtedy a takým spôsobom, aby neboli ohrození ani obmedzení iní účastníci cestnej premávky.

(4) Znamenie dávané smerovými svetlami ponechá vodič len po dobu, po ktorú mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo pokiaľ vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Znamenie rukou sa dáva len pred začatím jazdného úkonu.

§ 30

Výstražné znamenie

(1) Zvukové výstražné znamenie smie vodič dávať len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla.

(2) Namiesto zvukového výstražného znamenia smie vodič dávať svetelné výstražné znamenie; na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla ho smie dávať aj v obci.

(3) Svetelné výstražné znamenie sa dáva zapínaním stretávacích alebo diaľkových svetiel.

(4) Výstražné znamenie sa smie použiť len po dobu nevyhnutne potrebnú.

Osvetlenie vozidiel

§ 31

(1) Idúce vozidlo musí mať za zníženej viditeľnosti rozsvietené ustanovené osvetlenie. Vodič nesmie ísť s obrysovými svetlami, ak nie sú súčasne rozsvietené stretávacie alebo diaľkové svetlá alebo predné svetlá do hmly, ak je nimi vozidlo vybavené. Činná plocha svetiel nesmie byť zakrytá alebo nadmerne znečistená, s výnimkou svetiel, ktoré nie sú predpísané.

(2) Vodič nesmie použiť diaľkové svetlá, ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla, vodič vozidla idúceho pred ním alebo iný účastník cestnej premávky, strojvedúci vlaku alebo vodič iného dráhového vozidla alebo vodič plavidla. Pri zastavení vozidla pred železničným priecestím nesmie vodič použiť ani stretávacie svetlá, pokiaľ by nimi mohol oslniť vodiča vozidla v protismere.

(3) Predné a zadné svetlá do hmly smie vodič použiť len za hmly, sneženia alebo hustého dažďa.

§ 32

(1) Vodič motorového vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorých rozmery alebo rozmery nákladu presahujú ustanovené miery,12) a vodič motocykla musí za nezníženej viditeľnosti ísť s rozsvietenými stretávacími svetlami.

(2) Vozidlo stojace za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, alebo na ceste mimo obce musí mať rozsvietené aspoň na strane privrátenej k stredu cesty obrysové alebo parkovacie svetlá, prípadne musí byť osvetlené na strane privrátenej k stredu cesty aspoň jedným svetlom viditeľným spredu i zozadu; toto svetlo nesmie byť umiestnené ďalej ako 400 mm od bočného obrysu vozidla. To neplatí na účelovej komunikácii a parkovisku.

§ 33

Vlečenie motorových vozidiel

(1) Pri vlečení motorového vozidla sa smie ísť rýchlosťou najviac 60 km.h-1.

(2) Pri vlečení motorového vozidla musí byť dĺžka spojnice taká, aby vzdialenosť medzi vozidlami nebola väčšia ako 6 m; ak sa použije lano, nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m, a ak sa použije tyč, nesmie byť menšia ako 1 m. Spojnica musí byť zreteľne označená (tyč priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 75 mm, lano červenou zástavkou alebo štítkom s rozmerom najmenej 200 x 200 mm).

(3) Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak má bez závad vedenie a ak ho vedie vodič, ktorý spĺňa podmienky ustanovenia § 4, ak nie je pod vplyvom alkoholu a jeho schopnosť viesť nie je inak znížená. Na motorovom vozidle vlečenom na lane musia byť okrem toho účinné brzdy. Vodiči vlečeného a vlečného vozidla sú povinní sa vopred dohodnúť na spôsobe dorozumievania počas jazdy. Ustanovenie tohto odseku neplatí, ak je motorové vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia (vyslobodzovací podvozok, žeriav a pod.).

(4) Za zníženej viditeľnosti musí byť na vlečenom vozidle rozsvietené obrysové alebo stretávacie svetlá. Pri ich poruche musí byť vozidlo osvetlené na strane k stredu vozovky vpredu bielym neoslňujúcim svetlom a vzadu aspoň jedným červeným svetlom; tieto svetlá musia byť dobre viditeľné a nesmú byť umiestnené ďalej ako 400 mm od bočného obrysu vozidla. Na vlečnom vozidle musia byť za nezníženej viditeľnosti rozsvietené stretávacie svetlá.

(5) Vlečenie viacerých ako jedného motorového vozidla alebo motorového vozidla s prívesom je zakázané. Smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom. Za motorovým vozidlom s prívesom sa nesmie vliecť iné motorové vozidlo. Motorové vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia a autobus sa smú vliecť len bez prepravovaných osôb, nákladný automobil bez osôb prepravovaných v jeho ložnom priestore. Motocykel bez postranného vozíka sa nesmie vliecť alebo použiť ako vlečné vozidlo.

§ 34

Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel

(1) Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá, na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku je zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a nákladným automobilom s prípojným vozidlom

a) v dňoch pracovného pokoja12a) v čase od 0.00 do 22.00 hodiny,

b) v sobotu v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.

(2) Na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce je v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 15.00 do 21.00 hodiny zakázaná jazda zvláštnym motorovým vozidlám, záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm

a) v posledný pracovný deň pred sobotou alebo dňom pracovného pokoja,

b) v deň pracovného pokoja, za ktorým nasleduje pracovný deň.

(3) Ak ide iba o jeden deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zákaz uvedený v odseku 2 platí v čase od 7.00 do 11.00 hodiny a v čase od 15.00 do 21.00 hodiny.

(4) Zákaz jazdy podľa odseku 1 neplatí pre

a) autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl a ozbrojených zborov,

b) vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu, na prepravu tovaru podliehajúceho rýchlej skaze a na prepravu hospodárskych zvierat,

c) vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí alebo železničných vagónov,

d) vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí (napr. preprava športových lodí, motocyklov, dostihových koní, vtáctva, kulís a pod.),

e) vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách.

(5) Na používanie traktorov, ktoré nie sú povinne opatrené štátnou poznávacou značkou, jednonápravových kultivačných traktorov, motorových dopravných vozíkov a motorových ručných vozíkov v cestnej premávke s výnimkou účelových komunikácií, je potrebné povolenie okresného dopravného inšpektorátu Verejnej bezpečnosti, ktorý určí podmienky na zaistenie bezpečnosti a plynulosti premávky (trasu, čas a pod.).

(6) Príslušník môže zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje plynulosť cestnej premávky.

§ 35

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami

(1) Vodiči vozidiel, ktorí pri plnení špeciálnych úloh používajú typické zvukové znamenie13) doplnené zvláštnym výstražným modrým, prípadne červeným svetlom14) (ďalej len „vozidlá s právom prednostnej jazdy“), nie sú povinní dodržiavať ustanovenia druhej, štvrtej, šiestej a siedmej časti; tým nie sú zbavení povinnosti dbať na potrebnú opatrnosť.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o viac ako tri vozidlá, aj vzadu vozidlami ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov s právom prednostnej jazdy. Na sprevádzaných vozidlách musia byť vždy rozsvietené stretávacie svetlá.

(3) Vodiči ostatných vozidiel musia vozidlám s právom prednostnej jazdy a vozidlám nimi sprevádzaným umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, i zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo. Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami nimi sprevádzanými sa vodiči ostatných vozidiel nesmú zaraďovať.

(4) Ak svieti zvláštne výstražné modré alebo červené svetlo na stojacom vozidle, musia vodiči ostatných vozidiel podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy a prípadne i zastaviť vozidlo.

(5) Vodiči vozidiel vybavených zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby14) smú toto svetlo používať len vtedy, ak by mohla ich jazda alebo pracovná činnosť ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak to vyžaduje pracovná činnosť týchto vozidiel, nie sú ich vodiči povinní dodržiavať ustanovenia druhej, štvrtej, šiestej a siedmej časti; tým nie sú zbavení povinnosti dbať na potrebnú opatrnosť. Vodiči ostatných vozidiel musia v takom prípade podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy a prípadne i zastaviť vozidlo.

(6) Ustanovenie odseku 5 platí obdobne pre skupiny (kolóny) vozidiel ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov sprevádzané vpredu i vzadu vozidlami používajúcimi zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby.14)

§ 36

Čerpanie pohonných látok

(1) Ak zostane motorové vozidlo pri čerpaní pohonných látok na ceste, nesmie vodič prichádzať k čerpacej stanici z protismeru.

(2) Pri čerpacej stanici je vodičovi i prepravovaným osobám zakázané fajčiť, zaobchádzať s otvoreným ohňom a nastavovať alebo opravovať motor vozidla. Vodič sa nesmie od vozidla vzdaľovať mimo priestoru čerpacej stanice. Pred čerpaním pohonných látok musí vodič zastaviť motor a vypnúť zapaľovanie. Pokiaľ je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, musí ho vypnúť už pred príchodom k čerpacej stanici.

(3) Vodiči vozidiel s právom prednostnej jazdy majú pri čerpaní pohonných látok prednosť. Pritom nepoužívajú zvláštne výstražné znamenia.

§ 37

Prekážka cestnej premávky

(1) Kto spôsobil prekážku cestnej premávky, musí ju bez meškania odstrániť; ak tak neurobí, odstráni ju na jeho náklady správca komunikácie.

(2) Ak prekážku cestnej premávky nemožno bez meškania odstrániť, musí ju jej pôvodca označiť a oznámiť príslušníkovi. Prekážka sa označí tak, aby ju účastníci cestnej premávky mohli včas spozorovať (červenou zástavkou, zábranou pre označenie uzávierky č. Z 2a alebo č. Z 2b, výstražným svetelným majákom a pod.), za zníženej viditeľnosti tiež červeným svetlom. Pre označenie motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom,9) platí ustanovenie § 24 ods. 3 a pre označenie vozidla za zníženej viditeľnosti aj ustanovenie § 32 odseku 2.

(3) Ak prekážku cestnej premávky tvorí vozidlo, rozhoduje o jeho odstránení príslušník; vozidlo sa odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa.

§ 38

Dopravné nehody

(1) Vodič, ktorý mal účasť na dopravnej nehode, je povinný

a) bez meškania zastaviť vozidlo,

b) zdržať sa požitia alkoholického nápoja po nehode po dobu, po ktorú by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkoholický nápoj.

(2) Účastníci dopravnej nehody sú povinní

a) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste nehody; ak to vyžadujú okolnosti, sú oprávnení zastavovať iné vozidlá,

b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností prvú pomoc zranenej osobe a bez meškania privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

c) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä prevázku vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb,

d) bez meškania ohlásiť príslušníkovi poškodenie cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, pokiaľ k nemu pri nehode došlo,

e) preukázať si na požiadanie navzájom svoju totožnost.

(3) Ak pri dopravnej nehode dôjde k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k hmotnej škode zrejme prevyšujúcej na niektorom zo zúčastnených vozidiel včítane prepravovaných vecí alebo iných veciach sumu 1000 Kčs, sú účastníci dopravnej nehody povinní

a) bez meškania ohlásiť nehodu príslušníkovi,

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu riadneho vyšetrenia nehody, najmä premiestnenia vozidiel. Ak sa však musí situácia, ktorá vznikla nehodou zmeniť, najmä ak je to potrebné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie premávky predovšetkým vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb, vyznačí sa situácia a stopy,

c) zotrvať na mieste až do príchodu príslušníka alebo sa na miesto bez meškania vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo ohlásení nehody.

TRETIA ČASŤ

PREPRAVA OSÔB A NÁKLADU

§ 39

Preprava osôb

(1) Prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä tým, že by obmedzovali vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla, zotrvávali na miestach, kde by boli ohrozené, vyhadzovali predmety z vozidla a pod. Vodič nesmie pripustiť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností ani to, aby prepravované osoby porušili ustanovené im povinnosti (pripútať sa bezpečnostným pásom, použiť ochrannú prilbu a pod.).

(2) V motorovom alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré sú určené na prepravu osôb, sa smú na miestach na to určených prepravovať osoby až do prípustnej užitočnej hmotnosti; počet osôb starších ako 12 rokov však nesmie prevyšovať počet povolených miest. Osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 1,5 m sa nesmie prepravovať na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča. Za sedadlo vedľa vodiča sa nepovažuje miesto v postrannom vozíku motocykla.

(3) Ustanovenie odseku 2 platí aj pre prepravu osôb v kabíne vodiča nákladného automobilu a zvláštného motorového vozidla. Vo zvláštnom motorovom vozidle sa nesmú prepravovať osoby mladšie ako 15 rokov.

(4) V inom prípojnom vozidle, než ktoré je určené na prepravu osôb, je preprava osôb, s výnimkou ustanovení § 42, zakázaná.

(5) Na druhom sedadle motocykla sa smie prepravovať spolujazdec starší ako 12 rokov, ak bola pri schválení technickej spôsobilosti motocykla taká preprava povolená. Bočné sedenie spolujazdca nie je dovolené.

§ 40

Preprava osôb autobusmi, trolejbusmi a električkami

(1) Cestujúci vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb sa musia správať pri čakaní, nastupovaní, za jazdy a pri vystupovaní tak, aby neohrozovali bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, najmä nesmú na zastávke bez nástupného ostrovčeka vstupovať na vozovku, pokiaľ vozidlo verejnej hromadnej dopravy osôb nezastaví; pri tom musia poslúchnuť pokyny pracovníka prevádzkovateľa takého vozidla. Tento pracovník je oprávnený zastavovať ostatné vozidlá, ak prevádzkové alebo iné závažné dôvody vyžadujú, aby cestujúci pri vystupovaní alebo nastupovaní mimo zastávky vstúpili na vozovku. Ustanovenia tohto odseku platia primerane aj pre neverejnú hromadnú dopravu osôb.

(2) Pri preprave cestujúcich nesmie vodič vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb za jazdy jest a piť, fajčiť, zabávať sa s cestujúcimi a vpúšťať ich do kabíny alebo priestoru vyhradeného pre vodiča, rozbiehať sa pred uzavretím dverí a otvárať dvere pred zastavením vozidla.

(3) Ďalšie podmienky prepravy vozidlami hromadnej dopravy osôb ustanovujú osobitné predpisy.15)

§ 41

Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu

(1) Nákladný automobil, v ktorého ložnom priestore sa prepravuje viac ako šesť osôb, smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení nákladného automobilu najmenej dvojročnú prax.

(2) Počet osôb prepravovaných v ložnom priestore nesmie prekročiť pri nákladnom automobile s užitočnou hmotnosťou

do 1500 kg 10 osôb, pričom sa nesmie prekročiť užitočná hmotnosť automobilu,
od 1501 do 2500 kg 15 osôb,
od 2501 do 5000 kg 20 osôb,
od 5001 do 7000 kg 30 osôb,
nad 7000 kg 40 osôb.

Osoby mladšie ako 15 rokov je dovolené prepravovať len vtedy, ak ich sprevádza osoby staršia ako 18 rokov.

(3) Pri preprave viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore nákladného automobilu sa smie ísť rýchlosťou najviac 60 km.h-1.

(4) Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného automobilu nesmú za jazdy stáť, vykláňať sa, nechať vyčnievať predmety z vozidla ani inak ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky; na to dbá osoba, ktorú určí prevádzkovateľ vozidla z prepravovaných osôb.

(5) Ustanovenie odseku 3 neplatí pre prepravu osôb nákladným automobilom požiarnej ochrany pri plnení jej úloh alebo nákladným automobilom pri plnení úloh Zväzu pre spoluprácu s armádou. Pre prepravu príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov a pre prepravu osôb pri plnení úloh civilnej obrany a pri živelnej pohrome neplatia ustanovenia ods. 1 až 3.

(6) Ďalšie podmienky prepravy osôb v ložnom priestore nákladného automobilu ustanovujú osobitné predpisy.15)

§ 42

Preprava osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora

(1) Pri preprave osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora sa musia dodržať tieto podmienky:

a) traktor smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má najmenej dvojročnú prax vo vedení traktora;

b) počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší ako 15; osoby mladšie ako 15 rokov je dovolené prepravovať iba vtedy, ak ich sprevádza osoba staršia ako 18 rokov;

c) prepravované osoby musia sedieť na podlahe prívesu alebo na sedadlách pripevnených na podlahu prívesu, pričom jeho steny musia byť dostatočne vysoké, aby osoby za jazdy nevypadli; prepravované osoby sa nesmú za jazdy vykláňať, nechať vyčnievať predmety z prívesu ani inak ohrozovať bezpečnosť cestnej peremávky,

d) rýchlosť jazdy nesmie prekročiť 20 km.h-1.

(2) Pre prepravu osôb pri živelnej pohrome neplatia ustanovenia odseku 1 písm. a), b) a d).

(3) Ďalšie podmienky prepravy osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora ustanovujú osobitné predpisy.16)

§ 43

Preprava nákladu

(1) Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť užitočná hmotnosť vozidla. Náklad musí byť na vozidlo riadne umiestnený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval alebo nepoškodzoval cestu, nespôsoboval nadmerný hluk, neznečisťoval ovzdušie a nezakrýval ustanovené osvetlenie, odrazky, štátne poznávacie značky a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti; to platí aj pre zariadenie slúžiace na upevnenie a ochranu nákladu (plachta, reťaze, laná a pod.). Predmety, ktoré možno ľahko prehliadnuť (jednotlivé tyče, rúry, a pod.), nesmú po strane vyčnievať.

(2) Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako 1 m alebo ak náklad na motorovom vozidle alebo jazdnej súprave prečnieva do strany vonkajší okraj obrysových svetiel viac ako o 400 mm, a na nemotorovom vozidle jeho okraj viac ako o 400 mm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený červenou zástavkou s rozmermi najmenej 300 x 300 mm, za zníženej viditeľnosti vpredu neoslňujúcim bielym svetlom a bielou odrazkou a vzadu červeným svetlom a červenou odrazkou. Odrazky nesmú byť trojuholníkového tvaru a smú byť umiestnené najviac 1,5 m nad rovinou vozovky.

(3) Pri preprave poľnohospodárskych produktov (seno, slama a pod.) za nezníženej viditeľnosti neplatí ustanovenie odseku 2 o označení nákladu prečnievajúceho vozidlo do strany; za zníženej viditeľnosti sa použijú svetlá alebo odrazky.

(4) Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča alebo osôb prepravovaných vo vozidle ani bezpečnosť cestnej premávky.

(5) Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty (vo dvore, v priechode a pod.). Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

(6) Ďalšie podmienky prepravy nákladu včítane podmienky prepravy nebezpečných vecí ustanovujú osobitné predpisy.17)

ŠTVRTÁ ČASŤ

ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY

Dopravné značky a dopravné zariadenia

§ 44

(1) V cestnej premávke sa používajú zvislé dopravné značky (na tabuliach), vodorovné dopravné značky (na vozovke a súčastiach cesty) a dopravné zariadenia. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami (ďalej len „miestna úprava cestnej premávky“) je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.

(2) Svetelné signály sú nadradené dopravným značkám a pokyny príslušníkov alebo orgánov vojenskej poriadkovej služby a tankovej a automobilovej inšpekcie Československej ľudovej armády sú nadradené aj svetelným signálom.

(3) Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým zvislým dopravným značkám. Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie značka umiestnená na červenobielo pruhovanom stĺpiku (stojančeku) alebo na vozidle.

(4) Ak pri zmene miestnej úpravy cestnej premávky dôjde k nesúladu medzi zvislými a vodorovnými dopravnými značkami, sú zvislé dopravné značky nadradené vodorovným.

(5) Vyhotovenie a tvary symbolov dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť; to neplatí pre dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, ktoré môžu byť obrátené, a za symbolmi, číslicami a pod., ktoré sú uvedené len ako vzory. Podrobnosti o rozmeroch, farbách a presnom vyhotovení dopravných značiek a dopravných zariadení ustanovujú osobitné predpisy.18)

(6) Na dopravných značkách a ich stĺpikoch alebo na dopravných zariadeniach je zakázané umiestňovať čokoľvek, čo nesúvisí s dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. V blízkosti cesty sa nesmú umiestňovať také veci, ktoré by mohli viesť k zámene s dopravnou značkou alebo dopravným zariadením alebo ich zakrývali alebo ktoré by rozptyľovali pozornosť účastníka cestnej premávky alebo ho oslňovali. V blízkosti svetelných signalizačných zariadení sa nesmú umiestňovať svetelné zdroje, ktoré by mohli viesť k zámene so svetelnými signálmi.

§ 45

Zvislé dopravné značky sú:

a) výstražné značky, ktoré upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky hrozí nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť (č. A 1a až č. A 27);

b) zákazové značky, ktoré ukladajú účastníkovi cestnej premávky zákazy alebo obmedzenia (č. B 1 až č. B 32) ;

c) príkazové značky, ktoré ukladajú účastníkovi cestnej premávky príkazy (č. C 1a až č. C 10);

d) informatívne značky, ktoré poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie alebo slúžia na jeho orientáciu alebo mu ukladajú určité povinnosti (č. D 1a až č. D 50b);

e) dodatkové tabuľky, ktoré spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam dopravnej značky, pod ktorou sú umiestnené (č. E 1 až č. E 10).

§ 46

Vodorovné dopravné značky (č. V 1a až č. V 14) sa používajú samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými značkami, prípadne s dopravnými zariadeniami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú. Vodorovné dopravné značky sú vyznačené farbou alebo iným zrozumiteľným spôsobom; prechodná zmena miestnej úpravy cestnej premávky je vyznačená oranžovou farbou.

§ 47

Dopravnými zariadeniami sú najmä:

a) svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 1a až č. S 9g);

b) dopravné kužele (č. Z 1);

c) zábrany na označovanie uzávierok alebo prekážok (č. Z 2a a č. Z 2b);

d) žlté a čierne pruhy označujúce trvalé prekážky (č. Z 2c);

e) vodiace tabule (č. Z 3);

f) smerovacie dosky (č. Z 4);

g) zastavovacie terče (č. Z 5a a č. Z 5b);

h) výstražné a svetelné majáčiky označujúce dopravné ostrovčeky, prípadne prekážky cestnej premávky;

i) smerové stĺpiky;

j) odrazky vyznačujúce okraj cesty v oranžovej farbe vpravo a v bielej farbe vľavo v smere jazdy;

k) dopravné hlásnice;

l) výstražné prerušované oranžové alebo žlté svetlá umiestnené na dopravných kuželoch, dopravných hlásniciach, zábranách, smerovacích doskách a pod. upozorňujúce vodičov na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť;

m) odrazové zrkadlá;

n) zábradlia, zvodidlá a pod.

§ 48

(1) Dopravné značky a dopravné zariadenia sa smú používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný dôležitý verejný záujem.

(2) Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení v jednotlivých prípadoch určí

a) okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti po prerokovaní s príslušným cestným správnym orgánom19) a v Prahe, Bratislave, Brne a Ostrave cestné správne orgány so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu Verejnej bezpečnosti; použitie dopravných značiek č. A 23, č. A 24, č. A 25a až č. A 25c a značky č. C 2, ak sa má umiestniť pred železničným priecestím, sa prerokuje tiež s príslušným dráhovým správnym orgánom,

b) dráhový správny orgán po prerokovaní s príslušným cestným správnym orgánom, správcom komunikácie a s príslušným dopravným inšpektorátom Verejnej bezpečnosti, ak ide o dopravné značky č. A 26a a č. A 26b a dopravnú značku č. C 1b, ak sa má umiestniť pred prechodom električkovej dráhy,

c) na diaľnici Ministerstvo vnútra a životného prostredia Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní s príslušným cestným správnym orgánom,

d) na účelových komunikáciách ich správca so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu Verejnej bezpečnosti a príslušného cestného správneho orgánu.

(3) Podľa predchádzajúceho odseku možno povoliť používanie prenosných zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení na zabezpečenie niektorých činností na ceste (údržba alebo čistenie cesty, meranie a pod.) a na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia sa smú používať len po nevyhnutne potrebný čas.

(4) O povolení vyhradeného parkoviska rozhoduje cestný správny orgán so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu Verejnej bezpečnosti.

Riadenie premávky svetelnými signálmi

§ 49

(1) Pri riadení premávky na križovatke sa používajú najmä svetelné signály trojfarebnej sústavy s plnými kruhovými svetlami alebo so svetlami so smerovými šípkami.

(2) Pri riadení premávky na križovatke znamená pre vodiča

a) signál s červeným svetlom „Stoj!“ povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5, č. 6a alebo č. V 6b), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením,

b) signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „Pozor!“ povinnosť pripraviť sa na jazdu,

c) signál so zeleným plným kruhovým svetlom „Voľno“ možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní, môže odbočiť vpravo alebo vľavo. Ak svieti signál pre opustenie križovatky (č. S 4) umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, neplatí pre odbočovanie vľavo ustanovenie § 19 odseku 4,

d) signál so žltým svetlom „Pozor!“ povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5, č. V 6a alebo č. V 6b), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením; ak je však toto vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde. Ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi,

e) signál so zelenou smerovou šípkou alebo šípkami možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým šípka alebo šípky ukazujú. Ak zelená šípka smeruje vľavo, neplatí pre odbočovanie vľavo ustanovenie § 19 odseku 4. Signál žltého svetla v tvare chodca (č. S 3c), ktorým je doplnený signál so zelenou šípkou smerujúcou vpravo alebo vľavo, upozorňuje vodiča, že pri jazde smerom, ktorým táto šípka ukazuje, križuje smer chôdze prechádzajúcich chodcov.

f) signál doplnkovej zelenej šípky alebo šípok svetiaci súčasne so signálom s červeným svetlom „Stoj!“ alebo so žltým svetlom „Pozor!“ možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým šípka alebo šípky ukazujú; pritom vodič musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere a nesmie ohroziť chodcov prechádzajúcich vo voľnom smere.

(3) Pri riadení premávky mimo križovatky (pred priechodom pre chodcov, pred neprehľadným miestom a pod.) platí obdobne ustanovenie odseku 2.

§ 50

(1) Ak sa používa rýchlostný signál s premenlivým signálnym znakom (č. S 8a) alebo rýchlostný signál s viacerými signálnymi znakmi (č. S 8b), označuje rozsvietené číslo rýchlosť v km.h-1, pri dodržaní ktorej dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom „Voľno“.

(2) Ak sa používa ten istý jazdný pruh striedavo pre jeden i druhý smer jazdy, je premávka na tomto pruhu riadená signálom pre zakázaný vjazd (č. S 5a) a signálom pre voľný vjazd do jazdného pruhu (č. S 5b).

(3) Pri riadení premávky pri čiastočných uzavierkach cesty, pri práci na ceste alebo z iných dôvodov sa používajú prenosné signalizačné zariadenia trojfarebnej alebo dvojfarebnej sústavy s plnými kruhovými svetlami. Ustanovenie § 49 ods. 2 potom platí obdobne.

(4) V osobitných prípadoch, napríklad na zabezpečenie vjazdu električky na cestu, sa používa signál s červeným svetlom „Stoj!“, ktorému predchádza signál so žltým svetlom „Pozor!“; vodič musí zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5, č. V 6a alebo č. V 6b), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením.

(5) Signál dvoch vedľa seba umiestnených striedavo prerušovaných svetiel znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením.

(6) Ak sú na cestičkách pre cyklistov zriadené svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi č. S 7a, č. S 7b a č. S 7c, platí obdobne ustanovenie § 49 ods. 2. To platí aj vtedy, ak je signál s plnými kruhovými svetlami doplnený bielou tabuľkou s vyobrazením bicykla.

(7) Ak sú zriadené svetelné signalizačné zariadenia so signálmi pre električky, potom ich význam pre vodičov električiek vyplýva z toho, ktoré svetlá sú rozsvietené (č. S 9a až č. S 9g). Tieto signály sa môžu použiť aj na jazdných pruhoch vyhradených pre autobusy mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusy.

(8) Ak svetelné signalizačné zariadenie nie je vybavené signálom so žltým svetlom „Pozor!“, platí pri rozsvietení signálu na zastavenie vozidla obdobne ustanovenie § 49 ods. 2 písm. d) prvej vety.

(9) Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť.

§ 51

(1) Pre chodcov sa používajú signály dvojfarebnej sústavy:

a) signál pre chodcov so znamením „Voľno“ (č. S 6b) znamená, že chodec môže prechádzať vozovku; ak sa potom rozsvieti signál č. S 6a, smie dokončiť prechádzanie k svetelnému signalizačnému zariadeniu s týmto signálom;

b) signál pre chodcov so znamením „Stoj!“ (č. S 6a) znamená, že chodec nesmie vstupovať na vozovku.

(2) Tam, kde sú svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov vybavené tlačidlom pre svetelné signály, smie chodec po stlačení tlačidla vstúpiť na vozovku až na znamenie signálu č. S 6b.

§ 52

Riadenie premávky pokynmi príslušníka

(1) Premávku na križovatke riadí príslušník v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk; pritom spravidla používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke. Jeho pokyny znamenajú pre vodičov i chodcov:

a) „Stoj!“ pre smer, ku ktorému stojí príslušník čelom alebo chrbtom. Vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,

b) „Pozor!“, ak príslušník vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou. Vodič vozidla idúceho zo smeru, pre ktorý bola predtým premávka zastavená, je povinný sa pripraviť na jazdu. Vodič vozidla idúceho v smere predtým voľnom je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky; ak je už však tak blízko, že by nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde,

c) „Voľno“ pre smer, ku ktorému stojí príslušník bokom; vodič vozidla môže pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní, môže odbočiť vpravo alebo vľavo,

d) ak má príslušník pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!“ pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k chrbtu a pravému boku príslušníka a „Voľno“ pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k ľavému boku príslušníka. Vodičovi vozidla prichádzajúceho smerom k čelu príslušníka je dovolené odbočovať len vpravo. Chodci smú prechádzať vozovku len za chrbtom príslušníka.

(2) Pri pokynoch „Stoj!“ a „Voľno“ môže príslušník upažiť obe alebo jednu ruku; obe ruky môže pripažiť, ak na riadenie premávky postačí postoj. To neplatí pre pokyn uvedený v ustanovení odseku 1 písm. d).

(3) Príslušník môže pri riadení premávky dávať okrem pokynov uvedených v ustanovení odseku 1 aj iné pokyny („Zrýchliť jazdu!“ vodorovným kývaním ruky cez stred tela, „Spomaliť jazdu!“ kývaním ruky hore a dole a pod.). Na zdôraznenie svojho pokynu môže príslušník použiť znamenie píšťalkou.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia aj pri riadení premávky orgánom vojenskej poriadkovej služby a tankovej a automobilovej inšpekcie Československej ľudovej armády.

§ 53

Oprávnenie na zastavovanie vozidiel

(1) Zastavovať vozidlá sú oprávnení

a) príslušníci v rovnošate,

b) príslušníci Pohraničnej stráže v rovnošate v blízkosti štátnych hraníc,

c) členovia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom,20)

d) orgány vojenskej poriadkovej služby a tankovej a automobilovej inšpekcie Československej ľudovej armády,

e) iné osoby, pre ktoré toto oprávnenie vyplýva z ustanovení tejto vyhlášky [§ 27, písm. e), § 38 ods. 2 písm. a), § 40 ods. 1, § 57 ods. 6, § 60 ods. 3, čl. 2 ods. 5 prílohy], a osoby pribrané na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov, ak je to nevyhnutne potrebné.

(2) Znamenie na zastavenie vozidla dávajú osoby uvedené v ustanovení odseku 1 písm. a) až d) vztýčením ruky alebo zastavovacieho terča (č. Z 5a) a za zníženej viditeľnosti červeným svetlom, ktorým pohybujú v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla dávajú toto znamenie kývaním ruky hore a dole alebo vysunutým zastavovacím terčom, prípadne rozsvietením nápisu „STOP“ umiestneného na vozidle. Pre pracovníkov dráhy platí pri zastavovaní vozidiel ustanovenie § 27 písm. e). Osoby uvedené v ustanovení odseku 1 písm. e) dávajú znamenie na zastavenie vozidla vztýčenou rukou; smú však tiež používať zastavovací terč (č. Z 5b). Pri trhacích prácach v lomoch, údržbe cesty a pod. sa ako znamenie na zastavenie vozidla používa červená zástavka.

(3) Znamenie na zastavení vozidla sa musí dávať včas a zreteľne s ohľadom na okolnosti cestnej premávky tak, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky.

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE NIEKTORÝCH ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY

Chodci

§ 54

(1) Chodec musí používať predovšetkým chodník; po chodníku sa chodí vpravo. Kde chodník nie je alebo je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici, a kde nie je krajnica alebo je neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky; to platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici. Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať, pokiaľ v tejto vyhláške nie je ustanovené inak.

(2) Chodci smú ísť po krajnici alebo pri okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, pokiaľ tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku.

(3) Osoba pohybujúca sa pomocou ručného alebo motorového vozíka pre invalidov smie použiť ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky; ak použije chodník, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel s objemom valcov do 50 cm3, smie použiť chodník, len ak neohrozí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky. Osoba pohybujúca sa po chodníku na lyžiach, kolieskových korčuliach a pod. nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

§ 55

(1) Ak je v blízkosti križovatka s riadenou premávkou, priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, smie chodec prechádzať len na týchto miestach. Dopravnou značkou č. C 10 môže sa chodcom aj v iných prípadoch prikázať, aby použili priechod, nadchod alebo podchod. Chodec nesmie prekonávať zábradlie, zábrany a pod.

(2) Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Mimo priechodu sa smie vozovka prechádzať len kolmo na jej os. Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať alebo zastavovať. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy; ak sa nachádza na vozovke, musí im bez meškania uvoľniť priestor pre prejdenie.

(3) Chodci, ktorí prechádzajú na priechode pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí tiež voči vodičom odbočujúcim na cestu, po ktorej chodci prechádzajú. V iných prípadoch smú chodci prechádzať vozovku, len pokiaľ s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy.

§ 56

Pre chodcov platia primerane aj ustanovenia o železničných precestiach (§ 26 až 28).

§ 57

Útvary chodcov

(1) Pre organizovaný útvar chodcov (útvar ozbrojených šíl, útvar školskej mládeže, sprievod a pod.) platia primerane práva a povinnosti vodičov podľa ustanovení § 8 až 15, § 18 až 23, § 25 až 29, § 35, § 38 a ustanovenia štvrtej časti.

(2) Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim bielym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným svetlom.

(3) Za dodržiavanie ustanovení odsekov 1 a 2 zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá.

(4) Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo; pritom nemusí byť označený podľa ustanovenia odseku 2.

(5) Pre organizovanú skupinu detí, ktoré doposiaľ nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia pre chodcov.

(6) Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré doposiaľ nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, je oprávnený pri prechádzaní vozovky zastavovať vozidlá.

§ 58

Jazda na bicykli

(1) Na bicykli sa jazdí pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa ísť po pravej krajnici.

(2) Cyklisti smú ísť len jednotlivo za sebou. Cyklista nesmie ísť bez držania kormidiel, držať sa iného vozidla, viesť za jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa alebo iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na šliapadlách. Na jednomiestnom bicykli nie je dovolené jazdiť dvom; ak je však bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, smie osoba staršia ako 15 rokov viezť osobu mladšiu ako 7 rokov.

(3) Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste, s výnimkou poľných a lesných ciest a obytných zón, ísť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala.

(4) Za bicykel sa smie pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 800 mm, má vzadu dve červené odrazky netrojúholníkového tvaru umiestnené čo najbližšie k bočným obrysom vozíka a je spojený s bicyklom pevným spájacím zariadením. Ak prívesný vozík alebo jeho náklad zakrýva za zníženej viditeľnosti zadné obrysové červené svetlo bicykla, musí sa prívesný vozík opatriť vľavo vzadu červeným svetlom.

§ 59

Jazda so záprahovými vozidlami a ručnými vozíkmi

(1) Pohoničom smie byť len osoba staršia ako 15 rokov. Vedľa záprahového vozidla musí pohonič ísť po pravej strane. Pred opustením vozidla musí vozidlo zabrzdiť, uvoľniť vnútorné postrannice a na svahu podložiť kolesá.

(2) Osoba tlačiaca alebo ťahajúca ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm musí ísť pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie ísť po pravej krajnici. Za zníženej viditeľnosti sa musí táto osoba alebo vozík označiť na ľavej strane neoslňujúcim bielym svetlom.

(3) Na ceste I. triedy a ceste pre medzinárodnú premávku je v čase od 23. hodiny do 4. hodiny zakázaná jazda so záprahovými vozidlami a s ručnými vozíkmi uvedenými v ustanovení odseku 2.

§ 60

Jazda na zvieratách a vedenie a hnanie zvierat

(1) Pre jazdca na zvierati a pre sprievodcu vedených a hnaných zvierat platia primerane práva a povinnosti vodiča podľa ustanovení § 8 až 15, § 18 až 23, § 25 až 29, § 34, § 35, § 38 a ustanovenia štvrtej časti.

(2) Na ceste, s výnimkou poľných a lesných ciest, smie ísť na zvierati len jazdec starší ako 15 rokov. Pritom musí ísť pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú alebo neobmedzujú chodci, smie ísť po pravej krajnici. Jazdci na zvieratách smú ísť len jednotlivo za sebou. Jazdec smie viesť len jedno zviera.

(3) Sprievodca smie viesť najviac dve zvieratá, ktoré musia byť navzájom priviazané. Zvieratá sa smú viesť a hnať len tak, aby cestná premávka nebola ohrozovaná a aby bola čo najmenej obmedzovaná. Hnané zvieratá musí sprevádzať potrebný počet sprievodcov starších ako 15 rokov, ktorí sú oprávnení zastavovať vozidlá, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

(4) Za zníženej viditeľnosti musí byť jazdec na zvierati označený na ľavej strane neoslňujúcim bielym svetlom; ak ide o útvar jazdcov, musí byť neoslňujúcim bielym svetlom označený prvý jazdec a červeným svetlom posledný jazdec. Sprievodca vedených a hnaných zvierat musí byť za zníženej viditeľnosti označený neoslňujúcim bielym svetlom. Od súmraku do svitania je zakázané používať na jazdu na zvieratách a na vedenie zvierat cesty I. alebo II. triedy alebo cesty pre medzinárodnú premávku.

(5) Voľné pobehovanie domácich zvierat na ceste je zakázané.

(6) Ďalšie podmienky hnania zvierat ustanovujú osobitné predpisy.21)

ŠIESTA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREMÁVKE NA DIAĽNICI A CESTE PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ

§ 61

Ustanovenia o premávke na diaľnici platia aj na ceste pre motorové vozidlá.

§ 62

(1) Na diaľnici je dovolená len premávka motorových vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia povolená rýchlosť5) nie je nižšia ako 50 km.h-1.

(2) Vodič smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať len na miestach na to určených.

(3) Pred vojdením do prebežných pruhov diaľnice musí vodič použiť pripájací pruh; kde pripájací pruh nie je, musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch.

§ 63

(1) Vodičovi na diaľnici je zakázané

a) zastavenie a státie inde než na miestach označených ako parkovisko. Pri núdzovom státí (§ 24 ods. 3) musí vozidlo stáť na krajnici, a len ak to nie je možné, na vozovke. Také vozidlo musí vodič vždy označiť ako prekážku cestnej premávky; ak ide o motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom,9) musí vodič trojuholník umiestniť vo vzdialenosti najmenej 100 m za vozidlom,

b) otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás včítane miest, kde je pás prerušený.

(2) Ak vodič zistí počas jazdy na vozidle alebo náklade závadu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť najmenej 50 km.h-1, musí diaľnicu opustiť na najbližšom výjazde.

(3) Vlečenie motorového vozidla je dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice. Vozidlo smie byť vlečené len k najbližšiemu výjazdu, kde musí diaľnicu opustiť.

§ 64

Ak v tejto časti nie je ustanovené inak, platia pre premávku na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá ostatné ustanovenia tejto vyhlášky.

SIEDMA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREMÁVKE V OBYTNEJ A PEŠEJ ZÓNE

§ 65

(1) V obytnej a pešej zóne smú chodci používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje ustanovenie § 54. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.

(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám vyznačeným v spodnej časti dopravnej značky č. D 50a.

(3) V obytnej a pešej zóne smie vodič ísť rýchlosťou najviac 20 km.h-1. Pritom musí dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť: v prípade nevyhnutnosti musí zastaviť vozidlo. Státie je dovolené len na miestach označených ako parkovisko.

(4) V obytnej a pešej zóne musia chodci umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti hrajúce sa v obytnej zóne.

§ 66

Ak v tejto časti nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej a pešej zóne ostatné ustanovenia tejto vyhlášky.


ÔSMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 67

(1) Súčasťou tejto vyhlášky je príloha s vyobrazením, číslami a významom dopravných značiek, dopravných zariadení a rôznych označení.

(2) Ak v tejto vyhláške nie je ustanovené inak, ustanovenia platné

a) pre prívesy sa vzťahujú aj na návesy,

b) pre motocykle sa vzťahujú aj na skútre, mopedy, motocyklové trojkolky a bicykle s pomocným motorčekom.

§ 68

Výnimky

(1) Výnimku z ustanovení § 6 ods. 1 a 2, § 16 ods. 2, § 34 ods. 4, § 39 ods. 2 a § 62 ods. 1 povoľuje príslušný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti; výnimku presahujúcu jeho pôsobnosť povoľuje Ministerstvo vnútra a životného prostredia Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky. Výnimku z ostatných ustanovení možno povoliť len v mimoriadnych a celkom nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.

(2) Výnimku z miestnej úpravy cestnej premávky môže povoliť ten orgán, ktorý miestnu úpravu určil; pritom postupuje obdobne ako pri určení tejto úpravy.

(3) Výnimku, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť aj príslušník na mieste samom.

(4) Povolené výnimky sa smú používať len v nevyhnutne potrebnej miere, najmä s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

(5) Označenie vozidiel č. O 1 až č. O 3 smú používať len osoby, ktoré ho dostanú od príslušnej organizácie sväzu invalidov alebo od obdobnej organizácie v zahraničí. V jednotlivých prípadoch, a ak to naliehavo treba, nemusia o nevyhnutne potrebný čas vodiči vozidiel s označením č. O 2 dodržiavať zákaz státia a vodiči vozidiel s označením č. O 1 zákaz státia vyplývajúci zo značky č. B 29; pritom sa nesmie bezpečnosť cestnej premávky.

(6) Osoby pracujúce na ceste, ktoré sú zreteľne označené, nemusia dodržiavať tie ustanovenia, pri ktorých to nie je možné pre povahu ich práce.

(7) Dňom účinnosti tejto vyhlášky strácajú platnosť výnimky povolené podľa predchádzajúceho predpisu.

§ 69

Prechodné a zrušovacie ustanovenie

(1) Dopravné značky a dopravné zariadenia ustanovené v prílohe vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky platia do 31. decembra 1994 súčasne s dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami ustanovenými v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky v znení vyhlášky č. 136/1978 Zb. a vyhlášky č. 70/1979 Zb.

§ 70

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Minister:

Ing. Kincl v. r.


Príloha vyhlášky č. 99/1989 Zb.

I. diel

VYOBRAZENIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A RÔZNYCH OZNAČENÍ

Obrázok 01

II. DIEL

VÝZNAM DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ

ČASŤ I

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Čl. 1

Výstražné značky

(1) K značke č. A 3:

Značka „Križovatka“ (č. A 3) upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami, v obci sa spravidla nepoužíva.

(2) K značke č. A 4:

Značka „Križovatka s vedľajšou cestou“ (č. A 4) upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou mimo obce a označuje hlavnú cestu.

(3) K značkám č. A 5a a č. A 5b:

Značka „Nebezpečné klesanie“ (č. A 5a) upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným (kde sa nachádza železničné priecestie a pod.). Vždy je vyznačený skutočný sklon. To platí obdobne aj pre značku „Nebezpečné stúpanie“ (č. A 5b).

(4) K značkám č. A 6a a č. A 6b:

Značka „Zúžená vozovka (z oboch strán)“ (č. A 6a) alebo značka „Zúžená vozovka (z jednej strany)“ (č. A 6b), ktorej symbol môže byť obrátený, upozorňuje na miesto, kde je zúžená vozovka, kde sa približuje koľaj električky k chodníku a pod.

(5) K značke č. A 9:

Značka „Premávka v oboch smeroch“ (č. A 9) upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku v príslušnej časti vozovky dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka „Jednosmerná premávka“ (č. D 4b). Značka č. A 9 sa používa aj pri ukončení smerového rozdelenia cesty.

(6) K značke č. A 10:

Značka „Svetelné signály“ (č. A 10) upozorňuje vodiča na miesto, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak neočakával, alebo kde nie sú viditeľné z dostatočnej vzdialenosti.

(7) K značke č. A 11:

Značka „Pozor, priechod pre chodcov“ (č. A 11) upozorňuje vopred na priechod pre chodcov.

(8) K značke č. A 15:

Značka „Práca na ceste“ (č. A 15) upozorňuje na prácu na ceste, prípadne aj súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

(9) K značke č. A 16:

Značka „Bočný vietor“ (č. A 16) upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

(10) K značke č. A 19:

Značka „Cyklisti“ (č. A 19) upozorňuje na miesto, kde cyklisti vchádzajú na vozovku alebo ju prechádzajú.

(11) K značke č. A 20:

Značka „Lietadlá“ (č. A 20) upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá.

(12) K značke č. A 22:

Značka „Iné nebezpečenstvo“ (č. A 22) upozorňuje na iné nebezpečné miesta než na tie, ktoré možno označiť inou značkou. Druh nebezpečenstva je vyznačený na dodatkovej tabuľke vhodným symbolom alebo nápisom.

(13) K značkám č. A 23 až č. A 26b:

Železničné priecestie sa označuje značkou „Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové“ (č. A 26a) alebo značkou „Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové“ (č. A 26b), ktorá je umiestnená tesne pred železničným priecestím. Na železničné priecestie vopred upozorňujú značky „Návestná tabuľa“ (č. A 25a až č. A 25c) umiestnené vo vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred železničným priecestím. Nad značkou č. A 25a je umiestnená značka „Železničné priecestie so závorami“ (č. A 23) alebo značka „Železničné priecestie bez závor“ (č. A 24). Ak je vzdialenosť medzi dvoma železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka č. A 23 alebo značka č. A 24 nad značkou č. A 25b, a ak je táto vzdialenosť kratšia ako 160 m, nad značkou č. A 25c; ak je táto vzdialenosť kratšia ako 80 m, používa sa značka č. A 25c, nad ktorou je značka č. A 23 alebo značka č. A 24 s dodatkovou tabuľkou „Vzdialenosť“ (č. E 3a) udávajúca vzdialenosť k priecestiu. Ak je vzdialenosť medzi dvoma priecestiami kratšia ako 30 m, je značka pre obe priecestia spoločná; ak ide o železničné priecestia bez závor, je pod značkou č. A 24 umiestnená dodatková tabuľka „Počet“ (č. E 1) s nápisom „2X“. Pre označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka „Smerová šípka“ (č. E 7) umiestnená nad značkami č. A 25a až č. A 25c. Ak sa však priecestie nachádza na ceste menšieho dopravného významu, označuje sa len na tejto ceste, a ak je jeho vzdialenosť od križovatky menšia ako 80 m, používa sa aj tu dodatková tabuľka č. E 3a udávajúca vzdialenosť k priecestiu. Na vyznačenie tvaru kríženia cesty s dráhou možno použiť dodatkovú tabuľku „Tvar kríženia cesty s dráhou“ (č. E 10), ktorá sa umiestňuje nad značkou č. A 25c. Značky č. A 25a až č. A 25c sa nepoužívajú pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou „Daj prednosť v jazde električke!“ (č. C 1b).

(14) K značke č. A 27:

Značka „Električka“ (č. A 27) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, najmä na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.

Čl. 2

Zákazové značky

(1) K značke č. B 4:

Značka „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“ (č. B 4) platí aj pre ťahače prívesu, ťahače návesu a špeciálne automobily odvodené od nákladného automobilu alebo autobusu; neplatí však pre obytné automobily.

(2) K značke č. B 6:

Značka „Zákaz vjazdu traktorov“ (č. B 6) platí aj pre jednonápravové kultivačné traktory, motorové dopravné vozíky, motorové ručné vozíky, samohybné poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.

(3) K značke č. B 10:

Značka „Zákaz vjazdu ručných vozíkov“ (č. B 10) zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm.

(4) K značke č. B 12:

Značka „Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel“ (č. B 12) zakazuje vjazd vozidlám vyznačených druhov; tieto druhy vozidiel sa vyznačujú symbolmi zo značiek č. B 3 až č. B 10.

(5) K značke č. B 13:

Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okamžitej hmotnosti vzťahuje na jednotlivé vozidlá súpravy. Ak je značka č. B 13 doplnená dodatkovou tabuľkou s nápisom „Jediné vozidlo ... t“, smie do takto označeného úseku vojsť vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť, a ak ide o súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj na značke, nie však údaje na tabuľke; vodič je povinný zabezpečiť, aby do takého úseku nevchádzali súčasne zo žiadneho smeru iné vozidlá; za tým účelom možno zastavovať iné vozidlá.

(6) K značke č. B 15:

Pre značku „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu“ (č. B 15) je rozhodujúca okamžitá šírka včítane nákladu.

(7) K značke č. B 16:

Pre značku „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu“ (č. B 16) je rozhodujúca okamžitá výška včítane nákladu.

(8) K značke č. B 17:

Pre značku „Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu“ (č. B 17) je rozhodujúca okamžitá dĺžka včítane nákladu.

(9) K značke č. B 18:

Značka „Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad“ (č. B 18) zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavý alebo inak nebezpečný náklad a označeným podľa osobitných predpisov.17)

(10) K značke č. B 19:

Značka „Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody“ (č. B 19) zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim ropu alebo ropné materiály alebo iné látky, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie vody. Množstvo a prípadne aj povaha nákladu môžu byť uvedené na dodatkovej tabuľke.

(11) K značke č. B 20a:

Značka „Najvyššia povolená rýchlosť“ (č. B 20a) zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za hodinu vyjadrenú číslom na značke.

(12) K značke č. B 21a:

Značka „Zákaz predchádzania“ (č. B 21a) zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo. Motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

(13) K značke č. B 22a:

Značka „Zákaz predchádzania pre nákladné automobily“ (č. B 22a) zakazuje vodičovi nákladného automobilu s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg predchádzať motorové vozidlo vľavo. Motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

(14) K značke č. B 27:

Značka „Povinnosť zastaviť vozidlo“ (č. B 27) zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti značky sa uvádza preklad nápisu „CLO“ v jazyku susedného štátu. Ak je na tejto značke namiesto nápisu „CLO“ nápis „STOP“, značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na mieste uvedenom v spodnej časti značky („VB“, „KONTROLA“ a pod.).

(15) K značkám č. B 28 a č. B 29:

Na značkách „Zákaz zastavenia“ (č. B 28) a „Zákaz státia“ (č. B 29) môže byť v dolnej časti červeného kruhu vyznačená doba, po ktorú zákaz platí.

(16) K značke č. B 31:

Značka „Iný zákaz“ (č. B 31) určuje iný zákaz než ten, ktorý možno vyznačiť inou značkou. Zákaz je vyjadrený nápisom na značke („Nakladanie a skladanie zakázané“ a pod.). Ak sa použije nápis „Prejazd zakázaný“, nesmie vodič prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil (za účelom naloženia alebo zloženia nákladu a pod.).

(17) K značke č. B 32:

Značka „Koniec viacerých zákazov“ (č. B 32) zrušuje platnosť značiek „Najvyššia dovolená rýchlosť“ (č. B 20a), „Zákaz predchádzania“ (č. B 21a), „Zákaz predchádzania pre nákladné automobily“ (č. B 22a) a „Najnižšia dovolená rýchlosť“ (č. C 6a), ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne.

Čl. 3

Príkazové značky

(1) K značkám č. C 1a a č. C 2:

Značka „Daj prednosť v jazde!“ (č. C 1a) alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“ (č. C 2) označuje vedľajšiu cestu. Tieto značky sa môžu používať aj vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo na mieste, kde treba vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde. Značka č. C 2 sa používa aj pred železničným priecestím, kde treba vodičovi prikázať zastavenie vozidla.

(2) K značke č. C 1b:

Značka „Daj prednosť v jazde električke!“ (č. C 1b) sa používa na mieste, kde v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke.

(3) K značke č. C 3:

Značka „Kruhový objazd“ (č. C 3) prikazuje jazdu po kruhovom objazde v smere šípok zobrazených na značke.

(4) K značkám č. C 4a až č. C 4f:

Značky „Prikázaný smer jazdy“ (č. C 4a až č. C 4f) prikazujú jazdu smerom, ktorým šípka alebo šípky ukazujú.

(5) K značkám č. C 5a až č. C 5c:

Značky „Prikázaný smer obchádzania“ (č. C 5a až č. C 5c) prikazujú obchádzať ostrovček, prekážku a pod. len v smere vyznačenom šípkou alebo šípkami.

(6) K značkám č. C 7 až č. C 9:

Značka „Cestička pre chodcov“ (č. C 7) prikazuje chodcom použiť takto označený pruh alebo cestičku, kde platí primerane ustanovenie § 54 ods. 1 a 3.

Značka „Cestička pre cyklistov“ (č. C 8) prikazuje cyklistom použiť takto označený pruh alebo cestičku; pruh alebo cestičku smie použiť aj osoba vedúca bicykel.

Značka „Cestička pre chodcov a cyklistov“ (č. C 9) prikazuje chodcom a cyklistom použiť takto označený spoločný pruh alebo cestičku; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť.

Iným účastníkom cestnej premávky, než pre ktorých sú tieto pruhy alebo cestičky určené, je ich používanie zakázané.

(7) K značke č. C 10:

Značka „Iný príkaz“ (č. C 10) ukladá iný príkaz než ten, ktorý možno uložiť inou značkou. Príkaz je vyjadrený nápisom na značke („Rozsvieť svetlá“, „Prejdi na druhú stranu“ a pod.).

(8) K značkám č. C 7 až č. C 10:

Na ukončenie platnosti značiek č. C 7 až č. C 10 možno použiť zhodné značky doplnené červeným šikmým pruhom.

Čl. 4

Informatívne značky

(1) K značke č. D 1a:

Značka „Hlavná cesta“ (č. D 1a) označuje hlavnú cestu, a to najmä v obci.

(2) K značke č. D 1b:

Značka „Koniec hlavnej cesty“ (č. D 1b) informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavná.

(3) K značkám č. D 2 a č. D 3:

Značky „Okruh“ (č. D 2) a „Zmena smeru okruhu“ (č. D 3) označujú okruh zriadený pre obchádzanie obce alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce.

Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a pod.

(4) K značkám č. D 4a a č. D 4b:

Značky „Jednosmerná premávka“ (č. D 4a a č. D 4b) označujú jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ (č. B 2).

(5) K značke č. D 5:

Značka „Odporúčaná rýchlosť“ (č. D 5) vyjadruje číslom alebo číslami uvedenými na značke odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu za normálnych podmienok.

(6) K značke č. D 6:

Značka „Priechod pre chodcov“ (č. D 6) označuje priechod pre chodcov vyznačený značkou č. V 7 najmä tam, kde by ho inak vodič neočakával.

(7) K značke č. D 9a:

Značka „Slepá cesta“ (č. D 9a) označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

(8) K značkám č. D 11a až č. D 11g:

Značky „Parkovisko“ (č. D 11a až č. D 11g) označujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie. Symboly v spodnej časti značiek č. D 11b až č. D 11g, ktoré môžu byť obrátené, vyjadrujú dovolené spôsoby státia na parkovisku. Tieto symboly môžu byť vyznačené aj na dodatkovej tabuľke pod značkami č. D 11a, č. D 12, č. D 13a a č. D 13b. Poloha vozidla pri kolmom alebo šikmom státí musí zodpovedať polohe vyjadrenej symbolom uvedeným na značke alebo na dodatkovej tabuľke. Na miestach, kde je dovolené státie na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg a zvláštne motorové vozidlo.

(9) K značke č. D 12:

Údaje o tom, pre koho je parkovisko vyhradené (názov organizácie, štátna poznávacia značka, symbol označenia č. O 1 alebo č. O 2 a pod.) a prípadne v akom čase, sú uvedené na dodatkovej tabuľke umiestnenej pod značkou „Vyhradené parkovisko“ (č. D 12). Tieto údaje môžu byť uvedené aj na samotnej značke namiesto nápisu „RESERVÉ“ („TAXI“, „BUS“ a pod.). Mimo času, po ktorý je parkovisko vyhradené, smú na takto označenom mieste zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, pokiaľ to nie je inak zakázané.

(10) K značkám č. D 13a a č. D 13b:

Na mieste označenom značkou „Parkovisko s parkovacím kotúčom“ (č. D 13a) vodič musí pri začiatku státia umiestniť kotúč viditeľne vo vozidle a nastaviť na ňom čas začiatku státia, ktorý nesmie až do odjazdu meniť. Značka „Parkovisko s parkovacími hodinami“ (č. D 13b) označuje platené parkovisko; vodič sa musí riadiť údajmi na značke, dodatkovej tabuľke alebo na parkovacích hodinách.

(11) K značkám č. D 16a až č. D 16d, č. D 17 a č. D 18:

Značky „Jazdné pruhy“ (č. D 16a), „Zvýšenie počtu jazdných pruhov“ (č. D 16b), „Zníženie počtu jazdných pruhov“ (č. D 16c) a „Jazdný pruh pre pomalé vozidlá“ (č. D 16d) vyznačujú počet a usporiadanie jazdných pruhov. Značka č. D 16c tiež vyznačuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný. Značka č. D 16d vyznačuje zároveň prídavný jazdný pruh na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá určený pre motorové vozidlá, ktoré v takto označenom úseku nedosiahnu vyššiu rýchlosť ako 50 km.h-1. Značka „Jazdné pruhy pred križovatkou“ (č. D 17) vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy križovatkou. Symbol značiek (č. B 4, č. B 20a, č. C 6a a pod.) použitý na značke „Obmedzenie v jazdnom pruhu“ (č. D 18) vyjadruje obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu. To isté platí, ak sa tieto symboly použijú na značkách č. D 16b až č. D 16d a č. D 17. Platnosť obmedzenia v príslušnom jazdnom pruhu sa končí pri značkách č. D 16a až č. D 16d a č. D 17, na ktorých sa nepoužil symbol obmedzenia v jazdnom pruhu.

(12) K značke č. D 19a:

Značka „Vyhradený jazdný pruh“ (č. D 19a) vyznačuje jazdný pruh vyhradený pre autobusy mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusy a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom. Tento jazdný pruh je súčasne na ceste vyznačený vodorovnými značkami najmä č. V 1a alebo č. V 2a a nápisom „BUS“. V spodnej časti značky č. D 19a možno vyznačiť čas, po ktorý je jazdný pruh vyhradený. V priestore križovatky sa vyhradený jazdný pruh vyznačuje len vodorovnými značkami.

(13) K značke č. D 21:

Značka „Informácie“ (č. D 21) označuje miesto, kde možno dostať najmä turistické informácie.

(14) K značkám č. D 29a až č. D 29c:

Pre spoločnú zastávku električky a autobusu alebo trolejbusu a autobusu sa používa jedna značka so zodpovedajúcimi symbolmi.

(15) K značkám č. D 30 a až č. D 30f:

Značka „Návesť pred križovatkou“ (č. D 30a) informuje o názve najbližšej križovatky a o vzdialenosti k nej.

Značky „Návesť pred križovatkou“ (č. D 30b až č. D 30f) informujú na diaľnici, ceste pre motorové vozidlá alebo na inej dopravne významnej ceste o smere a prípadne o vzdialenosti k vyznačeným cieľom (obciam) a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.

(16) K značkám č. D 35a až č. D 35e:

Značky „Návesť pred križovatkou“ (č. D 35a a č. D 35b) informujú o smere k vyznačeným cieľom (obciam) z najbližšej križovatky. Značka č. D 35a informuje tiež o križovatke s cestou pre motorové vozidlá alebo s cestou s vyhradeným jazdným pruhom, pokiaľ je symbol značky č. D 15a nahradený nápisom „BUS“. Značky č. D 35c a č. D 35d informujú o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou. Značka č. D 35d informuje tiež o smere obchádzania. Značka č. D 35e informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo.

(17) K značkám č. D 36a až č. D 36d:

Značky „Smerová tabuľa“ (č. D 36a až č. D 36d) informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom (obciam) a o čísle cesty, ktoré sa vyznačuje v rámčeku.

(18) K značkám č. D 37a a č. D 37b:

Značka „Smerová tabuľa k miestnemu cieľu“ (č. D 37a) informuje o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce.

Značka „Smerová tabuľa k inému cieľu“ (č. D 37b) informuje vhodným nápisom alebo symbolom o smere, prípadne o vzdialenosti k inému cieľu než obci alebo jej časti.

(19) K značke č. D 40:

Značka „Cesta pre medzinárodnú premávku“ (č. D 40) môže byť vyhotovená v tvare šípky.

(20) K značke č. D 41:

Značka „Kilometrovník“ (č. D 41) vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku cesty.

(21) K značke č. D 43:

Značka „Iný názov“ (č. D 43) informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, časti obce a pod.

(22) K značkám č. D 44a až č. D 44d:

Značka „Návesť pred obchádzkou“ (č. D 44a a č. D 44b) a „Smerová tabuľa pre vyznačenie obchádzky“ (č. D 44c a č. D 44d) informujú o uzávierke cesty alebo obmedzení cestnej premávky a vyznačujú smer a priebeh obchádzky alebo odklonovej trasy. Na značke č. D 44a je podľa povahy uzávierky vyznačený symbol príslušnej zákazovej značky a dĺžka obchádzky.

(23) K značke č. D 45:

Značka „Zmena miestnej úpravy“ (č. D 45) upozorňuje vhodným nápisom a symbolom na zmenu miestnej úpravy cestnej premávky, zmenu v organizácii dopravy, neobvyklé stavebné usporiadanie cesty a pod.

(24) K značke č. D 48:

Značka „Návesť zmeny smeru jazdy“ (č. D 46) informuje najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste alebo do pôvodného smeru jazdy, ak je symbol šípky na značke obrátený.

(25) K značke č. D 47:

Značka „Obchádzanie električky“ (č. D 47) označuje miesto, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí v zastávke. Ak je značka doplnená vo svojej spodnej časti symbolom dodatkovej tabuľky č. E 4, vyznačuje úsek cesty, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.

(26) K značkám č. D 48a a č. D 48b:

Značky „Zóna s dopravným obmedzením“ (č. D 48a) a „Koniec zóny s dopravným obmedzením“ (č. D 48b) vyznačujú oblasť (časť obce a pod.), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek, pokiaľ miestnou úpravou cestnej premávky vnútri oblasti nie je určené inak. Dopravné obmedzenie týkajúce sa len určitých vozidiel, času a pod. sa vyznačuje v spodnej časti značiek vhodným nápisom alebo symbolom.

(27) K značkám č. D 50a a č. D 50b:

Značky „Pešia zóna“ (č. D 50a) a „Koniec pešej zóny“ (č. D 50b) vyznačujú oblasť (časť obce a pod.) určenú predovšetkým pre chodcov. V spodnej časti značiek sa vyznačuje vhodným nápisom alebo symbolom, ktorým vozidlám je vjazd do tejto oblasti povolený a prípadne v akom čase.

(28) K značkám č. D 51a a č. D 51b:

Značky „Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny“ (č. D 51a) a „Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny“ (č. D 51b) informatívne označujú začiatok a koniec obce v jazyku národnostnej menšiny.22)

Čl. 5

Dodatkové tabuľky

(1) Dodatkové tabuľky s nápismi alebo symbolmi spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam značky, pod ktorou sú umiestnené. Pokiaľ tým nie je narušená čitateľnosť značky, môžu sa nápisy alebo symboly vyznačiť priamo v spodnej časti značky.

(2) K dodatkovým tabuľkám č. E 2a až č. E 2d:

Dodatkové tabuľky „Tvar križovatky“ (č. 4 2a a č. E 2c) vyznačujú skutočný tvar križovatky a mimo tabuľky č. E 2a tiež hlavnú a vedľajšiu cestu. To isté vyznačuje tabuľka „Tvar dvoch križovatiek“ (č. E 2d) pre dve križovatky po sebe nasledujúce.

(3) K dodatkovým tabuľkám č. E 3a a č. E 3b:

Dodatková tabuľka „Vzdialenosť“ (č. E 3a) vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Značka č. C 1a, pod ktorou je umiestnená tabuľka č. E 3b, je predbežnou značku k značke č. C 2.

(4) K dodatkovej tabuľke č. E 4:

Dodatková tabuľka „Dĺžka úseku“ (č. E 4) vyznačuje dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

(5) K dodatkovej tabuľke č. E 5:

Dodatková tabuľka „Celková hmotnosť“ (č. E 5) umiestnená pod zákazovou značkou obmedzuje platnosť zákazu na vozidlo, ktorého celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na tabuľke. Pri jazdnej súprave rozhoduje súčet celkových hmotností vozidiel súpravy.

(6) K dodatkovým tabuľkám č. E 6a až č. E 6c:

Dodatková tabuľka „Za mokra“ (č. E 6a) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na podmienky mokrej vozovky. Tabuľka „Nebezpečenstvo poľadovice“ (č. E 6b) umiestnená pod značkou č. A 22 upozorňuje na nebezpečenstvo tvorenia poľadovice. Tabuľka „Nebezpečná krajnica“ (č. E 6c) umiestnená pod značkou č. A 22 upozorňuje na zníženú, inú nebezpečnú alebo chýbajúcu krajnicu.

(7) K dodatkovej tabuľke č. E 7:

Dodatková tabuľka „Smerová šípka“ (č. E 7) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

(8) K dodatkovým tabuľkám č. E 8a až č. E 8e:

Dodatkové tabuľky „Začiatok úseku“ (č. E 8a), „Priebeh úseku“ (č. E 8b), „Koniec úseku“ (č. E 8c) a „Úsek platnosti“ (č. E 8d a č. E 8e) vyznačujú úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou sú tabuľky umiestnené.

(9) K dodatkovej tabuľke č. E 9:

Dodatková tabuľka „Druh vozidla“ (č. E 9) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla.

(10) Dodatková tabuľka s nápisom „LEN ZÁSOBOVANIE“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a na vozidlá s označením. č. O 1 alebo č. O 2; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je umiestnená dodatková tabuľka s nápisom „MIMO ZÁSOBOVANIA“.

(11) Dodatková tabuľka s nápisom „LEN DOPRAVNÁ OBSLUHA“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby, na vozidlá s označením č. O 1 alebo č. O 2, vozidlá taxislužby a na vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo alebo garáž; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je umiestnená dodatková tabuľka s nápisom „MIMO DOPRAVNEJ OBSLUHY“.

(12) Výnimka z miestnej úpravy cestnej premávky pre vodičov električky sa vyznačuje na dodatkovej tabuľke, len pokiaľ to vyžaduje situácia v cestnej premávke.

Čl. 6

Platnosť zvislých dopravných značiek

(1) Zákazová alebo príkazová značka umiestnená nad vozovkou platí len pre jazdný pruh, nad ktorým je umiestnená.

(2) Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej značky sa končí na najbližšej križovatke, pokiaľ nie je skôr ukončený inak. Obmedzenie vyjadrené značkou č. B 20a sa končí tiež pri značkách č. D 38a a č. D 38b.

ČASŤ II

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Čl. 7

Pozdĺžne čiary

(1) K značkám č. V 1a a č. V1b:

Ak sú značkou „Pozdĺžna súvislá čiara“ (č. V 1a) alebo značkou „Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1b) oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, musí vodič ísť vpravo od tejto značky. tieto značky je zakázané prechádzať alebo ich nákladom presahovať, pokiaľ to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty alebo vchádzanie na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty.

(2) K značkám č. V 2a a č. V 2b:

Značky “Pozdĺžna prerušovaná čiara„ (č. V 2a a č. V 2b) sa smú prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V 2a s medzerami dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, než je dĺžka úsečiek, vyznačuje najmä jazdné pruhy. Značka č. V 2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky, než je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy, predchádza značke č. V 1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a pod.); značka môže byť doplnená značkou č. V 9b.

(3) K značke č. V 2c:

Značky “Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara„ (č. V 2c) vyznačujú jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy (§ 10 a 50 ods. 2); ak sa jazdný pruh takto nepoužíva, má značka č. V 2c rovnaký význam ako značky č. V 2a alebo č. V 2b.

(4) K značke č. V 3:

Ak sú značkou “Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou„ (č. V 3) oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, platí pre vodiča len význam pravej čiary z tejto dvojice čiar. Ak sú touto značkou vyznačené jazdné pruhy v jednom smere jazdy, platí pre vodiča význam bližšej čiary.

(5) K značke č. V 4:

Značka “Vodiaca čiara„ (č. V 4) vyznačuje okraj vozovky.

Čl. 8

Priečne čiary

K značkám č. V 5, č. V 6a a č. V 6b:

Značky “Priečna súvislá čiara„ (č. V 5), “Priečna súvislá čiara so symbolom, Daj prednosť v jazde!„ (č. V 6a) alebo “Priečna súvislá čiara s nápisom STOP„ (č. V 6b) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary pre zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka č. V 6b vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky “Stoj, daj prednosť v jazde!„ (č. C 2).

Čl. 9

Šípky

K značkám č. V 9a a č. V 9b:

Značka “Smerové šípky„ (č. V 9a) vyznačuje spôsob riadenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy križovatkou. Značka “Predbežné šípky„ (č. V 9b) vyznačuje blížiace sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary v súvislú čiaru; ak je umiestnená v osi jazdného pruhu, vyznačuje jeho blížiace sa ukončenie.

Čl. 10

Státie a parkovisko

K značkám č. V 10a až V 10d:

Značky “Státie„ (č. V 10a až V 10c) vyznačujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia. Značka “Vyhradené parkovisko„ (č. V 10d) s príslušným nápisom alebo len s písmenom “R„ vyznačuje priestor vyhradeného parkoviska.

Čl. 11

Zastávky a zákazy zastavenia a státia

(1) K značke č. V 11:

Značka “Zastávka autobusu alebo trolejbusu„ (č. V 11) a obdobná značka s nápisom “TRAM„ pre zastávku električky vyznačuje priestor zastávky uvedených vozidiel. Značka môže byť vyhotovená aj v bielej farbe.

(2) K značkám č. V 12a až č. V 12c:

Značka “Žltá kľukatá čiara„ (č. V 12a) vyznačuje priestor, kde je zakázané státie.

Značka “Žltá súvislá čiara„ (č. V 12b) vyznačuje úsek, kde je zakázané zastavenie a státie.

Značka “Žltá prerušovaná čiara„ (č. V 12c) vyznačuje úsek, kde je zakázané státie.

Čl. 12

Šikmé rovnobežné čiary

K značke č. V 13:

Značka “Šikmé rovnobežné čiary„ (č. V 13) vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo do neho nákladom zasahovať, pokiaľ to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty alebo vchádzanie na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty; pritom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

Čl. 13

Nápisy na ceste

K značke č. V 14:

Značka “Nápisy na ceste„ (č. V 14) vyjadruje rôzne dopĺňajúce údaje vhodnými nápismi (“BUS„, “TRAM„, “PRAHA„, “STOP„ a pod.) symbolmi a pod.

ČASŤ III

DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Čl. 14

Iné dopravné zariadenia

(1) K č. Z 1:

Dopravné kužele umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka č. V 1a, a to aj vtedy, ak sú umiestnené na značke č. V 2a, č. V 2b, č. V 2c alebo č. V 3. Môžu tiež vymedzovať priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.

(2) K č. Z 2a a č. Z 2b:

Zábrana pre označenie uzávierky (č. Z 2a) vyznačuje uzávierku celej šírky vozovky. Zábrana pre označenie uzávierky (č. Z 2b) vyznačuje uzavretie časti šírky vozovky; šípky smerujú k voľnej časti vozovky.

(3) K č. Z 2c:

Žlté a čierne pruhy (č. Z 2c) označujú trvalú prekážku na ceste (pilier a pod.).

(4) K č. Z 3:

Vodiaca tabuľa (č. Z 3) označuje najmä nebezpečnú zákrutu.

(5) K č. Z 4:

Smerovacie dosky (č. Z 4) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. (úplné znenie č. 55/1984 Zb.).

2) § 13 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

3) Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.

4) § 6 zákona ČNR č. 37/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
§ 6 zákona SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.

5) § 81 ods. 1 vyhlášky č. 41/1984 Zb.

6) Osobné automobily Zboru národnej bezpečnosti majú toto farebné vyhotovenie a označenie:
- základná farba vozidla - tmavá chrómová žlť (č. odtieňa 6400).
- predné a zadné dvere, predná a zadná kapota a štvorec na streche vozidla - biela (č. odtieňa 1000),
- nápis “VB“ a číslo na streche vozidla - čierna (č. odtieňa 1999).
Farebné vyhotovenie a označenie motocyklov a iných vozidiel používaných Zborom národnej bezpečnosti je obdobné.

7) § 60 vyhlášky č. 41/1984 Zb.

8) § 23 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 41/1984 Zb.

9) § 79 vyhlášky č. 41/1984 Zb.

10) § 48 ods. 7 a 8 vyhlášky č. 41/1984 Zb.

11) § 3 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 7/1988 Zb. o križovaní pozemných komunikacií s dráhami na úrovni koľají.

12) § 11 ods. 1 vyhlášky č. 41/1984 Zb.

12a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

13) § 54 ods. 3 vyhlášky č. 41/1984 Zb.

14) § 52 ods. 1 a 4 vyhlášky č. 41/1984 Zb.

15) Napr. zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 123/1979 Zb. o mestskej hromadnej doprave, vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestkom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, Pravidlá technickej prevádzky mestských dráh (reg. v čiastke 25/1970 Zb.) a v znení neskorších predpisov.

16) § 8 zákona č. 68/1979 Zb.
§ 4 vyhlášky č. 122/1979 Zb.

17) Napr. zákon č. 68/1979 Zb., vyhláška č. 122/1979 Zb., vyhláška 133/1964 Zb., vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce č. 88/1980 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidel v znení vyhlášky č. 62/1981 Zb., vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 71/1980 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidel.

18) ČSN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.
ON 73 6021 Použitie a umiestnenie svetelného signalizačného zariadenia pre riadenie premávky na pozemných komunikáciách.

19) § 3 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 27/1984 Zb. (úplné znenie č. 55/1984 Zb.).

20) § 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.

21) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 27/1984 Zb. (úplné znenie č. 55/1984 Zb.).
§ 9 písm. k) a § 11 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 35/1984 Zb.

22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.