Zákon č. 176/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov

(v znení č. 1/1993 Z. z.)

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989
Účinnosť od 01.01.1993

176

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 19. decembra 1989

o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 11

(1) Všeobecne záväzné právne predpisy a iné opatrenia, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov do 31. decembra 1968, pokiaľ upravujú veci patriace do pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky, strácajú platnosť.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na všeobecné záväzné právne predpisy a iné opatrenia uvedené v prílohe tohto zákona.


§ 13

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Schuster v. r.

M. Čič v. r.


Príloha zákona SNR č. 176/1989 Zb.

Všeobecne záväzné právne predpisy a iné opatrenia, na ktoré sa nevzťahuje zrušovacie ustanovenie § 11 ods. 1 zákona

1. Smernice Ministerstva zdravotníctva z 28. augusta 1959 č. HE-3225-25.8.1959 pre hygienickú a protiepidemickú starostlivosť v prevádzkárňach starostlivosti o pleť registrované v čiastke 11/1960 Zb.

2. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 27. februára 1961 č. 24, ktorým boli vyhlásené niektoré národné kultúrne pamiatky, registrované v čiastke 36/1962 Zb.

3. Úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu z 31. januára 1962 č. 1000/1962, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie, registrovaná v čiastke 42/1962 Zb.

4. Smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 22. mája 1963 č. 74894/63 na vykonanie vládnej vyhlášky č. 40/1963 Zb. o náhrade škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám registrované v čiastke 23/1963 Zb.

5. Smernice Ministerstva zdravotníctva z 27. decembra 1963 č. HE-340.2-6.12.63 o poskytovaní ochranných nápojov pri práci v horúcich prevádzkach registrované v čiastke 29/1964 Zb.

6. Smernice Ministerstva zdravotníctva z 23. júna 1964 č. OP-178-20.6.1964 o zavedení a úprave niektorých poplatkov, príplatkov a úhrad na úseku zdravotníctva registrované v čiastke 73/1964 Zb.

7. Opatrenie ministra financií z 24. októbra 1964 č. 203/60.482/64 o zmene názvu Ústredného likvidátora peňažných ústavov a podnikov v Prahe na Správu pre veci majetkové a devízové a názvu Oblastného likvidátora peňažných ústavov a podnikov v Bratislave na Správu pre veci majetkové a devízové pre Slovensko (časť I) registrované v čiastke 85/1964 Zb.

8. Smernice Ministerstva zdravotníctva z 8. júla 1966 č. LP-210.2-30.6.1966 pre poskytovanie ambulantnej starostlivosti lekárom, ktorého si občan zvolil, registrované v čiastke 29/1966 Zb.

9. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 3. decembra 1964 č. 47 842/64-E I/1 o zaradení učiteľov odborných baníckych predmetov na baníckych školách do I. pracovnej kategórie dôchodkového zabezpečenia registrovaná v čiastke 30/1966 Zb.

10. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 20. augusta 1966 č. 32 354/66-E I/1, ktorou sa vydáva platový poriadok pre učiteľov bohosloveckých fakúlt, registrovaná v čiastke 32/1966 Zb.

11. Smernice Ústredného banského úradu z 1. apríla 1966 č. 2200/1966 pre zostavenie plánu na likvidáciu závažných nehôd pri banskej činnosti vykonávanej povrchovým spôsobom s výnimkou povrchových prevádzok hlbinných baní (povrchové havarijné smernice) registrované v čiastke 1/1967 Zb.

12. Smernice hlavného hygienika Československej socialistickej republiky a Ústredného banského úradu z 11. júla 1966 č. HE-340.2-5.7.66 o ochrane zdravia pracujúcich pred účinkami škodlivej prašnosti v organizáciách podliehajúcim banskému zákonu registrované v čiastke 8/1967 Zb.

13. Smernice Ministerstva zdravotníctva z 1. novembra 1967 č. OP-200-24.10.1967 o znaleckých komisiách registrované v čiastke 41/1967 Zb.

14. Smernice Ministerstva stavebníctva z 1. marca 1965 č. 13/1965 o zaistení bezpečnosti práce pri používaní elektrického prehrievaného betónu registrované v čiastke 42/1967 Zb.

15. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 21. novembra 1967 č. 240, ktorým bol vyhlásený martinský cintorín za národnú kultúrnu pamiatku, registrované v čiastke 44/1967 Zb.

16. Smernice Ministerstva školstva zo 14. decembra 1967 č. 39270/67 pre štátne jazykové skúšky na vysokých školách registrované v čiastke 47/1967 Zb.

17. Smernice Ministerstva zdravotníctva z 3. marca 1954 č. 31-160/10.913-1954 o hygienických a protiepidemických požiadavkách pri skladovaní a doprave požívatín uvedené v oznámení v čiastke 47/1967 Zb.

18. Smernice Ministerstva zdravotníctva z 31. marca 1954 č. 40-204/11.347/54 pre hygienickú a protiepidemickú starostlivosť v holičstve a kaderníctve uvedené v oznámení v čiastke 47/1967 Zb.

19. Smernice Ministerstva zdravotníctva z 31. marca 1954 č. 40-204/11347-54 pre hygienickú a protiepidemickú starostlivosť pri hromadnej doprave uvedené v oznámení v čiastke 47/1967 Zb.

20. Smernice Ministerstva zdravotníctva z 31. marca 1954 č. 31-160/31.813-1954 pre hygienické a protiepidemické požiadavky v potravinárskych predajniach uvedené v oznámení v čiastke 47/1967 Zb.

21. Smernice Ministerstva zdravotníctva z 29. marca 1955 č. HE-35/3-16.3.1955 pre hygienické a protiepidemické opatrenia pri výrobe požívatín uvedené v oznámení v čiastke 47/1967 Zb.

22. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 3. novembra 1967 č. VII/3-1747/1967, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, registrované v čiastke 11/1968 Zb.

23. Úprava Ministerstva chemického priemyslu z 15. januára 1968 č. 1/1968, ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaným ženám, tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým pracovníkom, registrovaná v čiastke 11/1968 Zb.

24. Opatrenie Ministerstva financií z 5. marca 1968, ktorým sa poveruje Správa pre veci majetkové a devízové pre Slovensko vykonávaním vnútroštátneho majetkového vyporiadania s presídlencami za majetok zanechaný v cudzine, registrované v čiastke 12/1968 Zb.

25. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva z 12. júla 1967 č. VII/2-478, ktorou sa vydávajú pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci so strojmi a zariadeniami, používanými v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, registrované v čiastke 20/1968 Zb.

26. Úprava Ministerstva vnútorného obchodu z 3. apríla 1968, ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým, registrovaná v čiastke 23/1968 Zb.

27. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 6. júna 1968 č. 99, ktorým vyhlásilo mohylu generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle pri Brezovej za národnú kultúrnu pamiatku, registrované v čiastke 25/1968 Zb.

28. Úprava Ministerstva školstva z 29. februára 1968 č. 9000/68-VI/3 o platových pomeroch prevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov na školách a vo výchovných zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva školstva registrovaná v čiastke 34/1968 Zb.

29. Úprava Ústredného banského úradu zo 7. júla 1967 č. 4700/1967, ktorou bol vydaný banskomeračský predpis zväzok IV. „Zoznam dohodnutých značiek banských máp“, registrovaná v čiastke 34/1968 Zb.

30. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 5. augusta 1968 č. 134, ktorým sa ustanovili ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov kúpeľného mesta Piešťany, registrované v čiastke 37/1968 Zb.

31. Úprava Ministerstva vnútra z 27. júna 1968 č. MH IV/3-750/1968, ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým pracovníkom v organizáciách miestneho hospodárstva, registrovaná v čiastke 40/1968 Zb.

32. Smernice Ministerstva zdravotníctva z 1. novembra 1968 č. ŠK-615.3-1.11.68 o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení zdravotníckych pracovníkov, ktorý sa popri zamestnaní vzdelávajú v zdravotníckych vzdelávacích zariadeniach, registrované v čiastke 44/1968 Zb.

33. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo 7. júna 1968 č. VII/2-1927, ktorou sa vydávajú pravidlá o bezpečnosti práce pri chove zvierat, registrovaná v čiastke 45/1968 Zb.

34. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 27. novembra 1968 č. 234, ktorým vyhlásilo skupinu vybratých architektonicky a umelecko-historicky najvýznamnejších drevených kostolíkov za národnú kultúrnu pamiatku, registrované v čiastke 45/1968 Zb.

35. Smernice Ministerstva zdravotníctva z 4. decembra 1968 č. LP-274 o opatreniach proti pohlavným chorobám registrované v čiastke 51/1968 Zb.

Poznámky pod čiarou

)

1) Zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov.

2) § 24a zákona o národných výboroch.