Redakčné oznámenie č. 114/1989 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 27/1989
Platnosť od 18.10.1989 do31.12.1992

114

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani, v slovenskom vydaní,

2. v zákone o hospodárskej arbitráži (úplnom znení, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení) č. 71/1989 Zb., v slovenskom vydaní,

3. v Hospodárskom zákonníku (úplnom znení, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení) č. 80/1989 Zb., v českom vydaní

1. V § 43 ods. 5 v štvrtom riadku má byť namiesto „za rok 1989“ správne uvedené „za rok 1988“.

2. § 37 ods. 1 správne znie:
„Ak na základe predložených dôkazov, prípadne vykonaného vyšetrenia je predmet sporu celkom objasnený, možno v majetkových sporoch a celkom výnimočne aj v iných hospodárskych sporoch rozhodnúť bez arbitrážneho pojednávania.“.

3. V siedmej časti v tretej hlave za slovami „§ 260 - zrušen“ číselné označenie nasledujúceho paragrafu správne znie:

„§ 260a“.

Redakcia