Predpisy v roku 1955

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o štátnej správe vo veciach plavby 03.01.1955
2/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu 03.01.1955
3/1955 Zb. Nariadenie o úprave podpôr na bytovú výstavbu a obnovu. 12.02.1955
4/1955 Zb. Nariadenie ministra financií o notárskych poplatkoch 01.01.1955
5/1955 Zb. Nariadenie o Rade Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti 23.02.1955
6/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina Československej republiky" a zakladajú Rad červenej zástavy, Rad červenej hviezdy, medaila Za zásluhy o obranu vlasti a medaila Za službu vlasti 23.02.1955
7/1955 Zb. Nariadenie o štátnych cenách Klementa Gottwalda 23.02.1955
8/1955 Zb. Nariadenie ministra zdravotníctva o pohrebníctve 05.03.1955
9/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1955 01.01.1955
10/1955 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje udeľovanie hodnosti doktora vied niektorým vedeckým pracovníkom. 14.03.1955
11/1955 Zb. Zákon o vodnom hospodárstve 01.01.1955
12/1955 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1955 08.04.1955
13/1955 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1955 01.01.1955
14/1955 Zb. Zákon o zriaďovaní a zrušovaní výskumných ústavov, útvarov technického rozvoja a výskumných a pokusných pracovísk 08.04.1955
15/1955 Zb. Uznesenie Národného zhromaždeia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
16/1955 Zb. Nariadenie ministra dopravy o spôsobilosti a evidencii vnútrozemských plavidiel 01.05.1955
17/1955 Zb. Nariadenie o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl 26.04.1955
18/1955 Zb. Nariadenie o kvantitatívnej prejímke výrobkov 26.04.1955
19/1955 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní strieborných desaťkorunákov, päťadvadsaťkorunákov, päťdesiatkorunákov a stokorunákov na pamäť 10. výročia oslobodenia Československej republiky Sovietskou armádou 26.04.1955
20/1955 Zb. Nariadenie o konaní vo veciach správnych (správny poriadok) 01.07.1955
21/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje prezídium Najvyššieho súdu 30.04.1955
22/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej drevárskej inšpekcii 01.04.1955
23/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o jedoch a látkach škodlivých pre zdravie 30.04.1955
24/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa zakladajú rady „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenania „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť" 17.05.1955
25/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú Ministerstvo palív a Ministerstvo energetiky a podriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva ministrovi energetiky 01.06.1955
26/1955 Zb. Vyhláška predsedu vlády ktorou sa vyhlasujú stanovy radov „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenaní „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť" 01.06.1955
27/1955 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
28/1955 Zb. Nariadenie o vonkajšom označení príslušníkov Ľudových milícií 24.06.1955
29/1955 Zb. Nariadenie o vlajke plavidiel ozbrojených síl Československej republiky 01.07.1955
30/1955 Zb. Nariadenie o Vládnom výbore pre výskum a mierové využitie atómovej energie a o Ústave jadernej fyziky 30.06.1955
31/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Snine a mení obvod Ľudového súdu v Humennom 01.07.1955
32/1955 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídia. 03.08.1955
33/1955 Zb. Nariadenie o hospodárskych zmluvách. 20.07.1955
34/1955 Zb. Nariadenie o riaditeľských fondoch v podnikoch štátneho obchodu, iných chozrasčotných odbytových, obchodných a zásobovacích organizáciách a v podnikoch turistického a cestovného ruchu 01.01.1955
35/1955 Zb. Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 98/1952 Zb., o Štátnej obchodnej inšpekcii 09.08.1955
36/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa odkladá platenie a úrokovanie niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev. 01.01.1955
37/1955 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov z omeškania 13.08.1955
38/1955 Zb. Nariadenie o organizácií plemenárskej služby 01.07.1955
39/1955 Zb. Nariadenie o obmedzení zodpovednosti prevádzateľa námornej lode 30.08.1955
40/1955 Zb. Nariadenie o boji proti prenosným nemociam 01.09.1955
41/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa na Karlovej univerzite v Prahe zriaďuje Fakulta technickej a jadernej fyziky. 01.09.1955
42/1955 Zb. Vyhláška o vykonateľnosti rozhodcovských výrokov vydaných na území Egypta v Československej republike 01.09.1955
43/1955 Zb. Zákon o československých kúpeľoch a žriedlach 17.09.1955
44/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy a obranu vlasti a medaily Za službu vlasti 15.09.1955
45/1955 Zb. Vyhláška o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Albánskou ľudovou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou ľudovou republikou, Zväzom sovietskych socialistických republík a Československou republikou, 19.09.1955
46/1955 Zb. Vyhláška o Dohovore o politických právach žien. 04.10.1955
47/1955 Zb. Nariadenie o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov 26.09.1955
48/1955 Zb. Nariadenie o zriadení Ministerstva ťažkého strojárenstva, Ministerstva presného strojárenstva, Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva štátnych majetkov 15.10.1955
49/1955 Zb. Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov 15.10.1955
50/1955 Zb. Nariadenie o niektorých opatreniach na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby 26.10.1955
51/1955 Zb. Zákon o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách 01.01.1956
52/1955 Zb. Nariadenie o presune pôsobnosti vo veciach hospodárenia s niektorými miestnosťami 03.12.1955
53/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa doplňuje a mení vládne nariadenie č. 1983/1947 Zb., ktorým určujú poľnohospodárske výrobne oblasti 03.12.1955
54/1955 Zb. Nariadenie o tom, čo sa považuje za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín podľa trestného zákona 01.01.1956
55/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládneho nariadenia č. 42/1954 Zb. 12.12.1955
56/1955 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov 12.12.1955
57/1955 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje urýchlené vymáhanie pohľadávok na úhradu osobných potrieb maloletých detí 01.01.1956
58/1955 Zb. Zákonné opatrenie o detských príspevkoch a o ochrannej výchove 01.01.1956
59/1955 Zb. Zákonné opatrenie o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platový poriadok) 01.11.1955
60/1955 Zb. Nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch 01.01.1956
61/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene predpisov o rozvode 01.01.1956
62/1955 Zb. Zákonné opatrenie o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok. 31.12.1955
63/1955 Zb. Zákonné opatrenie o súdnej exekúcii odpísaním z účtu v peňažnom ústave 01.01.1956
64/1955 Zb. Zákonné opatrenie o zmene a doplnení zákona č. 103/1951 Zb., o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti 29.12.1955
65/1955 Zb. Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov 31.12.1955
66/1955 Zb. Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Protokolom o doložkách o rozsudičovi 15.01.1956
67/1955 Zb. Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov. 15.01.1956
68/1955 Zb. Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o voľnom okraji námorných lodí 15.01.1956
Presunúť na začiatok