Uznesenie č. 27/1955 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 13/1955
Platnosť od 01.06.1955 do24.10.1967
Zrušený 99/1967 Zb.

27

Uznesenie Národného zhromaždenia

z 24. mája 1955

o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 31. marca 1955, č. 21 Zb., ktorým sa zriaďuje prezídium Najvyššieho súdu,

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 31. marca 1955, č. 22 Zb., o Štátnej drevárskej inšpekcii,

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 31. marca 1955, č. 23 Zb., o jedoch a látkach škodlivých pre zdravie.

Fierlinger v. r.