Opatrenie č. 23/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o jedoch a látkach škodlivých pre zdravie

Čiastka 11/1955
Platnosť od 30.04.1955 do30.06.1967
Účinnosť od 30.04.1955 do30.06.1967
Zrušený 56/1967 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 27/1955 Zb. zo dňa 24. marca 1955. Zákonné opatrenie č. 23/1955 Zb. o jedoch a látkach škodlivých zdraviu sa zrušuje dňom, ktorý ustanoví vláda nariadením podľa § 82 predpisu č. 20/1966 Zb.

23

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 31. marca 1955

o jedoch a látkach škodlivých pre zdravie

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky uznieslo sa podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Jedy a zoznam jedov

(1) Za jedy sa podľa tohto zákonného opatrenia považujú látky (prípravky), ktoré Ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom vnútra a ostatnými zúčastnenými ministerstvami uvedie v zozname jedov uverejnenom v úradnom liste.

(2) V zozname jedov môže Ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom vnútra a ostatnými zúčastnenými ministerstvami tiež určiť, pre aké účely možno použiť niektoré jedy, poprípade, pre aké účely sa nesmú použiť.

§ 2

Nové jedovaté látky

Látky (prípravky), ktoré boli novo objavené a ktoré môžu mať vlastnosti a účinky jedov, musia sa predložiť na posúdenie Ministerstvu zdravotníctva. Dokým nebudú tieto látky (prípravky) uverejnené v zozname jedov alebo dokým sa nerozhodne, že nejde o jedy, smú sa akokoľvek použiť len so súhlasom Ministerstva zdravotníctva vydaným po dohode s Ministerstvom vnútra; súhlas nie je potrebný, pokiaľ sa takéto látky (prípravky) používajú pre vedecké alebo výskumné účely.

§ 3

Výroba, spracovanie a príprava jedov

(1) Jedy smú vyrábať, spracúvať alebo pripravovať len podniky, ktorým to povolí ministerstvo, do pôsobnosti ktorého patrí podnik, po dohode s ministerstvami vnútra a zdravotníctva. Výrobu, spracovanie a prípravu jedovatých prostriedkov na ochranu rastlinnej výroby povoľuje Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s ministerstvami vnútra a zdravotníctva a ministerstvom, do pôsobnosti ktorého podnik patrí. Výrobu, spracovanie a prípravu omamných látok povoľuje Ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom vnútra. V povolení sa musí uviesť, na ktoré druhy jedov sa vzťahuje.

(2) Podniky, ktoré vyrábajú, spracúvajú alebo pripravujú jedy (ďalej len „výrobné podniky“), musia viesť presnú evidenciu surovín na výrobu, spracovanie alebo prípravu jedov a vyrobených jedov.

§ 4

Dovoz jedov z cudziny

(1) Na dovoz jedov z cudziny treba osobitné povolenie Ministerstva zahraničného obchodu vydaného po dohode s ministerstvami vnútra a zdravotníctva; ak ide o omamné látky, vydáva toto povolenie Ministerstvo zdravotníctva. Pri omamných látkach treba osobitné povolenie Ministerstva zdravotníctva aj pri vývoze a prevoze.

(2) Dovozca musí viesť presné záznamy o dovoze, úschove a výdaji jedov.

§ 5

Predaj jedov

(1) Výrobné podniky a dovozcovia smú predávať jedy len iným oprávneným podnikom výrobným alebo podnikom a zariadeniam, ktorým bolo dané povolenie na ďalší predaj alebo na používanie jedov.

(2) Povolenie na ďalší predaj jedov vydáva podnikom a zariadeniam krajská správa Ministerstva vnútra po dohode s krajským hygienikom; povolenie na ďalší predaj omamných látok vydáva Ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom vnútra.

(3) Podniky (zariadenia) oprávnené na predaj jedov musia viesť presné záznamy o odbere, úschove a predaji jedov.

§ 6

Používanie jedov

Podniky a zariadenia, ktoré pri svojej činnosti používajú jedy, môžu vykonávať túto svoju činnosť len s osobitným povolením. Povolenie na používanie jedov vydáva krajská správa Ministerstva vnútra po dohode s krajským hygienikom; udelí ho len vtedy, ak sú zaručené odborné znalosti a spoľahlivosť zamestnancov podniku (zariadenia) a ostatné podmienky pre správne zaobchádzanie s jedmi. V povolení sa musí uviesť, na ktoré druhy jedov sa vzťahuje.

§ 7

Odber jedov

(1) Povolenie na výrobu, spracovanie alebo prípravu jedov a povolenie na používanie jedov obsahuje súčasne oprávnenie na odber jedov.

(2) Ináč môže výkonný orgán miestneho národného výboru vydať v odôvodnených prípadoch povolenie na jednorazový odber určitého jedu na presne určený účel.

§ 8

Obeh jedov

Jed sa nesmie scudziť tomu, ani previesť na toho, kto nemá príslušné povolenie.

§ 9

Zaobchádzanie s jedmi

Pri výrobe, spracovaní, príprave a predaji jedov, ako aj pri ich úschove, preprave a používaní musia byť zabezpečené také prevádzkové a kontrolné opatrenia, aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia a života občanov, ako i zneužitiu jedov. Zásoby jedov musia byť prehľadne zrovnané, označené a bezpečne uložené, vždy oddelene od ostatných predmetov, najmä od požívatín.

§ 10

Zaobchádzanie s prípravkami obsahujúcimi jed a s chemickými prípravkami škodlivými pre zdravie

Ustanovenie § 9 sa vzťahuje obdobne i na výrobu, spracovanie, predaj, označenie, úschovu, prepravu a používanie prípravkov ktoré obsahujú jed v koncentrácii škodlivej pre zdravie a nie sú uvedené v zozname jedov ako i na chemické prípravky škodlivé pre zdravie.

§ 11

Dozor

Orgány Ministerstva vnútra a orgány štátnej zdravotnej správy, osobitne na to splnomocnené, sú oprávnené vstupovať do všetkých závodov, zariadení a objektov, kde sú jedy, odberať v potrebnom množstve a rozsahu ich vzorky pre vyšetrenia a požadovať potrebné doklady a údaje. V zariadeniach v odbore Ministerstva národnej obrany vykonávajú túto pôsobnosť orgány vojenskej správy.

§ 12

Osobitné ustanovenia

(1) Ustanovenia § 3 ods. 1 a § 6 sa nevzťahujú na lekárne a iné zdravotnícke zariadenia, ktoré určí minister zdravotníctva.

(2) Povolenie na výrobu, spracovanie alebo prípravu jedov a povolenie na používanie jedov sa nahradzujú

a) pri výskumných a vedeckých ústavoch výmerom o ich zriadení, pokiaľ z neho vyplýva, že používanie jedov je v súvislosti s činnosťou ústavu,

b) pri školách odborných a vysokých ich učebnými osnovami, pokiaľ z nich vyplýva, že používanie jedov je potrebné na vyučovacie účely.

Výnimka uvedená v tomto odseku sa nevzťahuje na výrobu, spracovanie, prípravu a používanie omamných látok.

(3) O evidencii, výdaji, odbere a dovoze liečiv platia osobitné predpisy.

§ 13

Splnomocňovacie ustanovenia

(1) Minister zdravotníctva sa splnomocňuje, aby po dohode s ministrom vnútra a kompetentným ministrom určil

a) akú spôsobilosť musia mať osoby, ktoré sa zúčastnia pri výrobe, spracovaní alebo príprave jedov, a akú spôsobilosť musia mať osoby, ktoré predávajú alebo uschovávajú jedy,

b) ako sa zaobchodí s jedmi, s prípravkami obsahujúcimi jedy a s chemickými prípravkami pre zdravie škodlivými, najmä, ako majú byť jedy a uvedené prípravky uschované, balené, prepravované, poprípade zničené, a ako majú byť označené ich obaly.

(2) Minister vnútra sa splnomocňuje, aby po dohode s ministrom zdravotníctva a kompetentným ministrom vydal ostatné podrobné predpisy na vykonanie tohto zákonného opatrenia, najmä aby určil,

a) aké sú podmienky pre povolenie podľa § 3 ods. 1, § 5 ods. 2 a §§ 6 a 7,

b) aké náležitosti musia mať evidenčné záznamy podľa tohto zákonného opatrenia (§§ 3, 4 a 5).


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 14

Podniky a zariadenia, ktoré vykonávajú činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa tohto zákonného opatrenia, sú povinné podať kompetentnému orgánu žiadosť o povolenie do mesiaca po dni, keď toto zákonné opatrenie nadobudne účinnosť. Potvrdenie o tom, že žiadosť bola včas podaná nahradzuje povolenie až do rozhodnutia o žiadosti.

§ 15

(1) Zrušujú sa všetky predpisy o veciach upravených týmto zákonným opatrením; najmä sa zrušujú

1. nariadenie č. 60/1876 r. z., o obchode s jedmi, liečivami obsahujúcimi jed a chemickými preparátmi pre zdravie škodlivými, v znení nariadení č. 10/1886 r. z., č. 10/1941 Zb. a č. 116/1942 Zb.,

2. nariadenie č. 111.005/1894 B. M. (uh. min. vnútra), o obchode s liekmi, liečivými prostriedkami a jedmi a látkami obsahujúcimi jed,

3. nariadenie č. 196/1907 r. z., o preukaze osobitnej spôsobilosti podľa § 23 ods. 1 živnostenského poriadku, v znení nariadenia č. 106/1914 r. z., pokiaľ sa vzťahuje na jedy,

4. ustanovenia § 1 odd. VI vládneho nariadenia č. 105/1925 Zb., o preukaze osobitnej spôsobilosti pri koncesovaných živnostiach uvedených v § 37 ods. 1 živnostenského zákona, pokiaľ sa vzťahujú na jedy,

5. ópiový zákon č. 29/1938 Zb. a vládne nariadenie č. 137/1938 Zb., ktorým sa vykonáva ópiový zákon,

6. ustanovenie § 27 zákona č. 188/1950 Zb., o zdokonalení rastlinnej výroby, pokiaľ sa vzťahuje na jedy, a ustanovenie § 28 toho istého zákona.

(2) Predpisy upravujúce prepravu jedov po železniciach sú nedotknuté.

(3) Do vydania predpisov podľa tohto zákonného opatrenia sa primerane postupuje podľa predpisov doterajších, pokiaľ nie sú v rozpore s týmto zákonným opatrením.

§ 16

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vnútra a zdravotníctva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.