Opatrenie č. 61/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene predpisov o rozvode

(v znení č. 94/1963 Zb.)

Čiastka 35/1955
Platnosť od 29.12.1955 do31.12.1966
Účinnosť od 01.04.1964 do31.12.1966
Zrušený 116/1966 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 4/1956 Zb. zo dňa 9. 2. 1956.

61

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 15. decembra 1955

o zmene predpisov o rozvode

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. II

Zákon č. 173/1950 Zb., o súdnych poplatkoch, sa mení a doplňuje takto:

K § 4 ods. 3 sa pripojuje ďalšia veta tohto znenia:

„Ustanovenie tohto odseku sa nepoužije, ak vyhovel súd návrhu na rozvod manželstva podanému manželom, ktorý rozvrat manželstva výlučne zavinil, napriek tomu, že odporca s rozvodom nesúhlasil, a ak použil súd ustanovenie § 130 o. s. p.“


Čl. III

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956; vykonajú ho ministri spravodlivosti a financií.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimúnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.