Nariadenie č. 16/1955 Zb.Nariadenie ministra dopravy o spôsobilosti a evidencii vnútrozemských plavidiel

Čiastka 8/1955
Platnosť od 21.04.1955 do31.03.1964
Účinnosť od 01.05.1955 do31.03.1964
Zrušený 26/1964 Zb.

16

Nariadenie ministra dopravy

zo 6. apríla 1955

o spôsobilosti a evidencii vnútrozemských plavidiel

Minister dopravy nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 152/1950 Zb., o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemskej plavby:


Časť I

Všeobecné ustanovenia

Hlava 1

Základné ustanovenia

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Ustanovenia tohto nariadenia a predpisov podľa neho vydaných sa vzťahujú na vnútrozemské plavidlá

a) tuzemské, a to i pri plavbe v cudzine, ak to dovoľujú predpisy dotyčného cudzieho štátu alebo medzištátne dohovory,

b) cudzozemské pri plavbe v tuzemsku, ak nie je medzištátnymi dohovormi alebo ustanoveniami tohto nariadenia ustanovené inak.

(2) Ak obsahujú osobitné predpisy platné na jednotlivých vodných cestách vo veciach upravených týmto nariadením alebo predpismi podľa neho vydanými s ohľadom na osobitné pomery dotyčnej vodnej cesty odchylné ustanovenia, platia tieto osobitné predpisy.

(3) Vnútrozemské sú plavidlá, ktoré sú určené a používané na plavbu na vnútrozemských vodných cestách.

§ 2

Výklad použitých výrazov

(1) Plavidlami sa rozumejú lode, plávajúce stroje, plte a plávajúce zariadenia.

(2) Vlečné lode (remorkéry) sú lode so strojovým pohonom, ktoré sú svojou stavbou a výstrojom spôsobilé a určené na vlečenie (tlačenie) iných plavidiel.

(3) Lode nádržové sú lode, ktoré sú svojou stavbou a výstrojom spôsobilé a určené na prepravu tekutých nákladov bez obalov.

(4) Všetky druhy bagrov, žeriavov, zdvíhadiel, elevátorov, transportérov, baranidiel čerpadiel a pod., uspôsobené výhradne na určité mechanické práce na vode, sa považujú za plávajúce stroje.

(5) Plte sú zväzy driev skladajúce sa z kmeňov (trámov) viacej alebo menej pevne spojených a uspôsobených na riaditeľnú plavbu.

(6) Všetky druhy plavární, dokov, hangárov, prístavných mostíkov, lodných reštaurácií, mlynov, dielní, pontónov a pod., viazaných svojím účelom na určité stanovište na vode sa považujú za plávajúce zariadenia.

(7) Plavidlá so zvláštnou konštrukciou alebo so zvláštnym určením sa posudzujú podľa znakov, ktoré na nich prevládajú.

(8) Za malé plavidlá sa považujú plavidlá o výtlaku do 10 ton. Ak sú však tieto plavidlá vystrojené strojovým pohonom, považujú sa za malé plavidlá len vtedy, ak neprevyšuje obsah valcov 500 ccm alebo užitočný výkon 25 k (koní); rozhodná je zistená vyššia hodnota.

(9) Loďky sú malé lode, ktorých výtlak ani pri najväčšom bezpečnom ponore nedosahuje 2 tony.

(10) Výtlak sa zistí znásobením dĺžky, šírky a stredného ponoru plavidla, meraných v rovine jeho najvyššie prípustného ponoru, a súčiniteľom plnosti, ktorý je približne 0,75 a mení sa podľa tvaru telesa plavidla.

(11) Výstrojom sa rozumejú predmety potrebné pre riadnu a bezpečnú prevádzku plavidiel, najmä kotvy, reťaze, laná, vspery, háky, signálne, protipožiarne a záchranné prostriedky.

(12) Stálym stanovišťom plavidla je miesto, z ktorého sa plavidlom prevádza plavba a ktoré ako také je ohlásené plavebnej správe.

§ 3

Vlastnosti plavidiel, posádka, evidenčná značka

(1) Plavidlá musia byť stavané, vystrojené a obsadené tak, aby pri svojej obvyklej premávke neohrozovali bezpečnosť a plynulosť plavby, bezpečnosť osôb a majetku, ani hygienu prostredia.

(2) Počet členov posádky pre jednotlivé druhy plavidiel, ako i podmienky spôsobilosti posádok určujú osobitné predpisy.

(3) Každé tuzemské plavidlo, s výnimkou pltí a lodiek do dĺžky 3 m, musí mať evidenčnú značku (§ 27).

§ 4

Zodpovednosť za riadny stav plavidla

(1) Prevádzatelia sú povinní udržiavať plavidlá, pokiaľ nie sú trvalo vyradené z prevádzky, v stave zodpovedajúcom prevádzke, na ktorú boli pripustené (časť III).

(2) Za plavby je povinný sa starať o to, aby plavidlo bolo v riadnom stave, aj vodca plavidla.

§ 5

Obmedzenie pri novostavbách, prestavbách, nadobúdaní a scudzovaní plavidiel

(1) Ministerstvo dopravy môže po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi viazať z hľadiska bezpečnosti plavby na svoj predbežný súhlas uskutočňovanie novostavieb tuzemských lodí a plávajúcich strojov, zmenu podstatných častí ich mechanizmu alebo konštrukcie, ich nadobúdanie v cudzine a ich scudzenie do cudziny.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na malé plavidlá.

Hlava 2

Príslušnosť, vlajky a znaky plavidiel

§ 6

Štátna príslušnosť

(1) Za tuzemské sa považujú lode, plávajúce stroje a plávajúce zariadenia, ktoré sú vo vlastníctve československého štátu, československých právnických osôb alebo československých občanov a nie sú zapísané do cudzozemského registra plavidiel, s výnimkou novostavieb uskutočňovaných na zákazku do cudziny.

(2) Tuzemskou plťou sa rozumie plť viazaná v tuzemsku.

(3) Ostatné plavidlá sa považujú za cudzozemské.

§ 7

Štátna vlajka plavidiel

(1) Tuzemské lode a plávajúce stroje, pokiaľ sú podľa osobitných predpisov alebo úradných opatrení povinné niesť vlajku, ktorá preukazuje ich štátnu príslušnosť, a ak nie je medzištátnymi dohovormi ustanovené inak, nesú československú štátnu vlajku.

(2) Vlajka sa vztyčuje na vlajkovej žrdi, spravidla na korme.

(3) Ak požaduje cudzí štát, aby československé plavidlo pri plavbe alebo pobytu na jeho území nieslo tiež jeho štátnu vlajku, musí plavidlo tohto štátu niesť pri plavbe alebo pobytu na území Československej republiky na čele československú štátnu vlajku.

(4) Oprávnenie tuzemských plavidiel plávať pod štátnou vlajkou sa preukazuje

a) pri plavidlách majúcich preukaz spôsobilosti na plavbu týmto preukazom (§ 21),

b) pri ostatných plavidlách evidenčnou preukážkou (§ 28).

§ 8

Iné vlajky a znaky plavidiel

Úprava a spôsob používania podnikovej vlajky, ako aj podnikového znaku tuzemskými plavidlami národných dopravných podnikov podliehajú schváleniu Ministerstva dopravy.

Časť II

O spôsobilosti plavidiel

Hlava 1

O spôsobilosti lodí a plávajúcich strojov

§ 9

Účelnosť a hospodárnosť konštrukcie

(1) Zásady zabezpečujúce účelnosť a hospodárnosť konštrukcie lodí a plávajúcich strojov, ktoré majú sa vyrábať hromadne (typy), ako i to, aby typy zodpovedali požiadavkám plánovaného hospodárstva, ustanoví Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na malé plavidlá.

§ 10

Všeobecné podmienky technickej spôsobilosti

(1) Lode a plávajúce stroje musia byť tesné, pevne stavané a musia mať dostatočnú stabilitu. Kormidelné a kotvové zariadenie musí byť spoľahlivé a účinné.

(2) Lode a plávajúce stroje musia mať s ohľadom na svoju veľkosť a na spôsob použitia dostatočný počet vodotesných priedelov vyhovujúcich svojmu účelu; zároveň sa musí umožniť, aby každý priestor medzi dvoma takými priedelmi mohol byť oddelene vyčerpaný; priedely môžu mať prepúšťacie otvory, ktoré však musia mať bezpečné a vhodné uzávery.

(3) Vyústenie otvorov v telese plavidla ako i príslušné potrubie sa musí zariadiť tak, aby do plavidla nemohla vniknúť voda, a nesmie prečnievať cez povrch boku alebo dna plavidla.

(4) Všetky čiastky a zariadenia plavidla určené na jeho prevádzku, ako i miestnosti určené pre posádku musia vyhovovať ako po stránke bezpečnostnej, tak i zdravotnej.

(5) Elektrické silnoprúdové zariadenia, ako i priestory, v ktorých sú umiestnené akumulátory, musia vyhovovať elektrotechnickým predpisom Úradu pre normalizáciu (elektrotechnickým predpisom ESČ) a musia byť podľa nich skúšané.

§ 11

Lode a plávajúce stroje so strojovým pohonom

(1) Pohonné zariadenie musí výkonom zodpovedať veľkosti a spôsobu použitia plavidla.

(2) Pohonné stroje, kotly, plynové generátory a ich príslušenstvá, ako i sklady a nádrže na palivo musia sa umiestniť tak, aby sa zabránilo nebezpečiu výbuchu, požiaru alebo otravy. Stroje sa musia umiestniť tak, aby i za ich chodu bol snadný a bezpečný prístup k všetkým ich čiastkam.

(3) Stroje a ich príslušenstvá sa musia usporiadať tak, aby pri kolísaní plavidla nemohli meniť svoju polohu, aby pri svojom chode nenamáhali škodlivo lodné teleso a aby neovplyvňovali nepriaznivo bezpečné vedenie plavidla.

(4) Pohonné stroje musia byť spoľahlivé a musia dovoľovať rýchle uvedenie do chodu, zmenu rýchlosti a chodu, ako i zastavenie. Výkon hnacieho ústroja pri spiatočnej ceste musí byť tak postačujúci, aby plavidlo malo za všetkých okolností primeranú manévrovaciu schopnosť. Pri plavidlách zvláštneho druhu stavby alebo pohonu, ako aj pri plavidlách, ktorých manévrovacia schopnosť je primerane zabezpečená inak, môže plavebná správa pripustiť, aby stroj nebol zariadený na menenie chodu.

(5) Ak sa používajú na pohon pomocné stroje elektriny, musí mať každý z nich vlastný elektromotor, aby stroj nebol závislý na iných strojoch a aby bol stále spôsobilý na prácu. Motory, spínače a poistky majú byť v puzdrách pokiaľ možno vodotesných.

(6) Kotly sa musia podľa možnosti uložiť tak, aby všetky švy boli zvonku prístupné.

(7) Strojovne, kotolne a miestnosti pre plynové generátory musia byť tak priestorné, aby bola umožnená snadná a bezpečná obsluha; tieto miestnosti musia byť oddelené od ostatných priestorov plavidla pevnými vodotesnými priedelmi.

(8) Chladiace stroje, na pohon ktorých sa nepoužívajú látky nebezpečné pre ľudské zdravie, môžu sa umiestiť v strojovni alebo v niektorej miestnosti s ňou spojenej. Chladiace stroje, ktoré pracujú s látkami nebezpečnými pre ľudské zdravie, musia sa umiestiť v miestnosti úplne oddelenej od miestností určených na pobyt posádky alebo cestujúcich; táto miestnosť musí byť tesne uzavretá a musí mať vetracie rúry vedúce do voľného vzdušného priestoru.

(9) Stanovište vodcu plavidla musí byť spojené so strojovňou spoľahlivým dorozumievacím zariadením.

(10) Palubné strojové zariadenie musí byť bezpečne ovládateľné a musí byť umiestnené tak, aby neohrozovalo stabilitu plavidla.

(11) Nádrže na palivo, ktoré netvoria súčiastku lodného telesa, musia sa tak upevniť, aby sa nemohli pohnúť a žiadna ich čiastka nesmie tvoriť výstuhu plavidla.

(12) Nádrže a potrubie musia byť pevné a tesné. Potrubie musí byť chránené proti poškodeniu. Ak je bod vzplanutia používaného tekutého paliva nižší než 30o C, môžu byť v strojovni len nádrže na dennú spotrebu; prívod paliva k týmto nádržiam musí mať uzáveru mimo priestoru, v ktorom je palivo uskladnené. Potrubie pod tlakom pre vzduch, stlačený plyn alebo tekuté palivo musí mať uzavierací kohút pri výstupe z nádrže a musí byť prístupné po celej svojej dĺžke.

(13) Čerpadlá na plnenie spotrebných nádrží tekutým palivom zo zásobnej nádrže nesmia slúžiť inému účelu; ak je bod vzplanutia paliva nižší než 30o C, musí byť toto čerpadlo umiestené mimo strojovne, dobre chránené a snadno prístupné.

(14) Plniace potrubie musí mať plynotesnú uzáveru, odvzdušňovacie potrubie Davyho sito alebo iné spoľahlivé zariadenie.

(15) Kompresory a nádrže na stlačený vzduch musia mať potrebný počet spoľahlivých manometrov, poisťovacie ventily proti nebezpečnému stúpaniu tlaku a odvodňovacie zariadenie; kompresory musia mať zariadenie pre kontrolné teplomery. Nádrže na stlačený vzduch musia sa podrobiť predpísaným skúškam a preukaz o tom musí byť stále na plavidle.

(16) Lode a plávajúce stroje s elektrickými motormi musia vyhovovať tiež elektrotechnickým predpisom Úradu pre normalizáciu (elektrotechnickým predpisom ESČ).

§ 12

Lode na prepravu osôb

(1) Lode pre prepravu osôb musia byť stavané s ohľadom na počet osôb, pre ktorý sú určené, a s ohľadom na spôsob svojho použitia.

(2) Paluby určené pre cestujúcich musia mať bezpečné zábradlie primerane vysoké; jeho spodná čiastka musí byť upravená tak, aby nikto nemohol zábradlím vypadnúť.

(3) Schody a spojovacie chodby určené pre cestujúcich musia byť dostatočne široké. Schody po obidvoch stranách musia mať zábradlia.

(4) Na všetkých palubách musí byť dostatočný počet snadno dostupných záchranných prostriedkov; miesta, kde sú uložené, musia byť zreteľne označené. Druh a počet záchranných prostriedkov sa určí pri technickej prehliadke.

(5) Na lodi musí byť dostatočný počet hygienických zariadení (umyvárne, záchody).

(6) Každá loď musí mať zdravotne nezávadnú nádrž na primerané množstvo pitnej vody.

(7) Na prepravu osôb inými plavidlami než osobnými loďami, ako i na prepravu nákladov loďami určenými výlučne pre prepravu osôb je potrebné povolenie plavebnej správy, ktorá na to určí prípad od prípadu osobitné podmienky.

§ 13

Nádržové lode na prepravu horľavých tekutín

(1) Teleso nádržovej lode na prepravu horľavých tekutín musí sa upraviť tak, aby sa znížila možnosť vznietenia prepravovaných tekutín alebo ich pár na najmenšiu možnú mieru.

(2) Nádrže musia byť oddelené od ostatných priestorov lode hradiacimi priestormi.

(3) Čerpadlá slúžiace na prečerpávanie a na rozvod nákladu musia byť náležite oddelené od ostatných priestorov lode, najmä od strojovne.

(4) Miestnosti pre posádku musia byť na lodi umiestnené tak, aby bola v každom smere zaručená bezpečnosť posádky; ich zariadenie musí byť usporiadané tak, aby bolo vylúčené nebezpečie vzniku požiaru.

(5) Pre pohon lode, ako i pre pohon pomocných zariadení sa smú použiť len také motory, pri prevádzke ktorých niet nebezpečia, že sa vznietia prepravované horľavé tekutiny alebo ich pary. Tieto motory musia byť umiestené v priestoroch náležite oddelených od priestorov, v ktorých možno očakávať nebezpečné hromadenie pár horľavých tekutín.

(6) Elektrické vedenie a zariadenie musia byť urobené tak, aby neboli zdrojom nebezpečia vzniku požiaru, a to najmä v miestnostiach, v ktorých môžu byť pary prepravovaných horľavých tekutín. Tejto podmienke musí vyhovovať tiež elektrické zariadenie prenosné.

§ 14

Nádržové lode na prepravu iných než horľavých tekutín

Pre nádržové lode, ktoré nie sú určené na prepravu horľavých tekutín, určí plavebná správa s prihliadnutím k preprave, pre ktorú je loď určená, osobitné podmienky.

§ 15

O výstroji lodí a plávajúcich strojov

Lode a plávajúce stroje musia mať podľa svojej veľkosti, spôsobu použitia, pohonných zariadení, ako i s ohľadom na plavebné pomery vodnej cesty, pre ktorú sú určené, výstroj potrebný pre ich riadnu a bezpečnú prevádzku; tento výstroj bude na lodiach a plávajúcich strojoch, ktoré musia mať preukaz spôsobilosti na plavbu, vyznačený v tomto preukaze.

§ 16

Osobitné ustanovenia

(1) Konštrukcia, stavba a výstroj lodí a plávajúcich strojov musí zodpovedať ďalej

a) technickým podmienkam, ktoré určí Ministerstvo dopravy (§ 33 písm. b).

b) československým štátnym normám,

c) iným predpisom obsahujúcim ustanovenia o technickej úprave plavidiel (napr. ustanoveniam stavebným, colným, zdravotným a pod.).

(2) Ak platia pre strojové zariadenie, ktorým je plavidlo vystrojené, osobitné predpisy, musí toto zariadenie vyhovovať tiež týmto osobitným predpisom.

Hlava 2

O spôsobilosti pltí a plávajúcich zariadení

§ 17

Technické náležitosti pltí

(1) Plť musí byť spojená tak, aby zodpovedala plavebným podmienkam prechádzanej vodnej cesty a spôsobu svojej plavby.

(2) Plť musí mať výstroj potrebný na jej vedenie a opravy; musí mať najmä na každom konci dostatočný počet kormidelných vesiel, ako i primerané zariadenie, aby mohla byť kedykoľvek rýchlo a bezpečne zastavená.

(3) Plte musia sa označiť bielymi tabuľami, na ktorých je uvedený názov (meno) a sídlo (bydlisko) vlastníka (prevádzateľa) a vodcu plte.

§ 18

Rozmery a ponor pltí

(1) Rozmery a ponor pltí musia zodpovedať pomerom prechádzanej vodnej cesty. Najväčšie rozmery pltí musia byť, i keď je na nich náklad, za všetkých okolností zreteľne viditeľné.

(2) Plte sa musia usporiadať tak, aby okrem vesiel cez vonkajší okraj nič neprečnievalo, a nesmú byť tak zaťažené, aby ich povrch bol pokrytý vodou.

§ 19

Technické náležitosti plávajúceho zariadenia

(1) Materiál, z ktorého je plávajúce zariadenie vyrobené, konštrukcia plávajúceho zariadenia a pevnostný výpočet musia vyhovovať platným predpisom (napr. stavebným, bezpečnostným, zdravotným), uznaným technickým pravidlám, ako i zvlášť predpísaným podmienkam.

(2) Stabilita plávajúceho zariadenia musí sa za všetkých okolností zabezpečiť.

(3) Plávajúce zariadenie musí mať výstroj zodpovedajúci jeho veľkosti a spôsobu použitia.

Časť III

Pripustenie plavidiel na prevádzku

Hlava 1

Lode a plávajúce stroje

§ 20

Zistenie technickej spôsobilosti

(1) Na vnútrozemských vodných cestách sa smú používať na plavbu len lode a plávajúce stroje, pri ktorých sa zistila ich technická spôsobilosť na plavbu.

(2) Technická spôsobilosť typu i každého jednotlivého plavidla (§§ 10 a 16) sa zisťuje technickou prehliadkou a skúšobnou plavbou.

(3) Plavebná správa môže upustiť od technickej prehliadky a skúšobnej plavby jednotlivého plavidla, ak prevádzateľ plavidla predloží klasifikačný preukaz plavidla uznávaný Ministerstvom dopravy. Od skúšobnej plavby môže sa upustiť pri plavidlách bez strojového pohonu.

(4) Technické prehliadky a skúšobné plavby sa vykonávajú na náklad prevádzateľa plavidla za účasti prevádzateľa alebo jeho zástupcu.

§ 21

Preukaz spôsobilosti na plavbu

(1) Technická spôsobilosť lodí a plávajúcich strojov sa osvedčuje preukazom spôsobilosti na plavbu, ktorý vydá plavebná správa, ktorá vykonala technickú prehliadku, prípadne i skúšobnú plavbu.

(2) Lode a plávajúce stroje, ktoré sa použijú len pre jednu plavbu (napr. z lodenice na miesto určenia), dostanú namiesto preukazu spôsobilosti na plavbu osobitné povolenie; také povolenia dostanú aj lode a plávajúce stroje pre skúšobné plavby v priebehu ich stavby alebo prestavby.

(3) Preukaz spôsobilosti na plavbu platí pre vodné cesty v ňom uvedené.

(4) Ak nastane zmena skutočnosti, vyznačenej v preukaze spôsobilosti na plavbu, je prevádzateľ povinný žiadať do 15 dní na plavebnej správe o opravu preukazu spôsobilosti na plavbu; pri zmene v osobe vlastníka plavidla je na to povinný nový vlastník. Ak sa tak nestane, stráca preukaz spôsobilosti na plavbu platnosť. V odôvodnených prípadoch môže plavebná správa povoliť výnimku.

§ 22

Opakovanie technickej prehliadky

(1) Technická prehliadka a skúšobná plavba sa opakuje

a) pravidelne v predpísaných obdobiach,

b) po každej havárii, ktorá narušuje spôsobilosť plavidla na plavbu,

c) po každej dôležitej oprave alebo zmene strojového zariadenia, konštrukcie telesa alebo dôležitých čiastok plavidla alebo po každej inej zmene, ktorá ovplyvňuje stabilitu plavidla,

d) ak sa má plavidlo používať na iný účel než doterajší,

e) ak vznikne dôvodná pochybnosť o technickej spôsobilosti lode alebo plávajúceho stroja,

f) ak o to požiada prevádzateľ plavidla.

(2) O vykonaní technickej prehliadky a skúšobnej plavby podľa odseku 1 písm. a) až d) musí prevádzateľ plavidla zažiadať najneskoršie 15 dní pred uplynutím určenej lehoty periodickej prehliadky alebo po havárii alebo pred opätovným zaradením plavidla do premávky po oprave alebo zmene alebo predo dňom, od ktorého sa bude plavidlo používať na iné účely.

§ 23

Závady zistené pri prehliadke plavidla

Ak zistí plavebná správa pri technickej prehliadke plavidla alebo pri skúšobnej plavbe závady, určí žiadateľovi na ich odstránenie lehotu; ak sa závady neodstránia v určenej lehote, zamietne vydanie preukazu spôsobilosti na plavbu alebo na obnovenie jeho platnosti, prípadne obmedzí jeho platnosť alebo ho prevádzateľovi odoberie.

§ 24

Vylúčenie plavidla z premávky

(1) Plavebná správa vylúči plavidlo z premávky, ak

a) prevádzateľ plavidla nepožiadal v určenej lehote o vykonanie technickej prehliadky, prípadne nepredviedol plavidlo na technickú prehliadku,

b) pri opätovnej technickej prehliadke bolo plavidlo uznané za nespôsobilé na plavbu, prípadne ak neboli v určenej lehote odstránené zistené závady,

c) prevádzateľ plavidla ohlási, že vyraďuje plavidlo trvalo z premávky.

(2) Ak je plavidlo vylúčené z premávky, je prevádzateľ povinný vrátiť preukaz spôsobilosti na plavbu plavebnej správe, ktorá ho vydala.

(3) Plavidlo vylúčené z premávky sa nesmie bez súhlasu plavebnej správy používať na plavbu.

Hlava 2

Plte a plávajúce zariadenia

§ 25

Pripustenie na prevádzku

(1) Plavebná správa môže určiť, na ktorých vodných cestách, v ktorých prípadoch, kde a v akej lehote treba vopred hlásiť splavenie pltí.

(2) Na prepravu osôb na pltiach je potrebné v každom prípade osobitné povolenie.

(3) Kto chce umiestniť plávajúce zariadenie, musí si na to vyžiadať osobitné povolenie. Plavebná správa vydá toto povolenie po predchádzajúcej technickej prehliadke plávajúceho zariadenia.

§ 26

Príležitostné prehliadky pltí a plávajúcich zariadení

(1) Plavebná správa, v obvode ktorej sa plť zdržuje, môže kedykoľvek preskúmať, či plť zodpovedá ustanoveniam tohto nariadenia a predpisov podľa neho vydaných, nariadiť odstránenie závad a v závažných prípadoch ďalšiu plavbu zakázať.

(2) Plavebná správa môže kedykoľvek vykonať technickú prehliadku plávajúceho zariadenia a nariadiť jeho odstránenie, ak nevyhovuje určeným podmienkam alebo ak nebudú zistené závady odstránené v určenej lehote; môže podľa okolností tiež nariadiť prevádzateľovi, aby plávajúce zariadenie bolo po čas prevádzky pod stálym dohľadom zodpovednej osoby.

(3) Technická spôsobilosť plávajúcich zariadení, používaných na pristávanie osobných lodí, musí sa každoročne preskúšať pred začatím osobnej dopravy.

Časť IV

O evidencii plavidiel

§ 27

Evidenčná povinnosť

(1) Tuzemské lode, plávajúce stroje a plávajúce zariadenia, s výnimkou lodiek do dĺžky 3 metrov, musia mať evidenčnú značku. Z cudzozemských plavidiel musia mať evidenčnú značku tie plavidlá, ktoré majú v tuzemsku stále stanovište.

(2) Evidenčnú značku tvorí označenie plavidla pridelené plavebnou správou.

(3) Prívesné a záchranné loďky majú rovnakú evidenčnú značku ako plavidlo, ktorému patria, a poradové číslo.

(4) Plavidlá, ktoré majú preukaz spôsobilosti na plavbu, musia mať vyznačené miesto, v ktorom sú zapísané do zoznamu vnútrozemských plavidiel (§ 29).

§ 28

Preukazovanie evidenčnej značky

(1) Plavidlá, ktoré musia mať preukaz spôsobilosti na plavbu, preukazujú evidenčnú značku týmto preukazom. Ostatné plavidlá dostanú ako doklad o pridelení evidenčnej značky evidenčnú preukážku.

(2) Lodiam a plávajúcim strojom uvedeným v § 21 ods. 2, ako i plávajúcim zariadeniam sa prideľuje evidenčná značka v osobitnom povolení.

§ 29

Pridelenie evidenčnej značky

Evidenčnú značku prideľuje na žiadosť vlastníka alebo prevádzateľa plavidla plavebná správa, ktorá vedie o pridelených evidenčných značkách osobitný zoznam (register).

§ 30

Zmeny v evidenčnej preukážke

(1) Ak nastane zmena v údajoch vyznačených v evidenčnej preukážke, je vlastník alebo prevádzateľ plavidla povinný žiadať do 15 dní na plavebnej správe o opravu; pri zmene v osobe vlastníka plavidla je na to povinný tiež nový vlastník. Ak sa tak nestane v určenej lehote, stráca evidenčná preukážka platnosť.

(2) Ak sa zmení stále stanovište plavidla, ktoré nemusí mať preukaz spôsobilosti na plavbu, do obvodu iného krajského národného výboru, musí vlastník (prevádzateľ) plavidla do 15 dní plavidlo odhlásiť na plavebnej správe a evidenčnú preukážku vrátiť; plavebná správa evidenčnú značku zruší. Vlastník (prevádzateľ) plavidla musí v tej istej lehote žiadať na plavebnej správe príslušnej podľa nového stáleho stanovišťa o pridelenie novej evidenčnej značky.

(3) Ustanovenie odseku 1 a 2 platia obdobne pre osobitné povolenie plávajúcich zariadení.

Časť V

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 31

Platnosť doterajších preukazov

(1) Preukazy spôsobilosti na plavbu vydané pred 1. májom 1955 podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti až do dňa opakovania technickej prehliadky vykonanej podľa § 22, najdlhšie však do 30. apríla 1956.

(2) Vlastníci (prevádzatelia) plavidiel, ktoré nemajú preukaz spôsobilosti na plavbu a ktorým sa pridelila evidenčná značka (registračné číslo) podľa doterajších predpisov, sú povinní žiadať do 31. júla 1955 o pridelenie evidenčnej značky podľa tohto nariadenia.

(3) Osoby, ktorým sa udelilo povolenie na umiestenie plávajúceho zariadenia pred 1. májom 1955, musia žiadať do 31. júla 1955 o vydanie nového povolenia.

(4) Ak nebude o výmenu dotyčných listín požiadané v lehotách určených v odsekoch 1 až 3, strácajú tieto listiny platnosť.

§ 32

Plavidlá nepodliehajúce doteraz schváleniu alebo evidencii

(1) Vlastníci (prevádzatelia) plavidiel, ktoré sú v deň začiatku účinnosti tohto nariadenia používané na plavbu a ktorých spôsobilosť na plavbu sa nemusela podľa doterajších predpisov schvaľovať, sú povinní do 31. júla 1955 zažiadať o vydanie preukazu spôsobilosti na plavbu, ak podliehajú ich plavidlá povinnosti mať tento preukaz podľa tohto nariadenia.

(2) Vlastníci (prevádzatelia) plavidiel, ktoré doteraz nepodliehali evidencii, sú povinní zažiadať do 31. júla 1955 o pridelenie evidenčnej značky podľa tohto nariadenia.

§ 33

Vykonávacie predpisy

Ministerstvo dopravy vydá po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi vyhláškou v úradnom liste podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto nariadenia; tieto predpisy určujú najmä

a) príslušnosť plavebných správ vo veciach upravených týmto nariadením, pokiaľ nie je určená osobitnými predpismi,

b) podmienky pre konštrukciu, stavbu a výstroj lodí a plávajúcich strojov s ohľadom na účelnosť, hospodárnosť, bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť plavebnej premávky,

c) lehotu a podmienky pre prispôsobenie plavidiel postavených pred 1. májom 1955 alebo tých, ktoré sú toho dňa v stavbe, ustanovením tohto nariadenia,

d) povinné lodné listiny a iné lodné preukazy,

e) formu, spôsob zhotovenia a umiestenia evidenčných značiek (označení),

f) ďalšie povinnosti vlastníkov (prevádzateľov) plavidiel,

g) úpravu vecí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v prípadoch, keď to bude vyžadovať vykonanie medzinárodných dohovorov,

h) výnimky a úľavy z ustanovení tohto nariadenia.

§ 34

Vzťah k platným predpisom

(1) Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením a s predpismi podľa neho vydanými.

(2) Ak sa hovorí v iných platných predpisoch o „plávajúcich prístrojoch“, rozumejú sa tým naďalej „plávajúce stroje“ podľa tohto nariadenia.


§ 35

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. májom 1955.


Široký v. r.

Pospíšil v. r.