Opatrenie č. 1/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o štátnej správe vo veciach plavby

(v znení č. 102/1960 Zb.)

Čiastka 1/1955
Platnosť od 03.01.1955 do31.03.1964
Účinnosť od 11.07.1960 do31.03.1964
Zrušený 26/1964 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 15/1955 Zb. z 21. marca 1955. Predpisom č. 102/1960 Zb. sa zrušuje Plavebná správa v Prahe s účinnosťou od 11. júla 1960.

1

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 28. decembra 1954

o štátnej správe vo veciach plavby

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky uznieslo sa podľa § 66 Ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Obstarávať úlohy štátnej správy vo veciach plavby prislúcha Ministerstvu dopravy a jemu podriadeným plavebným správam.

§ 2

(1) Zriaďuje sa Plavebná správa v Bratislave.

(2) Plavebné správy vykonávajú svoju pôsobnosť priamo alebo svojimi orgánmi; týmito orgánmi sú pobočky plavebných správ a kapitanáty s odbočkami a stanicami. Pobočky plavebných správ, kapitanáty a ich odbočky zriaďuje a zrušuje minister dopravy; stanice zriaďuje a zrušuje príslušná plavebná správa.

§ 3

Ministerstvu dopravy prislúcha najmä

a) určovať potreby a zastupovať záujmy plavby pri budovaní a úprave vodných ciest, verejných prístavov a prekladísk ako aj hájiť záujmy plavby z hľadiska celoštátneho

b) rozhodovať v zásadných veciach týkajúcich sa spôsobilosti plavidiel a ich posádok ako aj bezpečnosti a úpravy plavebnej a prístavnej prevádzky,

c) určiť podmienky pre prepravu osôb a tovaru ako aj pre používanie zariadení vo verejných prístavoch a prekladiskách a vydávať poprípade schvaľovať príslušné poriadky,

d) obstarávať veci námornej plavby.

§ 4

(1) Plavebné správy sa starajú vo svojich obvodoch najmä o rozvoj, zdokonalenie a zhospodárnenie vnútrozemskej plavby a o jej bezpečnosť.

(2) Doterajšia pôsobnosť výkonných orgánov národných výborov vo veciach plavby prechádza na plavebné správy.

(3) V podrobnostiach upraví pôsobnosť plavebných správ a ich orgánov minister dopravy po dohode so zúčastnenými členmi vlády vyhláškou v úradnom liste; pôsobnosť staníc určuje plavebná správa.

§ 5

Minister dopravy môže poveriť plavebné správy obstarávaním niektorých úloh vo veciach plavby patriacich do pôsobnosti Ministerstva dopravy, a to včítane stavebnotechnických a hospodárskych úloh týkajúcich sa verejných prístavov, prekladísk a československých prístavných pásiem v cudzine.

§ 6

Osobným úradom zamestnancov pridelených plavebným správam je Ministerstvo dopravy. Ustanovenie § 6 ods. 1 vládneho nariadenia č. 44/1954 Zb., o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy, platí aj o týchto zamestnancoch.


§ 7

Zrušujú sa všetky predpisy, pokiaľ sú v rozpore s týmto zákonným opatrením, najmä sa zrušuje vládne nariadenie č. 36/1950 Zb., o výkone verejnej správy vo veciach plavby.

§ 8

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister dopravy po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č.61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.
Vyhláška č.62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby.
Zákon č.138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

2) Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č.125/1965 Zb. o ochrane voľnej žijúcich živočíchov.
Vyhláška Povereníctva školstva a kultúry č.211/1958 Ú.v., ktorou sa určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich ochrany.

3) Vyhláška Povereníctva školstva a kultúry č.211/1958 Ú.v., ktorou sa určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich ochrany.

4) Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č.149/1980 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov.

5) Zákon č.60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov.
Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

6) Vyhláška č.125/1965 Zb.
Vyhláška č.211/1958 Ú.v.