Opatrenie č. 64/1955 Zb.Zákonné opatrenie o zmene a doplnení zákona č. 103/1951 Zb., o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti

Čiastka 35/1955
Platnosť od 29.12.1955 do30.06.1966
Účinnosť od 29.12.1955 do30.06.1966
Zrušený 20/1966 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 4/1956 Zb. zo dňa 9. februára 1956.

64

Zákonné opatrenie predsedníctva

Národného zhromaždenia

z 15. decembra 1955,

o zmene a doplnení zákona č. 103/1951 Zb., o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 103/1951 Zb., o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti, sa mení a doplňuje takto:

§ 16 ods. 2 znie:

(2) Podrobné predpisy na vykonanie časti I v odbore Ministerstva dopravy, pokiaľ ide o preventívnu a liečebnú starostlivosť na železniciach, a v odbore Ministerstva vnútra vydajú a potrebné odchýlky určia kompetentní ministri po dohode s ministrom zdravotníctva; sú oprávnení najmä určiť, že zariadenia preventívnej a liečebnej starostlivosti zriaďujú a prevádzajú orgány v odbore ich pôsobnosti.“


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zdravotníctva, dopravy a vnútra.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.