Nariadenie č. 37/1955 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov z omeškania

Čiastka 20/1955
Platnosť od 13.08.1955 do31.03.1964
Účinnosť od 13.08.1955 do31.03.1964
Zrušený 40/1964 Zb.

OBSAH

37

Nariadenie ministra spravodlivosti

z 29. júla 1955,

ktorým sa určuje výška zákonných úrokov z omeškania

Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa §§ 255 a 569 občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb.:


§ 1

Ustanovenia § 7 nariadenia č. 157/1950 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka, v znení nariadenia ministra spravodlivosti č. 17/1952 Zb., sa doplňujú a znejú:

(1) Výška zákonných úrokov z omeškania je 2 1/2 percenta za rok. Pri pohľadávkach štátu, hospodárskych, rozpočtových a iných organizácií a zariadení socialistického sektora je výška zákonných úrokov z omeškania 5 percent za rok.

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí pre zmluvné právne pomery vo styku s cudzinou.“


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Dr. Bartuška v. r.