Nariadenie č. 4/1955 Zb.Nariadenie ministra financií o notárskych poplatkoch

Čiastka 2/1955
Platnosť od 12.02.1955 do30.06.1957
Účinnosť od 01.01.1955 do30.06.1957
Zrušený 26/1957 Zb.

OBSAH

4

Nariadenie ministra financií

z 22. januára 1955

o notárskych poplatkoch

Minister financií nariaďuje po dohode s ministrom spravodlivosti podľa § 11 ods. 3 zákona č. 52/1954 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva:


§ 1

O notárskych poplatkoch a o náhrade skutočne vzniknutých výdavkoch platia doterajšie predpisy so zmenami a doplnkami uvedenými v § 2.

§ 2

Sadzobník notárskych poplatkov pripojený k nariadeniu ministra financií č. 118/1951 Zb., o notárskych poplatkoch, sa mení a doplňuje takto:

1. Položka D znie:

Za prejednanie dedičstva
a) ak náleží doň poľnohospodárska pôda, ktorej nadobúdateľ je členom jednotného roľníckeho družstva, ktoré prijalo vzorové stanovy, z ceny celého dedičstva 0,5 %
b) v iných prípadoch
aa) z ceny predmetov osobného vlastníctva, pokiaľ cena aktív prevyšuje 1.000 Kčs 2,5 %
bb) z ceny predmetov súkromného vlastníctva 5 %
Poznámky:1. Pre posúdenie, o aký druh vlastníctva ide, je rozhodujúca osoba nadobúdateľa.2. Poplatok sa zníži podľa písm. a), ak nadobúdateľ poľnohospodárskej pôdy sa stane členom jednotného roľníckeho družstva, ktoré prijalo vzorové stanovy, najneskoršie do jedného roku odo dňa doručenia platobného výmeru.

2. Položka E znie:

Za prijatie do úschovy
a) ak sa prijímajú hnuteľné veci do úschovy preto, že podľa vyhlásenia zložiteľa nemožno záväzok, ktorého predmetom sú tieto veci, splniť z dôležitého dôvodu (§ 3 zákona č. 52/1954 Zb.), z ceny vecí 1 %
najmenej 10 Kčs
b) v iných prípadoch, ak ide o
aa) listinu 10 Kčs
ak sa dá do úschovy súčasne niekoľko listín, za každú ďalšiu listinu 2 Kčs
bb) hotové peniaze, cenné papiere a iné cenné hodnoty, z ich všeobecnej ceny (nominálnej hodnoty)
najmenej 10 Kčs
najviacej 100 Kčs

3. Položka F znie:

Za spísanie podania, osnovy zmluvy, plnomocenstva, vyhlásenia alebo inej listiny o právnom úkone, ktorá nemá povahu verejnej listiny, z ceny predmetu 0,5 %
najmenej 25 Kčs
najviacej 400 Kčs

4. Za položku CH sa vkladá položka I tohto znenia:

Za spísanie notárskeho protokolu (§ 7 zákona č. 52/1954 Zb.)
1. ak ide o jednostranný právny úkon (vyhlásenie), z ceny predmetu 0,75 % najmenej 30 Kčs
2. ak ide o zmluvu, z ceny predmetu 1 % najmenej 40 Kčs.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1955.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.