Vyhláška č. 19/1955 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní strieborných desaťkorunákov, päťadvadsaťkorunákov, päťdesiatkorunákov a stokorunákov na pamäť 10. výročia oslobodenia Československej republiky Sovietskou armádou

Čiastka 9/1955
Platnosť od 26.04.1955 do29.09.2000
Účinnosť od 26.04.1955 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH

19

Vyhláška ministra financií

zo 16. apríla 1955

o vydaní strieborných desaťkorunákov, päťadvadsaťkorunákov, päťdesiatkorunákov a stokorunákov na pamäť 10. výročia oslobodenia Československej republiky Sovietskou armádou

Minister financií vyhlasuje podľa § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb., o pamätných minciach:


§ 1

(1) Na pamäť 10. výročia oslobodenia Československej republiky Sovietskou armádou sa vydávajú pamätné strieborné desaťkorunáky, päťadvadsaťkorunáky, päťdesiatkorunáky a stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné desaťkorunáky a päťadvadsaťkorunáky sa razia zo zmesi o 500 dieloch striebra, 400 dieloch medi, 50 dieloch niklu a 50 dieloch zinku, päťdesiatkorunáky a stokorunáky zo zmesi o 900 dieloch striebra a 100 dieloch medi. Hrubá váha desaťkorunáka je 12 g, päťadvadsaťkorunáka 16 g, päťdesiatkorunáka 20 g a stokorunáka 24 g. Pri ražbe je dovolená úchylka nahor i nadol v hrubej váhe 10/1000 a v čistote striebra 5/1000. Priemer desaťkorunáka je 30 mm, päťadvadsaťkorunáka 34 mm, päťdesiatkorunáka 37 mm a stokorunáka 40 mm.

(3) Na líci pamätného strieborného desaťkorunáka je štátny znak Československej republiky, okolo neho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ a deliace znamienko (bodka). Na rube je klačiaci sovietsky vojak s dievčatkom na kolene, dátum „9 • 5 • 1945 1955“, skratky mena pôvodcu „F. D“ a hodnota mince 10.

(4) Na líci pamätného strieborného päťadvadsaťkorunáka je štátny znak Československej republiky a pod ním nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ vo dvoch riadkoch. Na rube je sovietsky vojak stískajúci ruku žene z ľudu s dieťaťom na ruke, dátum „9. 5. 1945 1955“ v troch riadkoch, skratky mena pôvodcu „F. D.“ a hodnota mince 25.

(5) Na líci pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je štátny znak Československej republiky, okolo neho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ a deliace znamienko (päťcípa hviezdička). Na rube je sovietsky vojak držiaci vo zdviženej pravici samopal, dátum „1945 9 • V • 1955“, kvetinka, meno pôvodcu „A. Sopr“ a hodnota mince 50.

(6) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je štátny znak Československej republiky umiestený v náznaku ozubeného kolesa, okolo neho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ a deliace znamienko (lipový lístok). Na rube sú dvaja sovietski vojaci, z ktorých jeden stíska ruku barikádnikovi a druhý boskáva pribehajúceho chlapčeka, dátum „1945 1955“, skratky mena pôvodcu „J. B“ a hodnota mince 100.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ďuriš v. r.