Nariadenie č. 31/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Snine a mení obvod Ľudového súdu v Humennom

Čiastka 15/1955
Platnosť od 30.06.1955 do10.04.1960
Účinnosť od 01.07.1955 do10.04.1960
Zrušený 41/1960 Zb.

OBSAH

31

Nariadenie ministra spravodlivosti

z 28. júna 1955,

ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Snine a mení obvod Ľudového súdu v Humennom

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Zb., o organizácii súdov:


§ 1

V súlade so zásadou, podľa ktorej sa sídla a obvody ľudových súdov zhodujú so sídlami a obvodmi okresných národných výborov, zriaďuje sa Ľudový súd v Snine s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru v Snine, ktorý sa vylučuje z obvodu Ľudového súdu v Humennom.

§ 2

Tým sa mení ustanovenie § 1 č. 2 písm. z) nariadenia ministra spravodlivosti z 11. mája 1954, č. 22 Zb., ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1955.


Dr. Dolanský v. r.

Dr. Bartuška v. r.